SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarverslag 2013/2014

JAARVERSLAG van het S.C.R. - Periode maart 2013 - februari 2014

1. AANVRAGEN voor een ERKENNING en SUBSIDIËRING
Tijdens het voorbije werkingsjaar 2012/2013 vroegen meerdere verenigingen hun erkenning als sociaal-culturele vereniging aan. Bij het geven van het advies werd, in afwachting van het nieuw reglement, nog gehandeld volgens het huidig reglement voor de erkenning. Dit betekent ook dat er nog verenigingen een erkenning met een contractuele subsidiëring kregen goed wetende dat dit binnen een korte periode zal wijzigen in een subsidiëring op basis van het (nog uit te dokteren) puntensysteem.

vzw KOTÉKOER (musicalvereniging)
G
unstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren als toneelvereniging.
Het College heeft het advies gevolgd.

VIVAPO’S LACHCLUB (mensen laten kennismaken met de weldaden van het lachen)
Ongunstig advies omdat het Bureau was van mening is dat het doel van de vereniging behoort tot het domein van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en de levensstijl waarmee aangename en heilzame effecten van het lachen aan den lijve ondervonden wordt, en dat dit geen culturele materie is.
Het College heeft het advies gevolgd.

GUIDO GEZELLE GENOOTSCHAP vzw (culturele vereniging met bijzondere aandacht voor Guido Gezelle)
Gunstig advies
Het College heeft de vereniging erkend en subsidieert deze contractueel mits het jaarlijks organiseren van 2 openbare lezingen.

dANSKEDOEN (dansgroep met bijzondere aandacht voor folkloredans)
Gunstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren als dansvereniging.
Het College heeft het advies gevolgd.

CULTURELE CENTRALE Brugge Noord B (sociaal-culturele vereniging)
Gunstig advies met voorstel te subsidiëren volgens puntensysteem.
Het College heeft het advies gevolgd.

FEMMA Lissewege / Avondwerking (onderafdeling van Femma Lissewege)
Ongunstig advies omdat v
olgens het Bureau de aanvrager een onderafdeling is van Femma Lissewege, een vereniging die al erkend is. Bovendien is het Bureau van mening dat de opgegeven activiteiten (bloemschikken, huidverzorging, decoratie maken, …) moeilijk kunnen bestempeld worden als culturele activiteiten, maar eerder hobbygericht zijn.
Het College heeft het advies gevolgd.

KUNSTGROEP BRUGGE vzw (vereniging van amateurkunstenaars)
Gunstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren als kunstenvereniging.
Het College heeft het advies gevolgd.

ROND DE BURG (vereniging van rond de Burg gelegen handelaars)
Ongunstig advies omdat de activiteiten van deze vereniging van rond de Burg gelegen handelszaken, de voorbije jaren beperkt bleven tot het aanbieden van proevertjes en hapjes ter gelegenheid van het evenement “Autoloze zondag”, is het Bureau van mening dat er te weinig culturele werking en uitstraling aanwezig is om te kunnen gewagen van een culturele vereniging.
Het College heeft het advies gevolgd.

BIJNA KON. SINT-LENAERT VRIENDEN (toneelvereniging)
Gunstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren als toneelvereniging.
Het College heeft het advies gevolgd.

CULTUURPLATFORM SPELING vzw (vereniging actief rond het creatief uitbouwen van kunst)
Ongunstig advies o
mdat de vereniging nog geen jaar actief is.
Het College heeft het advies gevolgd en de vereniging niet erkend.

BELGISCH NEDERLANDSE VERENIGING Afd. Brugge (vereniging die streeft naar een nauwe samenwerking tussen Belgen & Nederlanders)
Gunstig advies met voorstel te subsidiëren volgens het puntensysteem.
Het College heeft het advies gevolgd.

