SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Alg. Verg. 2013

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
van de SOCIAAL-CULTURELE RAAD (S.C.R.)

JAARVERSLAG over de periode april 2012 tot februari 2013
vrijdag 22 maart 2013 - C.C. - ZAAL BIEKORF BRUGGE

WERKINGSVERSLAG   2012/2013  -  ALGEMENE INFO

1°  De Sociaal-culturele Raad (SCR) - Historiek

Enkele maanden terug, om precies te zijn op 24 november 2012, werd de Sociaal-culturele Raad 20 jaar! Hierna een historisch overzicht van de voorbije 20 jaren.

Als gevolg van het Decreet van 24 juli 1991 betreffende “de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid” diende het Stadsbestuur vóór eind 1992 één of meerdere raden voor cultuurbeleid erkend en opgericht te hebben.

In Brugge waren toen al een stedelijke Jeugd- en Sportraad erkend en actief. Naast de materie “jeugd” en “sport” waren er volgens het Decreet nog acht andere culturele materies waarvoor het Stadsbestuur verplicht advies diende te vragen aan deze derde raad. Daarom richtte het College een adviesraad voor de culturele materies op.

Het College van Burgemeester en Schepenen, onder leiding van Burgemeester Fernand Bourdon en de heer Hugo Stevens als verantwoordelijk Schepen, beraadde zich tijdens zijn zittingen van 17 juli, 21 augustus en 11 september 1992 over de wijze waarop hieraan zou kunnen worden voldaan en de procedure om daartoe te komen.

De diverse Brugse culturele verenigingen werden via een schrijven van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15 september 1992 uitgenodigd om zich kandidaat te stellen om lid te worden van de Brugse Raad voor Cultuurbeleid. Er waren 115 verenigingen kandidaat om toe te treden. Tijdens een initiële bijeenkomst van de afgevaardigden van de toetredende verenigingen, op maandag 9 november 1992 in de theaterzaal van CC Biekorf, stelden 26 personen zich kandidaat voor een soort van Bureau dat de verdere werking van de Raad zou uitwerken.

De Gemeenteraad erkende tijdens zijn bijeenkomst van 24 november 1992 deze nieuw geïnstalleerde Raad voor Cultuurbeleid als de Stedelijke Culturele Raad. Het nieuwe adviesorgaan kwam er naast de Stedelijke Jeugdraad en de Stedelijke Sportraad, elk voor hun specifieke materie. Voor de Culturele Raad waren dat volgens het Decreet de volgende 8 domeinen: de bescherming en luister van de taal, de aanmoediging van de vorming van navorsers, de schone kunsten, het cultureel patrimonium, de musea en de andere cultureel wetenschappelijke instellingen met uitzondering van de monumenten en landschappen, de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten, de lokale radio en TV en hulp aan de geschreven pers, de permanente vorming en de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en het toerisme.

De raad kwam voor het eerst als adviesorgaan bijeen op 7 december 1992 onder leiding van toenmalig Schepen Hugo Stevens. Tijdens deze bijeenkomst werd Robert Dooms verkozen als voorzitter, Jacques Deblaere als ondervoorzitter, Boudewijn Van Vlaenderen als secretaris en Herman Gevaert als penningmeester. Voorzitter Robert Dooms opgevolgd door achtereenvolgens Fernand Bonneure (1996-2004) en Tony Willems (2004 tot heden). De ondervoorzitter werd opgevolgd door achtereenvolgens Herman Gevaert (1996-2001), Tony Willems (2001-2004), Nicole Van Wassenhoven (2004-2010) en Chris Vileyn (2010 tot heden). De functie van penningmeester werd doorgegeven aan achtereenvolgens Robert Dermul (1996-2001), Jacques Blomme (2001-2007) en Herman Ghyoot (2007 tot heden). Alleen de taak van secretaris werd vanaf de start tot op heden uitgeoefend door één en dezelfde persoon.

Eind 2005 wijzigde het Stadsbestuur de oorspronkelijke benaming “Stedelijke Culturele Raad” in “Sociaal-culturele Raad”. De benaming Stedelijke Culturele Raad werd toen voorbehouden voor een nieuw opgerichte adviesraad die voortaan zou optreden als adviserende koepel van de professionele en de niet-professionele sector.

2°  De Sociaal-culturele Raad (S.C.R.) - Opdracht en taken

De Sociaal-culturele Raad (S.C.R.) is het officieel adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur en treedt op namens de Brugse sociaal-culturele verenigingen. Volgens het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dient het College van Burgemeester en Schepenen de raad te raadplegen en om advies te vragen bij het nemen van beslissingen die in relatie staan met cultuur.

De meest voorkomende zaken waarvoor het College advies vraagt, zijn: de erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen, de toekenning van projectsubsidies, de voorstellen tot wijziging of toekenning van nieuwe straatnamen, de voorstellen van nieuwe reglementen of de wijzigingen aan bestaande reglementen, … De S.C.R. beschikt echter ook over een initiatiefrecht en kan zelfstandig voorstellen voorleggen aan het College.

