SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Alg. Verg. 2012

Voorzitter Tony Willems

Ontvangst door dhr. Tony Willems, voorzitter SCR

 Dhr. Tony Willems, voorzitter van de Sociaal-culturele Raad, verwelkomt de verschillende gemeentelijke mandatarissen en geeft melding van diegenen die verhinderd zijn.  Aansluitend verwelkomt hij de afgevaardigden van de sociaal-culturele verenigingen.

 De Voorzitter deelt mee dat mevr. D. Maeyens om beroepsomstandigheden ontslag genomen heeft uit het Bureau en in juni 2012 vervangen werd door dhr. Willy De Meyer.  Tevens stelt hij dhr. Bart Vanduyver voor die als nieuw cultuurcoach dhr. Dirk Van Royen vervangt en tevens het Bureau bijstaat.  Vervolgens verleent de Voorzitter het woord aan Burgemeester Patrick Moenaert.

Burgemeester Patrick Moenaert

Toespraak door Patrick Moenaert, Burgemeester

Burgmeester Patrick Moenaert wijst de aanwezigen op de ruime mogelijkheden om op lokaal vlak een politiek beleid te voeren dat te maken heeft met het dagelijks leven van de mensen, maar ook op het voeren van grote stadsprojecten.  Hij verwijst daarbij naar het bijzondere jaar 2002, nu 10 jaar geleden, toen Brugge uitgeroepen werd als Culturele Hoofdstad van Europa.  De concrete resultaten hiervan zijn ondermeer het Concertgebouw met zijn 180.000 bezoekers per jaar, de prachtige restauratie van de Koninklijke Stadsschouwburg, de compleet herdachte Brugse musea, de nieuwe Magdalenazaal voor staande concerten, de Groenplaats als broeinest voor jonge theatermakers, de site van de Entrepot als centrum voor jongerencultuur, …  Ze zijn allen niet meer weg te denken uit het leven van onze stad. Net zo min als de vijfjaarlijkse stadsfestivals.  Maar net zo waardevol zijn de meer bescheiden en laagdrempelige projecten van Brugge Plus, zoals Uitwijken, bekroond met de eerste Vlaamse Prijs voor Lokaal Cultuurbeleid, en de Karavaan die door de deelgemeentes trekt.

 De Burgemeester blikt vervolgens terug op het voorbije beleid en in het bijzonder de verlaging van de drempel naar cultuur.  Zo verwijst hij naar het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie waardoor talrijke organisaties uit de jeugdsector, de sportwereld en de cultuursector samen met het Stadsbestuur en het OCMW, en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, mensen met beperkte financiële mogelijkheden de mogelijkheid bieden alsnog deel te nemen aan activiteiten.

 De Burgmeester wijst er op dat cultuur draait rond het samenbrengen van mensen.  Dat geeft voor gevolg dat het Stadsbestuur bij momenten niet kan voldoen aan de vraag naar het ter beschikking stellen van stadmaterieel.  Hij verzekert dat de Dienst Cultuur voortdurend investeert in vernieuwing, vervanging en uitbreiding van het materieel.  Zo werden, om buurtoverlast tegen te gaan, vanaf 2010 geluidstorens ter beschikking gesteld ten einde een betere geluidsspreiding te garanderen.

Hij herinnert er ook aan dat het reglement voor projectsubsidie vereenvoudigd en versoepeld werd, en dat het subsidiereglement voor de Brugse culturele verenigingen overzichtelijker en gebruiksvriendelijker werd gemaakt.

De Burgemeester erkent de inzet van de vrijwilligers voor de werking van de verenigingen.  Hij wijst op het bestaan van de Vrijwilligerscentrale waar kan aangeklopt worden met alle soorten vragen.

Vooraleer af te sluiten vraagt de Burgmeester aandacht voor de komende projecten met de tentoonstelling “Kamarama” van curator Kamagurka en onder de titel “Treurenden, Tranen van liefde” een tentoonstelling van de beroemde 15de-eeuwse albasten beeldhouwwerkjes uit Dyon.

Tot slot dankt de Burgemeester de leden van de Sociaal-culturele Raad voor het verzekeren van de culturele continuïteit, en dit reeds gedurende bijna 20 jaar, alsook voor het geven van deskundige adviezen en de wijze waarop de mooie samenwerking gedurende de afgelopen jaren.

De Burgemeester rondt zijn toespraak af als volgt: “een stad zonder culturele ambities is een dode stad.  Welnu, Brugge is springlevend !”