2. AANVRAAG tot het bekomen van een PROJECTSUBSIDIE
Tijdens het voorbije werkingsjaar werden niet minder dan veertien aanvragen voor het bekomen van een projectsubsidie ingediend en voorgelegd aan het Bureau voor advies.
Hierna het overzicht van deze 14 verschillende aanvragen, de inhoud van het project, het advies van het Bureau en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ilse ACKE & Jeffrey VANHILLE: samenstellen van een houten huis van 80 modules als 3de luik van de tentoonstelling “De Invasie in Residentie” in het Concertgebouw.
Ongunstig advies omdat het Bureau van mening is dat het project een doorgeefluik kan zijn om een “derde” te financieren, in dit geval een caritatieve vereniging. Een projectsubsidie kan volgens het Bureau alleen maar een financiële tegemoetkoming zijn om een cultureel project te kunnen realiseren.
Afwijkend van het advies van het Bureau heeft het College beslist een projectsubsidie van € 1.250 toe te kennen omwille van het uniek karakter van het project door beide kunstenaars, de verhouding tussen de voorziene kosten en de projectsubsidie, het schenken van de opbrengst van de verkoop van de modulepanelen aan Brugse caritatieve instellingen.

Woonzorgcentrum REGINA COELI: de organisatie van “Oud is Goud”, een project rondom de samenwerking tussen verschillende generaties.
Gunstig advies met voorstel € 1.000 toe te kennen.
Het College heeft het advies gevolgd.

RAZOR REEL: organisatie van de 2de editie van de “Dag van de Jonge Filmmaker”.
Gunstig advies met voorstel de subsidie te beperken tot € 500, zijnde 50% van de oorspronkelijke subsidie aangezien het om de 2de editie gaat.
Het College heeft het advies gevolgd.

Bezinningscentrum SAREPHTA: organisatie van “Muziek en Mystieke Kloosterconcerten”, vijf concerten in de Karmelietenkerk
Gunstig advies met voorstel € 500 toe te kennen.
Het College heeft het advies gevolgd.

Liener VAN HAUWAERTmaken van de documentaire kortfilm “Nuit Blanche” over de Brugse kunstenaar David De Graaf
Ongunstig advies 
omdat de aanvraag laattijdig werd ingediend, geen raming van inkomsten en uitgaven bevatte en het project kadert in een schoolse opdracht.
Het College heeft het advies van het Bureau gevolgd.

Pia BURRICK: organiseren van een overzichtstentoonstelling in de Garemijnzaal
Gunstig advies met voorstel € 750 toe te kennen.
Het Colleg heeft het advies gevolgd.

CURIEUS BRUGGE: tentoonstellen van een “curieuze” collectie van kunst uit eigen buurt
Gunstig advies met voorstel € 250 toe te kennen.
Het College heeft het advies gevolgd.

Handelsvereniging CONEY ISLAND ZEEBRUGGE vzw: organiseren van de kookwedstrijd “Cooking Island”
Ongunstig advies omdat werd
 vastgesteld dat de vereniging eveneens een handelspremie heeft aangevraagd bij de Dienst Lokale Economie. Het Bureau is van mening dat de aanvrager hierdoor aangeeft dat het evenement een handelsactiviteit is. Bovendien stelde het Bureau vast dat de organisatie van (kook)wedstrijden deel uitmaakt van het doel van de vereniging en dus behoort tot de reguliere werking. Omdat een projectsubsidie niet kan worden toegekend aan een evenement dat ook nog eens door een andere stedelijke instantie wordt betoelaagd en omdat het evenement behoort tot de reguliere werking van de vereniging, werd een negatief advies uitgebracht.
Het College heeft het advies gevolgd en geen projectsubsidie toegekend.

FEESTCOMITÉ KOOLKERKE: opzetten van een tentoonstelling over de aanwezigheid van vreemde nationaliteiten tijdens de Eerste WO en organiseren van een Remembrance-viering
Gunstig advies met voorstel de subsidie te beperken tot € 250, zijnde 25% van de oorspronkelijke subsidie die werd toegekend aan het project over WOI en dat nu zijn 3de editie kent.
Het College heeft het advies gevolgd.

Antony BEATTIE: organisatie van de “Brugse Soul Weekender”
Gunstig advies met voorstel € 250 toe te kennen.
Afwijkend van het advies heeft het College beslist € 300 toe te kennen.

