SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Alg. Verg. 2014

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
van de SOCIAAL-CULTURELE RAAD (S.C.R.)

JAARVERSLAG over de periode april 2013 tot februari 2014
maandag 31 maart 2013 - C.C. - ZAAL BIEKORF BRUGGE

WERKINGSVERSLAG   2013/2014  -  ALGEMENE INFO

1°  De Sociaal-culturele Raad (SCR) - Ontstaan en oprichting

Als gevolg van het Decreet van 24 juli 1991 betreffende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid diende het Stadsbestuur van Brugge ten laatste op 31 december 1992 één of meerdere raden voor cultuurbeleid erkend en opgericht te hebben.

In Brugge waren toen al een stedelijke Jeugd- en Sportraad erkend en actief. Naast de materie “jeugd” en “sport” waren er volgens het Decreet nog acht andere culturele materies waarvoor het Stadsbestuur verplicht advies diende te vragen aan deze derde raad. Om te kunnen voldoen aan het Decreet diende dus ook een culturele adviesraad opgericht te worden.
Het College, onder leiding van Burgemeester Fernand Bourdon en dhr. Hugo Stevens als verantwoordelijk Schepen, beraadde zich tijdens zijn zittingen van 17 juli, 21 augustus en 11 september 1992 over de wijze waarop hieraan zou kunnen worden voldaan en de procedure om daartoe te komen.
De diverse Brugse culturele verenigingen werden via een schrijven van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 15 september 1992 uitgenodigd zich kandidaat te stellen om lid te worden van de Brugse Raad voor Cultuurbeleid. Er waren 115 verenigingen kandidaat om toe te treden. Tijdens een initiële bijeenkomst van de afgevaardigden van de toetredende verenigingen, op maandag 9 november 1992 in de theaterzaal van CC Biekorf, stelden 26 personen uit verschillende soorten van verenigingen zich kandidaat voor een comité die de verdere werking van de Raad zou uitwerken.
De Gemeenteraad erkende tijdens zijn bijeenkomst van 24 november 1992 deze nieuw geïnstalleerde Raad voor Cultuurbeleid als de Stedelijke Culturele Raad. De Stedelijke Jeugdraad, de Stedelijke Sportraad en de Stedelijke Culturele Raad zouden elk voor zijn specifieke materie werkzaam zijn als adviesorgaan. Volgens het Decreet waren dit voor de Culturele Raad de volgende 8 domeinen: bescherming en luister van de taal - aanmoediging van de vorming van navorsers - schone kunsten - cultureel patrimonium, musea en andere cultureel wetenschappelijke instellingen met uitzondering van monumenten en landschappen - bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten - lokale radio, TV en hulp aan de geschreven pers - permanente vorming en culturele animatie - vrijetijdsbesteding - toerisme.
De Raad kwam voor het eerst als adviesorgaan officieel bijeen op 7 december 1992 onder leiding van toenmalig Schepen Hugo Stevens. Tijdens de installatievergadering verkoos de Raad Robert Dooms tot voorzitter, Jacques Deblaere tot ondervoorzitter, Boudewijn Van Vlaenderen tot secretaris en Herman Gevaert tot penningmeester. Dit betekent dat dit adviesorgaan nu al meer dan 20 jaar ten dienste staat van het Stadsbestuur.
Later zou de benaming “Stedelijke Culturele Raad” wijzigen in “Sociaal-culturele Raad”. De naam “Stedelijke Culturele Raad” werd voorbehouden voor de koepelraad als bundeling van “Cultuurforum”, de adviesraad van de professionele sector (zoals Cactus, Cultuurcentrum, de Werf, Concertgebouw, …) en van de S.C.R., de adviesraad van de niet-professionele sector.