Secretaris Boudewijn Van Vlaenderen

Jaarverslag door                          dhr. Boudewijn Van Vlaenderen, secretaris

Secretaris Boudewijn Van Vlaenderen geeft overzicht van de werking van het Bureau gedurende de periode maart 2011 - maart 2012.  Al de verenigingen hebben dit jaarverslag in detail ontvangen.

Naast enkele administratieve mededelingen, over ondermeer het nakend 20-jarig bestaan van de “Raad voor Cultuurbeleid” en de vervanging binnen het Bureau van mevr. D. Maeyens door dhr. W. De Meyer, gaat de voornaamste aandacht in het jaarverslag naar de verschillende soorten adviezen die gegeven werden.  In de eerste plaats deze inzake contractuele subsidies (wijzigen van bepaalde contracten en het al of niet uitbetalen van contractuele subsidies ingevolge het niet voldoen aan de contractuele afspraken) en vervolgens over de 17 aangevraagde projectsubsidies.

Na de voorstelling van het jaarverslag werden geen vragen gesteld, zodat wordt aangenomen dat de Algemene Vergadering akkoord gaat met de werking van het Bureau.

Aanmoedigingsprijs 2011

In 2009 besliste het Bureau een aanmoedigingsprijs toe te kennen aan een beginnend kunstenaar of een groep van beginnende kunstenaars, als aanmoediging voor een nieuw project of initiatief met de hoop dat er verder zou gewerkt worden op de ingeslagen weg.  De voordracht voor de aanmoedigingsprijs was toen voorbehouden aan de leden van het Bureau.

In april en mei 2011 sleutelde het Bureau aan het reglement en werd gezocht naar een verfijning ervan.  Volgende aanpassingen werden aangebracht:

-     de aanmoedigingsprijs is voortaan voorbehouden aan een persoon, jonger dan 35 jaar, of een groep personen die allen ook -35-jarigen moeten zijn;

-     het voorgedragen van kandidaten wordt opengetrokken naar alle Bruggelingen of Brugse verenigingen.

Voor de toekenning van de aanmoedigingsprijs 2011 werden 8 kandidaturen ingediend: fotograaf Tom CALLEMIN, beeldend kunstenaar Raven LAMOOT, de niet-klassieke hedendaagse muziekgroep MAZE, muzikant Beniamino PAGANINI, podiumkunstenaar Maxim STORMS, toneelschrijver en regisseur Lara TAVEIRNE en dansdocente Charlotte VANDER ZANDE.  Er werd geen rekening gehouden met de kandidatuur van Vormingplus.

Na stemming werd de veelzijdige klassieke musicus Beniamino Paganini verkozen als winnaar van de Aanmoedigingsprijs SCR 2011 en ontvangt een geldprijs van € 500.

Paganini ontvangt uit handen van Burgemeester Moenaert de Aanmoedigingsprijs 2011

Beniamino PAGANINI

Beniamino Paganini (1994º) is gefascineerd door oude muziek (tot en met 18de eeuw).  Hij studeerde o.a. traverso, klavecimbel, orgel, muziekgeschiedenis en muziektheorie aan het Stedelijk Conservatorium van Brugge.  In 2010 startte hij met traverso bij Barthold Kuijken en Frank Theuns aan het Koninklijke Conservatorium van Brussel, en met klavecimbel bij Frederick Haas aan het Conservatoire Royal de Bruxelles.  Sinds 2006 heeft hij de leiding over Musica Gloria, waarmee hij vele kerstconcerten verzorgde.

In de wedstrijd "Jonge solisten aan zee" behaalde hij in 2008 de tweede prijs als traversospeler, en in 2009 en 2011 behaalde hij te Mechelen de eerste prijs en de publieksprijs op de Vlaamse klavecimbelwedstrijd.

Hij speelde op traverso of klavecimbel reeds verschillende concerten met o.a. het Bladelinnsemble, het Modern Barock Ensemble en in de Kortrijkse Bachprojecten.

In 2009 werd hij geselecteerd als klavecinist en organist voor de operastages voor jongeren van Muziektheater Transparant met voorstellingen in Antwerpen, Brugge en Utrecht.  Zo speelde hij theatermuziek van H. Purcell in "Solitude", van C. Monteverdi in “I Orfeo” en van J. Blow in “Venus and Adonis”.  