Om praktische redenen heeft de Algemene Vergadering van de S.C.R. de bevoegdheid om advies te geven overgedragen aan het Bureau. Jaarlijks brengt het Bureau van de S.C.R. verslag uit aan de Algemene Vergadering, die de adviezen dan bekrachtigt.

Principieel organiseert de S.C.R. zelf geen evenementen, voordrachten of andere activiteiten. Het culturele aanbod is in Brugge in voldoende mate aanwezig, zodat de S.C.R. niet in het vaarwater van de vele Brugse sociaal-culturele verenigingen moet komen. Wel werd tot in 2010 tweejaarlijks Cultuurkuren georganiseerd. Het doel hiervan was de Brugse sociaal-culturele verenigingen de kans te bieden om in het Concertgebouw hun werking voor te stellen aan het publiek en zo aan bekendheid te winnen.

Jaarlijks kent de S.C.R. de Prijs van de S.C.R. toe. In de pare jaren is de Prijs voorbehouden voor een verdienstelijke Bruggeling, in de onpare jaren voor een vereniging. De Prijs is een vorm van erkenning voor de jarenlange aanhoudende inzet op cultureel gebied of een bijzondere prestatie tijdens het jaar voorafgaand aan de uitreiking.

Ten einde jonge beginnende kunstenaars te steunen en te stimuleren kent het Bureau van de S.C.R. sinds enkele jaren een Aanmoedigingsprijs toe.

Samen met een delegatie van Cultuurforum (de raad voor de professionele kunstactoren) vormt een delegatie van het Bureau van de S.C.R. de koepelraad, of de overkoepelende Stedelijke Culturele Raad die betrokken wordt bij de opmaak van het stedelijk cultuurbeleidsplan.

3°  Samenstelling van het Bureau

Het Bureau wordt om de zes jaar, gekoppeld aan de Gemeenteraadsverkiezing, verkozen door de Algemene Vergadering. De door de verengingen 25 verkozen kandidaten vormen het Bureau voor een periode van 6 jaar, zijnde de legislatuur van de Gemeenteraad. De verkozen leden zetelen niet namens en voor de vereniging die hen heeft voorgedragen, maar wel voor het verdedigen van het algemeen belang van alle Brugse sociaal-culturele verenigingen.

Als gevolg van verschillende ontslagen om diverse redenen en ook twee sterfgevallen zijn er sinds de verkiezing van het huidig Bureau in 2007 ook enkele wijzigingen gebeurd in de samenstelling.

Deze zijn:

-   Marleen Vandenbroucke, vervangen door Roger Buffel (januari 2009);

-   Björn Crul, vervangen door Marc Troffaes (maart 2009);

-   Sebastiaan Pot, vervangen door Lut Lenoir (juni 2009);

-   Maurits Van Loo, nestor van het Bureau en lid sinds de oprichting in 1992, overleed op 12 maart 2010 en werd vervangen door Eddy Dubruqué (mei 2010);

-   Nicole Van Wassenhove, eveneens lid van het Bureau sinds de oprichting en ondervoorzitter sinds 2003, overleed op 12 juni 2010 en werd vervangen door Steven Dewulf (augustus 2010);

-   Danielle Maeyens, vervangen door Willy Demeyer (juni 2011)

Op vandaag bestaat het Bureau uit de volgende leden:

Bernadette BECUE, Jan BONNEURE, Roger BUFFEL, Marijke DE BOODT, Erica DE VLAMYNCK, Steven DE WULF, Dirk DECKERS, Luc DECORTE, Willy DEMEYER, Robert DERMUL, Leo DERYNCK, Eddy DUBRUQUÉ, Georges GALLE, Olivia GEEROLF, Herman GEVAERT, Herman GHYOOT (penningmeester), Marc GOETINCK, Lut LENOIR, Yolande MALFROOT, Anne-Marie MEIRE, Marc TROFFAES, Boudewijn VAN VLAENDEREN (secretaris), Trui VERHAEGHE, Chris VILEYN (ondervoorzitter) en Tony WILLEMS (voorzitter).

Een personeelslid van de Dienst Cultuur is ter ondersteuning aanwezig op de bijeenkomsten van het Bureau. Jarenlang was mevr. Katelijne De Busscher de toeverlaat. Zij werd voor een beperkte tijd opgevolgd door dhr. Dirk Van Royen. Sinds eind 2011 is cultuurcoach dhr. Bart Vanduyver de nieuwe begeleider van de S.C.R.

4°  Vergaderfrequentie van het Bureau

Het Bureau van de SCR komt normaliter maandelijks bijeen op de tweede maandag van de maand, uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus. Bij uitzonderlijke aangelegenheden kan een bijkomende vergadering plaats vinden.