2°  De Sociaal-culturele Raad (S.C.R.) - Opdracht en taken

De Sociaal-culturele Raad (S.C.R.) is het officieel adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur en treedt op namens de Brugse sociaal-culturele verenigingen. Volgens het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap dient het College van Burgemeester en Schepenen de raad te raadplegen en om advies te vragen bij het nemen van beslissingen die in relatie staan met cultuur.
De meest voorkomende zaken waarvoor het College advies vraagt, zijn: de erkenning en subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen, de toekenning van projectsubsidies, de voorstellen tot wijziging of toekenning van nieuwe straatnamen, de voorstellen van nieuwe reglementen of de wijzigingen aan bestaande reglementen, … De S.C.R. beschikt bovendien ook over een initiatiefrecht en kan zelfstandig voorstellen voorleggen aan het College.
Om praktische redenen heeft de Algemene Vergadering van de S.C.R. de bevoegdheid om advies te geven, overgedragen aan het Bureau. Het Bureau brengt wel jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering, die de uitgebrachte adviezen dan bekrachtigt.
Principieel organiseert de S.C.R. geen evenementen, voordrachten of andere activiteiten. Het culturele aanbod is in Brugge in voldoende mate aanwezig, zodat de S.C.R. niet in het vaarwater van de vele Brugse sociaal-culturele verenigingen moet komen. Wel werd van 2002 tot 2010 tweejaarlijks Cultuurkuren georganiseerd. Het doel hiervan was de Brugse sociaal-culturele verenigingen de kans te bieden om in het Concertgebouw hun werking voor te stellen aan het publiek en zo aan bekendheid te winnen.
Jaarlijks kent de S.C.R. de Prijs van de S.C.R. toe. In de pare jaren is de Prijs voorbehouden voor een verdienstelijke Bruggeling, in de onpare jaren voor een vereniging. De Prijs is een vorm van erkenning voor de jarenlange aanhoudende inzet op cultureel gebied of voor een bijzondere prestatie tijdens het jaar voorafgaand aan de uitreiking.
Sinds enkele jaren kent het Bureau een Aanmoedigingsprijs toe met als doen jonge beginnende kunstenaars te steunen en te stimuleren. De prijs is voorbehouden voor personen jonger dan 35 jaar of voor groepen waarvan de leden jonger zijn dan 35 jaar.

3°  Samenstelling van het Bureau

Gekoppeld aan de Gemeenteraadsverkiezing wordt het Bureau opnieuw samengesteld na verkiezing door de Algemene Vergadering. De door de verengingen 25 verkozen kandidaten vormen het Bureau voor een periode van 6 jaar. De verkozen leden zetelen niet namens of voor hun vereniging, maar voor het verdedigen van het algemeen belang van alle Brugse culturele verenigingen.
Tijdens de vorige Algemene Vergadering van 22 maart 2013 werd het nieuw Bureau verkozen. Er waren 35 geldige kandidaturen voor 25 mandaten. De Algemene Vergadering verkoos in een geheime stemming de volgende personen (alfabetisch):
Erik BEERLANDT - Bernadette BECUE - Jan BONNEURE - Roger BUFFEL - Luc DECORTE - Piet DELANGHE - Willy DE MEYER - Ingrid DE MEYERE - Erica DE VLAMYNCK - Dirk DECKERS - Robert DERMUL - Leo DERYNCK - Eddy DUBRUQUÉ - Georges GALLE - Olivia GEEROLF - Francine GELDOF - Herman GHYOOT - Luk INGELBRECHT - Lut LENOIR - Yolande MALFROOT - Luc SCHAEVERBEKE - Boudewijn VAN VLAENDEREN - Elsje VER KEMPINCK - Chris VILEYN en Tony WILLEMS.

Het BUREAU S.C.R. 2013/2019

Onderaan van links naar rechts: Jan Bonneure, Francine Geldof, Ingrid De Meyere, Herman Ghyoot, Boudewijn Van Vlaenderen, Erica De Vlamynck en Tony Willems.
Midden: Bernadette Becue, Roger Buffel, Georges Galle, Chris Vileyn, Luc Decorte, Eddy Dubruqué en Dirk Deckers.
Boven: Leo Derynck, Yolande Malfroot, Robert Dermul, Elsje Ver Kempinck, Luc Schaeverbeke en Erik Beerlandt.

Het Bureau verkoos tijdens zijn bijeenkomst van 8 april 2013 de bestuursfuncties. Leo DERYNCK werd verkozen tot voorzitter, Chris VILEYN tot ondervoorzitter, Boudewijn VAN VLAENDEREN tot secretaris en Dirk DECKERS tot penningmeester. Zij vormen het Dagelijks Bestuur. Dhr. Bart Vanduyver, cultuurcoach Dienst Cultuur, is de administratieve afgevaardigde namens het Stadsbestuur.
Op 15 februari nam dhr. Leo Derynck om familiale redenen ontslag als voorzitter en lid van de S.C.R. Tijdens de eerstvolgende nuttige bijeenkomst van het Bureau zal zijn opvolging als lid en als voorzitter geregeld worden.