Beiaardier Frank Deleu

Presentatie door                           stadsbeiaardier Frank Deleu

Als winnaar van de Prijs S.C.R. 2010 werd stadsbeiaardier Frank Deleu bereid gevonden een uiteenzetting te geven over de beiaard van Brugge.  In een aanschouwelijke presentatie geeft de stadsbeiaardier een historisch overzicht over de bouw van de toren, de teistering door de brand (1741), de 35 oorspronkelijke klokken van de Antwerpenaar Melchior de Haze (1675), de 47 huidige klokken van Bruggeling Joris Dumery (na meerdere keren hergieten na de brand van 1741) en de werking van de trommel voor de “wekkering”.

De stadsbeiaardier kruidt zijn verhaal ook met het aanhalen van de teksten waarin de 19de-eeuwse carillon beschreven werd (bv. door Georges Rodenbach).  En hij sluit af met een klankvol fragment waarin de beiaard en de (toenmalige) beiaardier bezongen werden in de opera Le Carillonneur de Bruges van Albert Giisar (1852). 

Prijs van de S.C.R. 2011

Een hoogtepunt van de Algemene Vergadering SCR is het bekendmaken van de winnaar van de Prijs van de Sociaal-culturele en de overhandiging van de prijs.  De Prijs voor het jaar 2011 was voorbehouden aan een Brugse vereniging die zich gedurende de voorbije jaren verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal-cultureel vlak, of die in de loop van het voorbije jaar 2011 een uitzonderlijke prestatie heeft afgeleverd.

Er werden 10 kandidaten voorgedragen: CACTUS MUZIEKCENTRUM als organisator van concerten en festivals, De NEGEN MUZEN als promotor van klassieke en hedendaagse muziek, Kon. KAMER van RETORIKA De Gezellen van de Heilige Michiel als koepel van kunst- en ontspanningsverenigingen, MALE WAAR WIJ WONEN als parochiale werkgroep, RAZOR REEL FANTASTIC FILM FESTIVAL als     organisator van het gelijknamige festival, SPEEL-O-THEEK De PIEPBAL als uitlener van aangepast speelgoed en aanbieder van een snoezelruimte, UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD als aanbieder van intellectuele ontplooiing en culturele verrijking aan de “derde” leeftijd, VORMINGPLUS als vormingsinstelling, VRIJWILLIGERSRAB als vereniging van vrijwillige medewerkers van het Rijksarchief van Brugge en de     ZUSTER AUGUSTIJNESSEN als religieuze bewoners van de Abdij van Male.

De kandidatuur van Vormingplus werd niet in aanmerking genomen omdat die niet voldeed aan de voorwaarden.  Omwille van het groot aantal kandidaten werd beslist om eerst een filtering door te voeren tussen deze 10 kandidaten en zo de voornaamste kanshebbers er uit te selecteren.  Als resultaat van deze selectie scheidden zich 2 kandidaten af: CACTUS MUZIEKCENTRUM en UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

Bij geheime stemming verkoos het Bureau SCR UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD als winnaar van Prijs S.C.R. 2011.  Naast een geldprijs van € 600 ontvangt de winnaar een beeld, genaamd "Ontmoeting", van de hand van de kunstenaar Jean-Pierre ROOSE.

Schepen Yves Roose

Toespraak door Schepen Yves Roose

Schepen Yves Roose vindt het hartverwarmend dat er, naast de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verenigingen, ook belangstelling is van de Burgmeester en collega’s uit het College en de Gemeenteraad voor cultuur in het algemeen en de werking van de Culturele Raad in het bijzonder.  Zoals de Burgemeester blikt hij met enige fierheid terug op de realisaties die hij, samen en in een open, maar kritische geest met de Burgemeester, gedurende drie legislaturen als schepen heeft kunnen verwezenlijken, voordien als gemeenteraadslid.


De Schepen kijkt ook met tevredenheid naar het rijk uitgebreid sociaal cultureel leven dat actief is in Brugge, zowel in de amateurwereld als bij de professionelen.

Op vandaag staat de Schepen voor de laatste keer als verantwoordelijk Schepen voor cultuur voor de Algemene Vergadering.  Hij verzekert de verenigingsafgevaardigden dat politiek de motor is van elke democratische maatschappij en dat hij het een ontzettend boeiend engagement vindt om de samenleving te proberen op te bouwen tot een zo aangenaam, samenhangend en rechtvaardig mogelijk geheel waar niemand uit de boot mag vallen.  Hierin ziet hij cultuur zijn plaats hebben als een verheffend cement.