5°  Het Dagelijks Bestuur van de Sociaal-culturele Raad

In de schoot van het Bureau is er een Dagelijks Bestuur. Het is samengesteld uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris en de Penningmeester van het Bureau. Het Dagelijks Bestuur neemt zijn verantwoordelijk bij hoogdringende aangelegenheden, maar steeds onder voorbehoud van bekrachtiging achteraf door het Bureau.

6°  De Werkgroepen van de Sociaal-culturele Raad

Voor belangrijke en complexere dossiers kan het Bureau specifieke werkgroepen in het leven roepen die dan een specifiek dossier voorbereiden voor het Bureau. De “Werkgroep Subsidies” die de hervorming van de subsidiëring van de sociaal-culturele verenigingen ontwikkeld heeft en de ontwikkeling ervan bestendig opvolgt, is daarvan een van de mooiste voorbeelden.

7°  Afvaardiging van het Bureau in stedelijke instanties

De S.C.R. heeft ook een afvaardiging in verschillende andere stedelijke instanties. Deze zijn:

Raad van Bestuur Cultuurcentrum:

Bernadette BECUE, Jan BONNEURE, Erica DE VLAMYNCK, Dirk DECKERS, Luk DECORTE, Olivia GEEROLF, Herman GEVAERT, Herman GHYOOT, Boudewijn VAN VLAENDEREN, Chris VILEYN en Tony WILLEMS.

Beheersorgaan van de Biekorf bibliotheek: Leo DERYNCK.

Raad van Bestuur Brugge Plus vzw: Tony WILLEMS.

Koepelraad: Boudewijn VAN VLAENDEREN, Chris VILEYN en Tony WILLEMS.

8°  De Culturele Raad en internet

Zoals elke vereniging die zich tegenwoordig ietwat respecteert, beschikt ook de Sociaal-culturele Raad over een webstek:
www.cultureleraad.brugseverenigingen.be

 

JAARVERSLAG
van het Bureau S.C.R.
voor de periode april 2012 - februari 2013
 

1.  AANVRAGEN voor een ERKENNING en SUBSIDIËRING

Tijdens het voorbije werkingsjaar 2011/2012 vroeg vier verenigingen hun erkenning als sociaal-culturele vereniging aan.

De eerste aanvraag in het hierna volgend overzicht dateert van het vorige werkjaar, maar wordt volledigheidshalve opgenomen omdat de beslissing van het College nog niet gekend was op het ogenblik van de Algemene Vergadering van 2012.

AANVRAGER

AARD & ACTIVITEIT

van de VERENIGING

ADVIES

BUREAU

BESLISSING

COLLEGE

Bureau 12 maart 2012

van ZULLE tot ZULLE

straatcomité

ongunstig advies

ongunstig (zie 1°)

Bureau 11 juni 2012

VLAANDEREN LUSITÂNIA vzw

culturele vereniging met belangstelling voor Portugal en voormalige kolonies

gunstig advies

erkend

vlgs puntensysteem

Bureau 10 september 2012

FEMMA LISSEWEGE

AVONDGROEP

vrouwenvereniging

ongunstig advies

(zie 2°)

niet erkend

ORGANISATIE

COMMEERE

COMEDY CUP

organisator van een talentenjacht naar

stand-up comedians

gunstig advies

erkend

contractueel

€ 250

Bureau 12 november en 10 december 2012

MIDDELEEUWS COLLECTIEF

VIA NOBILIS

culturele vereniging met bijzondere aandacht voor de Middeleeuwen

gunstig advies

nog niet gekend

Toelichting bij de beslissing van het College van Burgemeester & Schepenen:

1° Het Bureau was na bespreking van mening dat de vereniging geen culturele vereniging is, maar een buurtcomité. Het Bureau heeft daarom het College geadviseerd om deze vereniging, die nu reeds gesteund wordt via zomercheques, te laten ressorteren onder de Stedelijke Raad van Buurtwerken.

Het College heeft het advies van het Bureau gevolgd en heeft verder meegedeeld er voor te opteren om bij het begin van de nieuwe legislatuur de reglementering en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen te herbekijken zodat voor dergelijke verenigingen (o.a. straatcomités) een gepaste regeling kan getroffen worden in verband met erkenning en subsidiëring.

2°  De vereniging is nog maar sinds 1 januari 2012 opgericht en heeft nog geen vol jaar werking. Hierdoor voldoet de vereniging niet aan één van de basisvoorwaarden van het reglement om erkend te kunnen worden.

  1. CONTRACTUELE SUBSIDIES

Tijdens het voorbije werkingsjaar werden er geen adviesvragen over contractuele subsidies gesteld door het Stadsbestuur.

