SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2016

Tijdens het werkjaar 2016/2017 werden de volgende adviezen of voorstellen voorgelegd aan het College:

A. Erkenning & subsidiëring van verenigingen

 • vzw Hey Center Vrienden:
  ongunstig advies (de vereniging is nog geen 2 jaar actief;
 • vzw Brugge Mariastad:
  gunstig advies - erkend / subsidie volgens puntensysteem
 • Theater XV:
  gunstig advies - erkend / contractuele subsidie als toneelvereniging

B. Subsidiëring van verenigingen

 • vzw Zeehaven Brugge: probleem inzake de zetel van de vereniging -
  gunstig advies voor het uitbetelen van de contractuele subsidie mits de vereniging binnen de 2 maanden de zetel overbrengt naar Brugge.

C. Projectsubsidiëring

 • Scoutsharmonie Sint-Leo voor de organisatie van "Ode aan de Last Post", herinneringsevenement aan de vooravond van de 30.000ste Last Post:
  gunstig advies - € 1.250;
 • Marieke Dermul voor de organisatie van de theatervoorstelling "Leeuw" en de workshow "Fysiek Theater" in de Schipperskapel:
  gunstig advies - € 750;
 • vzw Beschut Wonen voor de organisatie van "Mis-verstand", een bundeling van poëzie, van een foto- en kunsttentoonstelling, en van themawandelingen:
  gunstig advies - € 750;
 • L'Incontro voor de organisatie van de toneelvoorstelling "Robin Hood":
  gunstig advies - € 125 (3de gelijksoortige project);
 • Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo voor de organisatie van het drieledig muzikaal project "Triple Fall Concerto":
  ongunstig advies (geen project van Artis Dulcedo en dergelijke uitvoering behoort tot de reguliere werking);
 • Curieus Brugge Noord voor de organisatie van de nostalgische rondreizende fototentoonstelling "Waar is de Tijd":
  gunstig advies - € 750
 • Fedekam vzw voor de organisatie van een huldeconcert:
  unstig advies - € 1.750

D. Reglementering

Na verschillende gespreksronden van de Werkgroep "Erkenning en Subsidiëring" met de Dienst Cultuur besprak het College een alternatief voorstel van het Bureau inzake "Reglement voor de erkenning & subsidiëring van Brugse culturele verenigingen en van Brugse culturele projecten".
Het College aanvaardde het voorstel om de basissubsidie van € 60 op te trekken naar € 75.
Het College gaf echter geen gevolg aan het verzoek van het Bureau om het in de stadsbegroting voorziene globaal bedrag voor subsidiëring van culturele verenigingen te indexeren, noch aan het verzoek om verschillende contractueel gesubsidieerde verenigingen (de groepen dans, film, foto, koor) voortaan te subsidiëren volgens het puntensysteem,
Op vraag van het Bureau stapte het College af van de intentie om een globaal reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen en van culturele projecten uit te vaardigen. Beide subsidievormen blijven dus van elkaar gescheiden met een afzonderlijk reglement en wujze van aanvraag.