SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2017

ATijdens het kalenderjaar 2017 gaf het Bureau van de S.C.R. verschillende adviezen aan het College van Burgemeester & Schepenen.

A. Erkenning en subsidiëring van verenigingen

 • Hey Center Vrienden vzw
  ongunstig advies omdat de vereniging kan beschouwd worden als een serviceclub
  erkend door het College / subsidiëring volgens puntensysteem
 • Klimaatpodium Brugge vzw
  ongunstig advies omdat geen enkel element in de doelstelling verwijst naar cultuur,
  erkend door het College /
 • Let's Co & Co vzw
  ongunstig advies omdat geen enkel element in de doelstelling verwijst naar cultuur
 • Aquarel Atelier Brugge
  gunstig advies / contractuele subsidiëring

B. Projectsubsidies

 • Raphaël Dagrain
  galashow in het Entrepot met in de rand kinderanimatie
  ongunstig advies / negatieve beslissing College
 • Filmvereniging Kuma
  organisatie van het 2de Kuma Anima Film Festival

  gunstig advies / € 625 (50% van 1.250 euro)
 • Guido Gezellegenootschap vzw
  publicatie van een boek met commentaar door 12 dichteressen op een gedicht van Guido Gezelle
  gunstig advies / € 750
 • Kaat Celis - Projectbureau Sluitertijd
  organisatie van "De donkere kamer", deel 1 van drieledig trefpunt
  ongunstig advies / negatieve beslissing College
 • Zwerm vzw
  schrijf- en fototgrafiewedstrijd "Miss Peregrine's Peculair Inspirations"
  gunstig advies / € 750
  het College kende € 2.500 toe omdat het prijzenpakket meer kost dan aangenomen door het Bureau
 • Suzy Debuck
  3de editie van een artiestenmarkt t.g.v. Assebroek-kermis
  gunstig advies / € 62,50 (1/4de van 250 euro)
 • Davidsfonds afdeling Sint-Kruis
  organisatie Gregoriaans concert "Laus Sanctae Mariae
  gunstig advies / € 375
 • Stedelijke Culturele Raad
  viering van 25 jaar S.C.R. met uitgave van boek met de historiek
  geen advies / het College kende € 2.500 toe
 • Brugge Foto
  fototentoonstelling in de Karmelietenkerk als onderdeel van "Brugge Foto 7"
  ongunstig advies omdat de vereniging eigenaar wordt van de printings en omdzt de verschillende meewerkende publieke actorenal gesubsidieerd worden en het tentoonstellen tot de reguliere kerntaak behoort van de private actoren.
  het College kende 2.500 euro toe
 • De Donkere Kamer vzw
  organisatie van een avondvullend multimediaal trefpunt
  ongunstig advies / negatieve beslissing door het College
 • Radio Mutant Transmissions
  organisatie van een live radiosessie met 3 bands en 3 DJ's in de nichezender Villa Bota
  gunstig advies / € 500
 • Kon. Scoutsharmonie Sint-Leo
  thematisch openlucht concert samen met andere muziekuitvoerders
  gunstig advies  / € 1.250
 • Benjamino Paganini
  Concert "Van Bach tot Mozart"
  gunstig advies / € 1.500

C. Uitbetaling van subsidies

Het Bureau adviseerde het College om, gelijkaardig aan vroegere gevallen, de conctractuele subsidie voor het jaar 2017 van het gemengd meerstemmig koor "The Bare Necessities" te halveren en niet volledig te schrappen omdat het koor slechts één publieke optreden verzorgde i.p.v. de in het contract voorziene twee optredens.

D. Straarnaamgeving

Het Bureau had geen bezwaar tegen de volgende 8 nieuwe straatnamen:
- André Goosensstraat (tussen St-Jozef en Kollkerke)
- Eligius Dekkersstraat (Steenbrugge)
- Philip Polletstraat (Steenbrugge)
- Modest Van Asschestraat (Steenbrugee)
- Usiiastraat (Steenbrugge)
- Avezoet van Ackerstraat (Steenbrugge)
- Catharina D'Hooghestraat (Steenbrugge)
- Watteeuwstraat (Sint-Michiels)

E. Andere vormen van adviesvragen

Werkingssubsidie vzw Cultuurplatform
  Het Bureau werd om advies gevraagd over een verhoging van de werkingssubsidie aan de vzw Cultuurplatform. Doordat de provinciale subsidie wegvalt, stelde het Bureau het College voor de werkingssubsidie van € 750 op te trekken naar € 1.020, zijnde de subsidie die per productie toegekend wordt aan een toneelvereniging.
  Het College besliste om de subsidie op te trekken naar € 2.000 mits jaarlijks een creatief en cultureel traject te organiseren met personen uit kansengroepen, met minstens één toonmoment.

Beheersovereenkomst met Cactus vzw
  Het Bureau werd om advies gevraagd over de verlenging van de overeenkomst met Cactus vzw voor de programmering en realisatie van het zomerevenement "Moods" mits een werkingssubsidie van € 223.000.
  Het Bureau gaf een gunstig advies maar vroeg tevens om de nietszeggende naam "Moods" te wijzigen naar de meer sprekende oorspronkelijke naam "Klinkers" die niet alleen verwijst naar het klinkend muzikaal element, maar ook naar de klinkers van de Brugse straatstenen.

Beheersovereenkomst met Stricto Tempo vzw
  Het Bureau werd om advies gevraagd voor de verlenging van de overeenkomst met Stricto Tempo vzw voor de programmering en realisatie van het zomerevenement "Benenwerk" mits een werkingssubsidie van € 160.608.
  Het Bureau gaf een gunstig advies.

Gebruiksvoorwaarden tentoonstellingshal AC 't Brugse Vrije
  Het Bureau gaf een gunstig advies aan de aangepaste gebruiksvoorwaarden maar betreurde dat voor de benaming geopteerd wordt voor "Brugotta", een naam zonder wezenlijke inhoud. Het Bureau herinnerde aan haar eerdere voorstel om de benaming "Landhuishal" te gebruiken, verwijzend naar de vroegere historische benaming "Lanthuys van het Vrije".