  1. AANVRAAG tot het bekomen van een PROJECTSUBSIDIE.

Tijdens het voorbije werkingsjaar werden veertien aantal aanvragen voor het bekomen van een projectsubsidie ingediend en voorgelegd aan het Bureau voor advies.

Hierna het overzicht van deze 14 verschillende aanvragen, de inhoud van het project, het advies van het Bureau en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

AANVRAGER

PROJECT

ADVIES

BUREAU

BESLISSING

College B&S

Bureau van 16 april 2012

Bijna Koninklijke

St-LENAERTSVRIENDEN

creatie van de toneelproductie 

Een koningsdrama in twee delen

€ 350

€ 375

(zie 1°)

BRUGGELINGEN

BUITEN BRUGGE

organisatie van de 30ste bijeenkomst van uitgeweken Bruggelingen en de uitgave van een publicatie met een terugblik

€ 1.000

€ 1.000

FEESTCOMITÉ MALE

organisatie van een gratis klassiek concert in de Abdij van Male

€ 500

geen subsidie

(zie 2°)

KAMER van RETORIKA

de GEZELLEN van

de HEILIGE MICHIEL

organisatie van een bijzondere kanttentoonstelling door zijn afdeling “Kant Act

€ 750

geen subsidie

(zie 3°)

Bureau van 14 mei 2012

A Capellakoor

THE BARE NECESSITIES

organisatie van het kooroptreden “Track 15

n.a.v. het 15-jarig bestaan

ongunstig

(zie 4°)

geen subsidie

ZOMERTENTOONSTELLING

GENTHOF BRUGGE

organisatie van de tentoonstelling “Genthof 2012 / Wonderful World

€ 500

€ 500

Bureau van 10 september

POSTZEGELCLUB

ZEVEN TORENTJES

organisatie van de voorverkoop van de bijzondere postzegel

De Markt van Brugge

€ 500

€ 500

GUIDO GEZELLE-

GENOOTSCHAP

organisatie van een studiedag in Engels Klooster en Gezellemuseum t.g.v. Hiawatha-tentoonstelling

€ 750

€ 750

FEESTCOMITÉ

KOOLKERKE

organisatie van een tentoonstelling en een lezing over kindsoldaten tijdens WO I (in het kader van “Brugge herdenkt 14-18

€ 500

€ 500

COMITÉ voor INITIATIEF

kosten voor de “extra uitstraling” tijdens de organisatie van de 19de editie van het Reiefeest in 2013

bijkomende informatie opgevraagd

(zie 5°)

Bureau van 8 oktober 2012

Handelsgebuurtekring LANGESTRAAT - HOOGSTRAAT

inrichten van een tentoonstelling & uitgeven van het geïllustreerd boek “Brugge, van Burg tot Kruispoort” met historische beschrijving van de buurt en de panden

n.a.v. het 80-jarig bestaan

€ 500

€ 500

Bureau 12 november 2012

KUNSTKRING IRIS

uitgeven van een geïllustreerd boek met de historiek van de vereniging n.a.v. het 60-jarig bestaan

€ 350

€ 350

DAVIDSFONDS BRUGGE

organiseren van de uitvoering van Johannespasion van J.S. Bach

door ensemble BachPlus

€ 750

€ 750

Bureau 11 februari 2013

Ilse ACKE &

Jeffrey VANHILLE

tentoonstellen van een kunstwerk in het Concertgebouw als 3de luik van “De Invasie in Residentie

bijkomende informatie opgevraagd

 

 

Toelichtingen bij het advies van het Bureau of bij een beslissing van het College dat afwijkt van het advies:

1° Het College heeft een bedrag van € 375 toegekend omdat het van oordeel was dat het gecreëerde toneelstuk beschouwd moet worden als een vervolg op een eerdere creatie van de productie “Een koningsdrama in twee delen” waarvoor een projectsubsidie van € 750 werd toegekend. Een tweede editie kan maximaal genieten van een subsidie van 50% van het eerste toegekend bedrag. Het College heeft daarom, in tegenstelling tot het Bureau, een subsidie van € 375 toegekend.

2° Het Bureau had tijdens de bespreking aanvankelijk de bedenking in welke mate deze activiteit kan of moet beschouwd worden als behorend tot de taak van een feestcomité. Uiteindelijk heeft het Bureau gemeend dat het concert beschouwd kan worden als een uitzonderlijke activiteit naar aanleiding van de verhuizing van de kloostergemeenschap uit het kasteel van Male en als een vorm van dankbetuiging door de Maalse gemeenschap. Daarom werd het College voorgesteld een subsidie van € 500 toe te kennen.

Het College heeft geen projectsubsidie toegekend omdat de organisatie beschouwd wordt als kaderend in de reguliere werking van het feestcomité en hiervoor in 2012 een subsidie van € 1.983,87 ontvangen heeft.

3° Afwijkend van het advies van het Bureau heeft het College beslist geen projectsubsidie toe te kennen voor deze tentoonstelling omdat het van oordeel is dat deze activiteit kadert in de reguliere werking van de vereniging.