MARNIXRING GRUUTHSEorganiseren van een tweeledig concert door “Het Kamerorkest”
Ginstig advies met voorstel 
€ 1.100 toe te kennen.
Het College heeft het advies gevolgd.

FEDEKAM WEST: organisatie van “Brugse Classics” een reeks van vijf aperitiefconcerten
Gunstig advies met voorstel € 500 toe te kennen.
Het College heeft het advies gevolgd.

KUNSROUTE vzworganisatie van een overzichtstentoonstelling “André De Meulemeester”
Omdat het Stadsbestuur de Jan Garemijnzaal gratis ter beschikking stelt, is het Bureau van mening dat de vrijstelling van huur mag beschouwd worden als een vorm van projectsubsidie.

KUNSTROUTE vzwuitgeven van het boek “Hommage Mystère, André De Meulemeester, de Arend van Vlaanderen”
Gunstig advies met voorstel 
€ 1.000 toe te kennen.

3. UITBETALING van SUBSIDIES    
Tijdens het voorbije werkingsjaar vroeg het Stadsbestuur advies te geven over het al of niet uitbetalen van de jaarlijkse contractuele subsidie aan twee verenigingen.

1° vzw Mens & Dier op Papier
De vereniging had zijn aanvraag tot uitbetaling voor het werkjaar 2011/2012 slechts ingediend op 10 april 2013 terwijl de termijn voor het indienen verstreek op 1 oktober 2012.
Het Bureau heeft, conform het reglement, een negatief advies gegeven.
Het College heeft op 5 juli beslist de werkingssubsidie niet uit te betalen omdat de aanvraag, spijts een herinnering, na 1 oktober werd ingediend.

2° vzw Mooov (ex Cinema Novo)
Er werd vastgesteld dat vzw Cinema Novo ingevolge de fusie met vzw Open Doek niet alleen van naam wijzigde in vzw Mooov maar ook zijn zetel verhuisde van Brugge naar Turnhout. Hierdoor zou de vereniging niet langer voldoen aan voorwaarde 1.e van het Reglement.
Vooraleer een advies te geven wenst het Bureau te laten onderzoeken of de vzw Mooov al of niet een koepelvereniging is met plaatselijke afdelingen in het Vlaamse land.

3° Vlaamse Volksbeweging afd. Brugge
De afdeling Brugge van de Vlaamse Volksbeweging vroeg slechts op 27 november in plaats van de in het reglement voorziene datum 1 oktober, de uitbetaling van de werkingssubsidie aan.
Op voorstel van de Dienst Cultuur besliste het College van Burgemeester en Schepenen tijdens zijn bijeenkomst van 18 oktober de subsidie niet uit te betalen.
De S.C.R. werd niet gevraagd een advies te geven, maar werd enkel op de hoogte gebracht van de genomen beslissing.

4° Jazz Brugge vzw
Omdat het evenement “Belgian Jazz Meeting”, een organisatie van vzw Jazz Brugge plaats vond in Luik en niet in Brugge zoals contractueel voorzien, vroeg het College van Burgemeester en Schepenen op 16 december aan het Bureau om advies te geven over het al of niet uitbetalen van de contractuele subsidie.
De vraag naar advies werd nadien ingetrokken door de Dienst Cultuur met de mededeling dat het College al een beslissing had genomen.

4. STRAATNAAMGEVING
Tijdens het voorbije werkjaar vroeg het College advies over de volgende nieuwe straatnamen:

- Theresianenstraat: verbindingsstraat tussen de Ezelstraat en Hugo Losschaertstraat;
- Rodenonnenstraat: verbindingsstraat tussen de Katelijnestraat en Vispaanstraat;
- Terpenstraat: nieuwe straat in de verkaveling aan de Krekenstraat;
- Sint-Donaaspark: park bij de gelijknamige straat en kerk in Zeebrugge.

Het Bureau had geen bezwaren tegen de benaming van deze straten.
Het Bureau had wel bedenkingen bij de schrijfwijze van de Rodenonnenstraat.
(zie ook punt 11.4 van dit jaarverslag).
Het Bureau had geen problemen met het afschaffen van de naam Abram Coultstraat.