JAARVERSLAG van het Bureau S.C.R.
Periode maart 2013 - februari 2014

1.  AANVRAGEN voor een ERKENNING en SUBSIDIËRING

Tijdens het voorbije werkingsjaar 2012/2013 vroegen meerdere verenigingen hun erkenning als sociaal-culturele vereniging aan. Bij het geven van het advies werd, in afwachting van het nieuw reglement, nog gehandeld volgens het huidig reglement voor de erkenning. Dit betekent ook dat er nog verenigingen een erkenning met een contractuele subsidiëring kregen goed wetende dat dit binnen een korte periode zal wijzigen in een subsidiëring op basis van het (nog uit te dokteren) puntensysteem.

AANVRAGER

AARD & ACTIVITEIT van de VERENIGING

ADVIES

BUREAU

BESLISSING

COLLEGE

Bureau 11 maart 2013

vzw KOTÉKOER

musicalvereniging

gunstig
advies

erkend
contractueel als toneelvereniging

Bureau 8 april 2013

VIVAPO’S LACHCLUB

 

mensen laten kennismaken met de weldaden van het lachen

ongunstig advies

(zie 1°)

 

niet erkend

Bureau 13 mei 2013

GUIDO GEZELLE GENOOTSCHAP vzw

 

culturele vereniging met bijzondere aandacht voor Guido Gezelle

gunstig advies

contractueel erkend

met € 400

2 lezingen/jaar

Bureau 10 juni 2013

DANSKEDOEN

Int. Folkloredans

dansgroep met bijzondere aandacht voor folkloredans

gunstig advies

contractueel erkend 
met € 250
als dansvereniging

CULT. CENTRALE
Brugge B

soc./culteruele werking

uitgesteld

---

FEMMA Lissewege
Avondwerking

onderafdeling van
Femma Lissewege

ongunstig

(zie 2°)

niet erkend

Bureau 9 september 2013

CULT. CENTRALE
Brugge B

sociaal-culturele vereniging

gunstig

erkend vlgs

puntensysteem

KUNSTGROEP

BRUGGE vzw

vereniging van amateurkunstenaars

gunstig

contractueel erkend
met € 300 als kunstvereniging

Bureau 14 oktober 2013

ROND DE BURG

vereniging van rond de Burg gelegen handelaars

ongunstig

(zie 3°)

niet erkend

BIJNA KON.
ST-LENAERT VRIENDEN

toneelvereniging

gunstig

contractueel erkend als toneelvereniging

Bureau 9 december 2013

Cultuurplatform SPELING vzw

creatief uitbouwen van kunst

ongunstig
(zie 4°)

---

Bureau 13 januari 2014

BELGISCH
NEDERLANDSE VERENIGING

Afd. Brugge

vereniging die streeft naar een nauwe samenwerking tussen Belgen & Nederlanders

gunstig

nog niet gekend


Toelichting bij de beslissing van het Bureau en/of het College:

1° Het Bureau was van mening dat het doel van de vereniging behoort tot het domein van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en de levensstijl waarmee aangename en heilzame effecten van het lachen aan den lijve ondervonden wordt, en dat dit geen culturele materie is.
Het College heeft het advies van het Bureau gevolgd.

2°  Volgens het Bureau moet de aanvrager beschouwd worden als een onderafdeling van Femma Lissewege, een vereniging die al erkend is. Bovendien is het Bureau van mening dat de opgegeven activiteiten (bloemschikken, huidverzorging, decoratie maken, …) moeilijk kunnen bestempeld worden als culturele activiteiten, maar eerder hobbygericht zijn.
Het College heeft het advies van het Bureau gevolgd.

3° Omdat de activiteiten van deze vereniging van rond de Burg gelegen handelszaken, de voorbije jaren beperkt bleven tot het aanbieden van proevertjes en hapjes ter gelegenheid van het evenement “Autoloze zondag”, is het Bureau van mening dat er te weinig culturele werking en uitstraling aanwezig is om te kunnen gewagen van een culturele vereniging.
Het College heeft het advies van het Bureau gevolgd.

4° Omdat de vereniging nog geen jaar actief is en dus niet beantwoordt aan artikel 1.E van het reglement, gaf het Bureau een ongunstig advies.

  1.