4° Het Bureau heeft vastgesteld dat de concertuitvoering een bundeling is van verschillende muziekwerken die tijdens de voorbije 15 jaar werden uitgevoerd en daarom mag beschouwd worden als een gewoon optreden dat valt onder de reguliere werking.

Het College heeft deze stelling gevolgd.

5° Het Bureau heeft vastgesteld dat:

- in de aanvraag verwezen wordt naar de principiële toekenning van een gelegenheidstoelage van € 15.000 door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen;

- in de begroting deze provinciale subsidie ingeschreven wordt ten bedrage van € 22.000;

- in de begroting € 210.000 ingeschreven wordt als te verwachten inkomsten uit ticketverkoop;

- in de aanvraag gerefereerd wordt naar een gebruikelijke opkomst van “ruim” 30.000 bezoekers. Gerelateerd naar de te verwachten inkomsten uit ticketverkoop zou dit betekenen dat een ticket € 7 zou bedragen. In 2008 kostte een ticket € 15 zodat deze post, bij een behoud van de prijs van 5 jaar geleden, minstens € 450.000 zou moeten zijn.

Uit deze vaststellingen kon het Bureau niet anders dan besluiten dat de voorgelegde begroting ernstige leemtes vertoont. Bovendien zou met de hierboven aangehaalde reële cijfers de begroting niet alleen sluitend, maar - zelfs met tegenvallende belangstelling - met minstens € 200.000 positief worden afgesloten. Zelfs wanneer een uitzonderlijk geschenk zou worden uitgereikt aan de medewerkers van het Reiefeest (cfr. de chocolade van gastronomische allure na de vorige editie), is de organisatie nog steeds zelfbedruipend.

Het Bureau heeft daarnaast vergeefs gezocht naar de “extra uitstraling” voor deze 19de editie. Nochtans werd hiernaar expliciet verwezen in de aanvraag als motivering voor het bekomen van de projectsubsidie.

Het Bureau heeft daarom de vraag gesteld wat in 2013 specifiek anders zal zijn aan het concept van het evenement waardoor het als een eenmalige organisatie in aanmerking zou kunnen komen voor een projectsubsidie.

Zoals het project nu voorgesteld wordt, meent het Bureau dat de komende editie van het Reiefeest in 2013 niets anders is dan de 19de editie en moet het evenement beschouwd worden als reguliere werking, gespreid over 50 jaar.

4.  STRAATNAAMGEVING

Tijdens het voorbije werkjaar stelde het College geen enkele vraag naar een advies over straatnamen.

Inhakend op het succes van het weerkerend accordeonfestival Airbag heeft het Bureau het College gesuggereerd om straten binnen een nieuwe verkaveling een naam te geven die in relatie staan met het accordeon, op zijn minst de accordeonspelers Roger Danneels en Louis Fiers.

5.  ANDERE ADVIESVRAGEN van het COLLEGE

Stedenbouwkundige vergunning

De Dienst Bouwvergunningen heeft het Bureau gevraagd advies te geven over een aanvraag van een echtpaar voor het herstellen van de buitengevel langs de Katelijnevest, van het pand nr. 2 langs de Bargeweg.

Het Bureau heeft zich onthouden advies te geven over de bouwkundige herstelling van de muur (hervoegen en/of plaatsen van nieuwe stenen), maar heeft wel een mening over het schilderwerk en het al of niet behouden van de tekst op de muur.

Het Bureau is van mening dat deze tekst, aangebracht in 2002 toen het pand nog in stedelijk bezit was, een onderdeel is van het gebouw en als dusdanig een onroerend element dat non modificandi behoort tot het pand. Het Bureau is daarenboven van mening dat het een belangrijk cultureel element is aangezien de tekst een grote affiniteit heeft met de locatie: het toekomen en weggaan van toeristen, het dagelijks verlaten en terug toekomen van treinpendelaars.

Afhankelijk met een andersluidende clausule in de koopakte adviseert het Bureau om een bouwvergunning toe te staan mits het behoud van de in 2002 aangebrachte tekst in zijn bestaand lettertype en grootte en op een in wit geschilderde muur.

6.  VOORSTELLEN van het BUREAU op EIGEN INITIATIEF

Straatnamen

Rekening houdend met het opeenvolgend succes van het accordeonfestival Airbag en met de positie van het accordeon als muziekinstrument binnen het Brugse sociaal-culturele leven heeft het Bureau het Stadsbestuur voorgesteld de namen van overleden accordeonmeesters zoals Roger Danneels en Louis Fiers, termen uit die muzikale wereld zoals trekzak, buikorgel, musette, … en artistieke figuren uit die wereld zoals Willy Lustenhouwer, te geven aan straten, bij voorkeur binnen een verkaveling.

Subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen - dienstjaar 2012

De subsidiëring voor het dienstjaar 2012 van de verschillende sociaal-culturele verenigingen die ondersteund worden volgens het puntensysteem, werd besproken. Er werd tevens een analyse gemaakt over het verloop van de subsidies vanaf het jaar 2006 tot op heden.

Het Bureau heeft tijdens zijn bijeenkomst van 10 december 2012 hieruit de volgende vaststellingen kunnen maken:

Aantal gesubsidieerde verenigingen

Uit het overzicht blijkt dat het aantal gesubsidieerde verenigingen de jongste twee jaren ongewijzigd is (96) en sedert 2006 tot op heden schommelt tussen 96 (in 2011 en 2012) en 105 (in2007).

Beschikbaar gesteld subsidiebedrag

Uit het overzicht blijkt dat het bedrag dat het Stadsbestuur in de begroting van 2012 voorziet voor het subsidiëren van de culturele verenigingen volgens het puntensysteem 47.200 euro bedraagt. Dit bedrag is sedert 2008 ongewijzigd gebleven. In 2006 en 2007 bedroeg dit bedrag 42.525 euro.

Waarde van een punt

Een punt heeft in 2012 de waarde van 8,735 euro (= het quotiënt van het beschikbaar subsidiebedrag en het totaal aantal behaalde punten volgens de gedane prestaties). Aangezien het beschikbaar bedrag en het aantal aanvragende verenigingen gelijk was als vorig jaar, is de waarde van een punt ten opzichte van 2011 niet gewijzigd.

De waarde van een punt is trouwens tijdens de voorbije zeven jaar quasi ongewijzigd gebleven: € 8,46 in 2006, € 7,95 in 2007 (omdat het aantal aanvragers opgelopen was van 99 naar 105), € 8,66 in 2008, € 8,83 in 2009, € 8,58 in 2010 en € 8.74 in 2011.

Evolutie van de index

De index bedroeg in 2008 111 punten en is intussen geëvolueerd naar 121 punten in 2012. Dit betekent een stijging van 10%. Het beschikbaar subsidiebedrag daarentegen is sedert 2008 ongewijzigd gebleven.

Op basis van deze vaststellingen is het Bureau van oordeel dat een indexering van het beschikbare subsidiebedrag voor de verenigingen die gesubsidieerd worden volgens het puntensysteem meer dan gerechtvaardigd is. Het heeft daarom bij de nieuwe beleidsploeg aangedrongen om een indexering van minstens 10% mee te nemen in de eerstvolgende begrotingswijziging en het principe van regelmatige indexering, bijvoorbeeld om de drie jaar, te aanvaarden en toe te passen.

Het College heeft hierop geantwoord dat de werkingssubsidies in 2008 met 11% verhoogd werden en zo van € 42.525 opgetrokken werden naar € 47.200. Het College deelde verder mee dat op 4 juni 2010 op een gelijkaardige vraag beslist werd het subsidiebedrag niet te verhogen maar in 2013 te behandelen ter gelegenheid van de begrotingsvoorstellen voor 2014.

7.  RESULTATEN op EERDERE VOORSTELLEN van het BUREAU

Lichthinder door reclamelichten

Inspelend op een beslissing van het Stadsbestuur van Roeselare om de overlast van flikkerende ledverlichting tegen te gaan, heeft het Bureau tijdens zijn bijeenkomst van april 2012 het College herinnerd aan zijn opmerking van 13 oktober 2010 waarin gewezen werd op de steeds toenemende lichthinder door flitsende en knipperende lichtreclames aan en in winkelpanden, en waarop nog steeds geen antwoord werd verkregen door de Dienst Ruimtelijke Ordening zoals was beloofd in het antwoord van 25 oktober 2010 van de Dienst Leefmilieu.

Er werd nog geen gevolg gegeven aan de brief.

Reglement voor de erkenning als culturele vereniging

Het Bureau stelde tijdens zijn bijeenkomst van 14 februari 2011 voor om het reglement voor de erkenning van Brugse sociaal-culturele verenigingen te verfijnen.

De Dienst Cultuur liet op 6 mei 2011 zijn standpunt kennen op basis van de resultaten van een door de Dienst gemaakte studie. Deze studie is volgens het Bureau is echter uitgevoerd geworden op basis van een verkeerd uitgangspunt waardoor het resultaat niet relevant is.

Het Bureau heeft de zaak opnieuw aangekaart in zijn memorandum

De Dienst Cultuur heeft eind 2012 een “ambitienota” opgesteld voor de nieuwe beleidsploeg. In deze nota werd ook een passage gewijd aan de S.C.R. als adviesorgaan en zal het voorwerp zijn van verdere besprekingen in 2013.