5. ANDERE ADVIESVRAGEN van het COLLEGE

Behoud kunstwerken op Stationsplein
Het Bureau vernam dat er volgens de De Lijn bij het heraanleggen van het Stationsplein geen plaats meer zou zijn voor de stenen armstoelen “De zeven windstreken” en voor het oorlogsgedenkteken voor de tijdens WO II weggevoerden dat verwerkt zit in een afscheidingsmuurtje aan de taxistandplaats.
Het Bureau, verwonderd niet officieel op de hoogte te zijn gebracht van deze mogelijke ingreep, was na bespreking van oordeel dat beide kunstwerken niet mogen verdwijnen van het Stationsplein omdat ze een onbetwistbare link hebben met deze plaats. Het kunstwerk “De zeven windstreken” werd in het voorjaar van 2002, naar aanleiding van Brugge Europese Hoofdstad, precies daar ingeplant waarbij elke stoel gericht is naar één van de zeven stadspoorten waar toen onder de titel “Salon des Indépendants” zeven tijdelijke tentoonstellingen plaatsvonden. De gedenkplaat voor de weggevoerden is precies daar geplaatst als eerbetoon aan de stadsgenoten die als slachtoffers van onzinnige oorlogsomstandigheden met de trein werden weggevoerd.
Het Bureau heeft daarom de ontwerpers van het plein verzocht de nodige schikkingen te willen treffen zodat beide werken kunnen geïntegreerd worden op het voldoende ruime plein zonder dat ze een hinder vormen voor het bus- en taxiverkeer of voor mogelijke evenementen op het plein. Desnoods kunnen de stoelen zo geplaatst worden dat ze kunnen verwijderd worden voor tijdelijke grootse evenementen.

CULTUURMARKT 2014
Het Stadsbestuur heeft de intentie om op 22 september 2014 ter gelegenheid van de Autoloze Zondag een Cultuurmarkt in te richten op de Markt.
Het Bureau ziet de organisatie van Cultuurmarkt als een doorstart van Cultuurkuren dat tot 2010 om de twee jaar door het Bureau georganiseerd werd in het Concertgebouw.
Het Bureau ondersteunt het initiatief maar vraagt naast een forum voor de professionele actoren ook aandacht voor de niet-professionele sector. Het Bureau stelde voor dat een brochure zou ter beschikking gesteld worden met een uniforme vermelding van alle gekende culturele verenigingen die reageren op een oproep.

REGLEMENT op het UITLENEN van STADSMATERIEEL
Tijdens de bijeenkomst van 23 december 2013 gaf het College van Burgemeester en Schepenen goedkeuring aan een volledig nieuw reglement op het uitlenen van stadsmaterieel. In dit nieuw reglement is zowel sport- en spelmaterieel als evenement- en festivalmaterieel opgenomen, maar ook audiovisueel en elektrisch materieel naast specifiek materieel voor de jeugd zoals kamp- en kookmaterieel.
Het Bureau heeft zijn principiële goedkeuring gegeven aan het nieuw gemeenschappelijk reglement, maar wenst dat huurprijzen en de bijdragen voor eventueel vervoer expliciet zouden opgenomen worden. Het Bureau heeft verder vastgesteld dat in Artikel 3 van het reglement gesproken wordt over “bovenlokale uitstraling” maar dat nergens bepaald wordt wat het begrip omvat. Het Bureau heeft ook vastgesteld dat in de lijst met beschikbaar materieel geen gewag wordt gemaakt van de in de Bond beschikbare historische kelderen en stelt de vraag of deze nog gehuurd kunnen worden en aan welke prijs.