De Schepen blikt vervolgens terug op de 18 jaar dat hij de tweede maandag van de maand ter beschikking hield voor een vragen- en discussiemoment met de SCR.  Daarbij prijst hij de ernst en de betrokkenheid waarmee telkens zo veel leden pro deo samenkomen om zich te buigen over heel diverse dossiers, vragen en toestanden allerlei en de gedegen manier waarop de diverse voorzitters en die ene secretaris zich van hun taak kweten.

De Schepen merkt evenwel op dat hij soms wat inhoudelijke diepgang en input gemist heeft.  Graag had hij vaker gedebatteerd over de grote lijn van, en visies over Brugge cultuurstad, zoals: hoe verhouden amateur en professionele spelers zich tot elkaar, wat met actuele beeldende kunst en hedendaagse architectuur in een stad die barst van werelderfgoed, hoe participatie bevorderen en het publiek “verbreden”, hoe laat je kansarmen deelnemen aan het culturele gebeuren, hoe allochtonen integreren in het sociaal-cultureel bestel,  welke rol dient onderwijs in dit alles te spelen, …. ?  Hij had ook graag suggesties verwacht voor bijvoorbeeld Cultuurcentrum, Concertgebouw, Musea, archief, bibliotheek, Dienst Cultuur, Brugge Plus, ...  Hij is er immers van overtuigd dat het verrijkend en inspirerend werkt om heel diverse, andere afwijkende en kritische opmerkingen te horen.

Toch geeft de Schepen mee dat hij heel wat ervaring uit het veld heeft opgestoken van de vele discussies, vragen en suggesties.  Ervaring die hem de komende jaren van pas zal komen bij het helpen opbouwen en realiseren van Mons als culturele hoofdstad van Europa.

De Schepen sluit zijn toespraak af met een woord van dank voor allen die met hem samenwerkten: het personeel van de Dienst Cultuur en de leden van de Cultuurraad,  ook hen die er nu niet meer werken, die geen lid meer zijn of die ons ontvielen.  Kortom, hij dankt alle mensen die in al die voorbije jaren hebben meegebouwd aan de Stedelijke Cultuurraad, een van de meest actieve en perfomante adviesraden van onze stad.

En vooraleer alle aanwezigen uit te nodigen voor een gezamenlijke drank in het Cultuurcafé, waar hij hoopt nog regelmatig te mogen terugkeren, dankt de Schepen de SCR nog eens uitdrukkelijk voor de jarenlange vlotte samenwerking en wenst Brugge een boeiende toekomst, vol heerlijke en verrijkende cultuur op alle vlakken.

Jean-Pierre ROOSE

Kunstenaar Jean-Pierre Roose werd geboren in 1945 te Brugge en woont in Assebroek, in de schaduw van de abdij van Steenbrugge.  Van beroep is Jean-Pierre wiskundeleraar.  Sedert 2004 is hij op rust, althans binnen het onderwijs.  De leraar wiskunde startte met keramiek in de “Federatie van vrije tijd en cultuur” te Brugge.  Hij volgde privéles bij Jacques Nyssen te Sint-Andries Brugge.   Uiteindelijk begon hij op zichzelf in het jaar 1993.  Zijn eerste tentoonstelling volgde al in 1994.

Zijn sculpturaal werk omvat meestal “de menselijke figuur”, uitgepuurd en herleid tot hoofd en romp, met het hoofdje meestal kaal, soms bedekt met vreemde tooien.  De kleuren blauw en, af en toe, groen vormen de hoofdkleuren, achteraf bewerkt met kobalt, mangaan en koperoxyden, met lichte glazuurdetails.  Passende omschrijvingen zijn: mystisch, ingetogen, verhullend en toch spannend, zwijgzaam, in zichzelf gekeerd….  Een handleiding hoeft niet.  Je ziet wat je ziet (of wat je wilt zien): ontroering, afwijzing, vriendschap , troost, tederheid, dialoog…

Het luik "abstract werk" bestaat uit panelen met contrasten, landscapes, teksten en gedichten verwerkt in en op de klei.  Verder zijn er de bronzen, zilveren en gouden juwelen gebaseerd op het keramische werk, gemaakt met de verloren wasmethode.

Groepsfoto met winnaar Prijs SCR 2012

Burgemeester Patrick Moenaert en Schepen voor Cultuur Yves Roose overhandigen de Prijs SCR 2011 aan Stefaan D'haene, voorzitter van "Universiteit Derde Leeftijd", in aanwezigheid van Papageno, winnaar van de Aanmoedigingsprijs, Tony Willems, voorzitter SCR, Schepen Martine Matthys, kunstenaar Jean-Pierre Roose en Boudewijn Van Vlaenderen, secretaris SCR.