8.  VRAGEN, OPMERKINGEN en SUGGESTIES aan de SCHEPEN

Bij aanvang van elke bijeenkomst van het Bureau is de Schepen voor Cultuur en de Cultuurbeleidscoördinator, aanwezig voor het aanhoren van vragen, opmerkingen of suggesties in verband met het sociaal-culturele leven te Brugge. In de mate van het mogelijke geeft de Schepen onmiddellijk de nodige toelichtingen. In dien dit niet kan, wordt nota genopen en achteraf antwoord gegeven. Indien nodig komt de Schepen tussen bij de bevoegde collega of dienst om te voldoen aan de door het Bureau gemaakte opmerking.

Aanstellen van een stadskunstenaar

Het Bureau heeft met de Schepen gesproken over de mogelijkheid om een stadskunstenaar aan te stellen die, eventueel in samenwerking met jeugdbewegingen, scholen, verenigingen, enz., opdrachten zou moeten uitwerken tot kunstvolle realisaties.

De Schepen heeft gesuggereerd om dit idee verder te behandelen met dhr. Filip Strobbe, directeur van Brugge Plus, en heeft in dat verband gewezen op het lopende project met woordkunstenaar Peter Verhelst en steenkapper Maud Bekaert die samen tot 2015 drie maal per jaar professionele kunstenaars in confrontatie moeten brengen met een locatie.

Activiteiten tijdens de Week van de Amateurkunsten en SABAMrechten

Er werd duidelijkheid gevraagd over wie wie de rechten dient te betalen bij Sabam en de Billijke Vergoedingen voor optredens die gebeuren in het kader van de Week van de Amateurkunsten: de vereniging of het Stadsbestuur?

Het antwoord was dat de organisator van het evenement de verschuldigde rechten dient te betalen.

Uitbreiding Groeningemuseum

Nadat de scholengemeenschap beslist had geen ruimte van het Sint-Andreaslyceum te verkopen, waardoor de mogelijkheid tot uitbreiding van het Groeningemuseum geblokkeerd wordt, heeft het Bureau gevraagd naar de eventuele alternatieven.

De Schepen heeft geantwoord dat het Stadsbestuur blijft zoeken naar mogelijke pistes maar heeft er ook opgewezen dat een beslissing niet meer zal kunnen genomen worden tijdens de huidige legislatuur en hij niet kan verzekeren dat het huidig voorziene krediet van 2 miljoen euro ook zal voorzien worden op het toekomstig budget.

Het Bureau heeft tijdens de Nieuwjaarszitting van 14 januari 2013 andermaal gewezen op de problematiek van tijdelijke sluitingen van themamusea voor het kunnen installeren van tijdelijke tentoonstelling. Zo is nu het Gruuthusemuseum gesloten van 8 januari tot 21 maart voor de opbouw van de tijdelijke tentoonstelling “Liefde & devotie - Het Gruuthusehandschrift”. Doordat geïnteresseerde bezoekers onverwacht hiermee geconfronteerd worden, heeft het Bureau aan de hand van dit concreet voorbeeld andermaal aangedrongen op bijzondere inspanningen om een blijvende alternatieve ruimte voor bijzondere tentoonstellingen op te sporen.

Respect voor de Nederlandse taal

Het Bureau heeft meermaals gewezen op het respecteren van de Nederlandse taal, meer in het bijzonder in het geval wanneer titels of toelichtingen gegeven wordt aan tentoongestelde kunstwerken.

Informatie bij de verhuring van stadlokalen

Het Bureau heeft gewezen op de noodzaak van het verstrekken van informatie over de structuur en de faciliteiten van stadslokalen ter gelegenheid van de verhuring ervan.

De Schepen heeft meegedeeld dat er al brochures ter beschikking zijn met deze informatie en dat het de intentie is om dergelijke brochures ter beschikking te hebben voor alle stadslocaties die kunnen gehuurd worden.

Zichtbaarheid binnen de Gotische zaal

Het Bureau heeft voorgesteld om bij een grote opkomst in de Gotische zaal en het projecteren van beelden op een scherm, een bijkomend scherm te plaatsen halverwege de zaal zodat ook de mensen die achteraan zitten, de beelden en de teksten klaar zouden kunnen zien.

Correctheid stedelijke folder

Het Bureau heeft de Schepen geattendeerd op de fouten die voorkomen in de folder die ter gelegenheid van de feestelijke opening van het Daverlocomplex verspreid werd.

De onverklaarbare fouten worden toegegeven. Er wordt een nieuwe folder met de juiste gegevens gedrukt en ter beschikking gesteld. Aanvullend wordt aangekondigd dat momenteel uniforme documentatiefolders over alle zalen worden aangemaakt.

Sloten aan bruggen

Het Bureau heeft gewezen op de ook in Brugge veel voorkomende modetrend van het (illegaal) aanbrengen van sloten aan bruggen.

De Preventiedienst heeft deze modetrend eveneens vastgesteld en verwijdert stelselmatig deze sloten.