6. BELEIDSPLAN 2013/2018 - STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2014/2019
In het verlengde van het Algemeen Beleidsplan 2013/2018 besprak het Bureau tijdens zijn bijeenkomst van 9 september die punten van het Strategisch Meerjarenplan voor de periode 2014/2019 die binnen het toepassingsveld van de Culturele Raad vallen.
Naast de meer algemene bevindingen dat:
- het beleidsplan eerder lijkt op een opsomming van algemeenheden en vaag geformuleerde intenties;
- het gediversifieerd aanbod niet meteen een participatie van de burger garandeert;
- het betreurenswaardig is dat de verenigingen omzeggens niet aan bod komen in het “Algemeen Beleidsplan” en in het actieplan;

- er verhoudingsgewijs een overdreven aandacht geschonken wordt aan de noden van de jeugd en de sport;
- er meer aandacht zou mogen besteed worden aan een coherent en gemakkelijk begrijpbare informatie naar de burger;
- bij het uitwerken van een waardevol cultuurbeleid zoveel mogelijk departementen moeten ingeschakeld worden,
kwam het Bureau tot de volgende bemerkingen en adviezen inzake specifieke punten uit het beleidsplan:

a. Brugge, werelderfgoed met toekomst
Het Bureau wenst het beleid te waarschuwen voor een te hippe en trendyachtige binnenstad en vraagt het beleid een nieuwe bestemming te geven aan leegstaande religieuze gebouwen en kantoorgebouw, niet enkel voor wonen of werk, maar ook als mogelijks onderkomen voor naar lokalen zoekende verenigingen.

b. Cultuur
Het is niet alleen lovenswaardig, maar vooral logisch dat het Stadsbestuur alle inwoners wenst te betrekken bij het rijke cultuuraanbod. Het Bureau hoopt dat dit niet alleen “voor” iedereen, maar ook “door” iedereen zal gerealiseerd worden.

c. Toerisme
Het is voor het Bureau noodzakelijk dat, net als in zoveel andere kunststeden, aandacht besteed wordt aan de bewegwijzering

d. Evenementen
Het evenementenbeleid moet ook oog hebben voor de randgemeenten en Brugge Noord. Daarnaast dringt het Bureau er op aan dat de organisatoren van evenementen ook leren leven en samenwerken met de plaatselijke verenigingen.

e. Verenigingen
Het Bureau wijst de beleidsmensen op het tekort aan zalen voor Brugse verenigingen en wenst dat hiervoor een gestructureerde oplossing gevonden wordt.

Het Bureau toetste het Algemeen Beleidsplan ook af aan het Memorandum van de S.C.R. dat bij de start van de nieuwe beleidstermijn werd afgegeven aan alle verkozen beleidsmensen. Het merendeel van de in het memorandum opgesomde verzuchtingen zijn in een of andere vorm opgenomen in het Algemeen Beleidsplan. De volgende concrete vragen of verzuchtingen van de S.C.R. ontbreken echter:
- de vraag om het ter beschikbare subsidiebedrag voor de culturele verenigingen driejaarlijks aan te passen aan de gezondheidsindex;
- de aankoop van het noodzakelijke logistieke materieel in meer, om te kunnen voldoen aan de normale vraag naar logistieke ondersteuning;
- het afsluiten van akkoorden met buurgemeenten om in geval van nood een beroep te kunnen doen op hun logistiek feestmaterieel;
- aandacht voor het kantmuseum en de kunstcollectie;
- klantvriendelijke openingsuren van de musea.

7. NIEUW REGLEMENT “Erkenning & Subsidiëring verenigingen en kunstenaars”

Voorgeschiedenis
Het Bureau stelde tijdens zijn bijeenkomst van 14 februari 2011 voor om het reglement voor de erkenning van Brugse sociaal-culturele verenigingen te verfijnen.
De Dienst Cultuur liet op 6 mei 2011 zijn standpunt kennen op basis van de resultaten van een door de Dienst gemaakte studie. Deze studie is volgens het Bureau uitgevoerd op basis van een verkeerd uitgangspunt waardoor het resultaat niet relevant is.
Ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 heeft het uittredend Bureau deze zaak aangekaart in zijn Memorandum.
De Dienst Cultuur heeft op 19 november 2012 een “ambitienota” opgesteld voor de nieuwe beleidsploeg. Hierin was een passage gewijd aan de toekomstige werking van de S.C.R. als adviesorgaan zoals de Dienst dit zag, alsook de visie over de erkenning en subsidiëring van de culturele verenigingen, de toekenning van projectsubsidies, de logistieke ondersteuning van verenigingen en de ondersteuning van jubilerende verenigingen.