Vernieling van kanten kunstwerk

Regelmatig wordt het kanten kunstwerk langs de Dijver ter hoogte van de ingangspoort naar het Groeningemuseum, beschadigd. Het Bureau heeft gevraagd of hiertegen geen remedie mogelijk is, en zonodig het kunstwerk en het frame te verwijderen, liever dan een vernield kunstwerk te laten staan.

Door de opmerking werd het kunstwerk hersteld en teruggeplaatst.

Melodieën op de carillon

Er werd aan de Schepen voorgesteld om het muzieknummer “Zie je van Brugge” te behouden op de carillon als een vorm van erkentelijkheid tegenover tekstschrijver Willy Lustenhouwer en componist Roger Danneels, maar ook omdat het gespeelde deuntje een goed gevoel geeft bij de Bruggelingen en de in Brugge vertoevende Vlamingen.

De Schepen is het voorstel genegen. De Stadsbeiaardier kan aannemen dat deze melodie zou behouden worden als een lokaal verankerde melodie maar wijst ook op de jarenlange traditie dat alle melodieën om de twee jaar vervangen worden. Het Bureau heeft hierop beslist om het dossier verder te laten afhandelen door het nieuw verkozen Bureau.

9.  WERKING van de WERKGROEPEN

Werkgroep Memorandum

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezing van november 2012 werd een werkgroep ad hoc geïnstalleerd met als taak de verzuchtingen van de S.C.R. te verzamelen en gebundeld rondom een aantal thema’s op te stellen. De werkgroep bestond uit Jan Bonneure, Leo Derynck, Herman Ghyoot, Boudewijn Van Vlaenderen, Chris Vileyn en Tony Willems. De werkgroep kwam op samen om op basis van een werknota van secretaris B. Van Vlaenderen een ontwerp van memorandum op te stellen. Het ontwerp werd voorgelegd aan het Bureau van 13 december 2012 en mits enkele aanpassingen en aanvullingen goedgekeurd.

Werkgroep Subsidies

De Werkgroep Subsidies stelde het Bureau voor om aan het College van Burgemeester en Schepenen het voorstel voor te leggen om ter gelegenheid van een volgende begrotingswijziging de contractuele subsidiebedragen die in de begroting ingeschreven staan en niet uitbetaald werden, over te boeken naar die groep van verenigingen die volgens het Bureau nog altijd minder bedeeld zijn, te weten de koren.

Het Bureau volgde de suggesties.

10.   RAPPORTERINGEN

De Sociaal-culturele Raad heeft afgevaardigden in enkele andere stedelijke instanties: Brugge Plus, Raad van Bestuur Cultuurcentrum en Beheersorgaan van de Bibliotheek. Na elke bijeenkomst van deze instanties geeft een afgevaardigde van de S.C.R. verslag van wat ter sprake kwam op de bijeenkomst.

11.   TOEKOMSTIGE ROL van de S.C.R. als ADVIESORGAAN

Als gevolg van het nieuw decreet van de Vlaamse Gemeenschap in verband met het instaleren en raadplegen van gemeentelijke adviesraden en in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezing van 2012 heeft het Bureau gemeend de zes politieke partijen die op dat moment vertegenwoordigd waren in de Brugse Gemeenteraad te moeten polsen naar hun visie over de toekomstige rol van de adviesraden, meer in het bijzonder of ze moeten gehandhaafd blijven en met welke rol.

De partijen CD&V, Groen, N-VA, SP-a en Vlaams Belang hebben hierop gereageerd en deelden zonder uitzondering mee positief te staan tegenover het behoud van adviesraden en het vooraf raadplegen van deze instanties. Open VLD reageerde niet.

12.   MEMORANDUM van de S.C.R.

Het Bureau heeft tijdens zijn bijeenkomst van december 2012 goedkeuring gegeven aan het door de Werkgroep opgesteld memorandum (zie bijlage).

Het memorandum werd ter beschikking gesteld van de leden van de uittredende Gemeenteraad en van de nieuw gekozen Gemeenteraad.

13.   PRIJS van de SOCIAAL-CULTURELE RAAD 2011

Elk jaar kent de Sociaal-culturele Raad de “Prijs van de S.C.R.” afwisselend toe aan een verdienstelijke Bruggeling en een verdienstelijke Brugse vereniging.

De Prijs S.C.R. voor het jaar 2010 werd toegekend aan stadsbeiaardier Frank Deleu, deze voor het jaar 2011 aan de Universiteit Derde Leeftijd.

Dit jaar is de Prijs opnieuw voorbehouden aan een verdienstelijk persoon. Voor de Prijs van de S.C.R. 2012 werden 6 personen voorgedragen (voor de Prijs S.C.R. 2010 werden 16 personen voorgedragen, voor de Prijs S.C.R. 2011 werden 10 verenigingen voorgedragen):

Kandidaat

Activiteit