Jongste evolutie
Op initiatief van de Schepen voor sociaal-culturele verenigingen en de Dienst Cultuur had op 18 februari 2013 op het kabinet van de Schepen, en in aanwezigheid van de Cultuurbeleidscoördinator, een onderhoud plaats met een delegatie van het nieuw verkozen Bureau.
Op 8 april stelde het diensthoofd Dienst Cultuur (DC) het nieuw verkozen Bureau op de hoogte van de intenties van de Dienst aangaande de werking van de S.C.R., de behandeling van aanvragen tot erkenning en subsidiëring en de toekomstige wijze van subsidiëring van de culturele verenigingen. Hierop werd een Werkgroep opgericht bestaande uit voorzitter L. Derynck, ondervoorzitter C. Vileyn, secretaris B. Van Vlaenderen, penningmeester D. Deckers en de leden B. Becue, J. Bonneure, H. Ghyoot en T. Willems.
Op 19 april besprak de WG het door de DC opgesteld ontwerp van reglement.
Op 13 mei werd een eerste verslag uitgebracht door de WG aan het Bureau.
Op 13 juni stelde de DC, rekening houdend met de opmerkingen van de WG en het Bureau, een aangepaste versie op van nieuw reglement.
Op 19 juni besprak de WG die nieuwe versie en besloot om, gebaseerd op de visie van de DC maar rekening houdend met de voor de WG en het Bureau belangrijke punten, een nieuw voorstel van reglement op te stellen ter bespreking.
Op 15 juli, de door het College gestelde limietdatum, bezorgde de WG een alternatief reglement aan de DC.
Op 17 juli besprak de WG met de DC het alternatief voorstel van reglement.
Op 5 augustus werd een ontwerp van waarderingspunten besproken in de WG. Deze waarderingspunten bepalen in grote mate de grootte van de werkingssubsidie in functie van de soort en het aantal activiteiten van de verenigingen.
Op 13 augustus bezorgde de DC de WG een nieuwe editie van reglement ter bespreking door de WG.
De WG vernam dat de Schepen voorstander is van het schrappen van de basissubsidie en enkel nog te subsidiëren op basis van de opgegeven activiteiten.
Er werd besloten de verenigingen die op vandaag contractueel gesubsidieerd worden en die in de toekomst gesubsidieerd zullen worden volgens het puntensysteem, aan te schrijven met de vraag een overzicht te geven van al hun activiteiten om op basis hiervan een simulatie te kunnen opmaken en zo te zien hoeveel punten er zouden behaald worden.
De WG verwacht tegen eind september over voldoende info te kunnen beschikken van de aangeschreven verenigingen zodat een eerste simulatie zou kunnen gemaakt worden, met aansluitend een gesimuleerde subsidieverdeling.
Tijdens zijn maandelijkse bijeenkomst van 9 september werd het Bureau door de afgevaardigde van de Dienst Cultuur geïnformeerd dat het de intentie is de basissubsidie van € 60 te schrappen en niet langer meer in te schrijven in het nieuwe reglement. Het globaal in de begroting voorzien subsidiebedrag voor culturele verenigingen zou aldus in zijn geheel verdeeld worden op basis van de behaalde punten zonder voorafname van € 60 per vereniging.
Anderzijds werd meegedeeld dat in het nieuw reglement zou worden ingeschreven dat € 150 subsidie zou worden toegekend aan een erkend amateurkunstenaar ter compensatie van één publieke kunstenpresentatie.
Het Bureau heeft zijn verwondering uitgesproken over enerzijds het schrappen van de basissubsidie voor verenigingen en anderzijds de nieuw gecreëerde subsidie voor individuele kunstenaars. Het Bureau was van mening dat de discrepantie tussen individu en vereniging van personen niet kan en heeft bij de beleidsverantwoordelijken aangedrongen op het behoud van de basissubsidie voor de verenigingen.
Op 12 september heeft de WG de nieuwe tekst van het reglement zoals afgegeven op 13 augustus door de DC, besproken, zijn bemerkingen gemaakt en voorstellen tot aanpassing gesuggereerd.
Op 20 september bezorgde de Dienst Cultuur het Bureau een voorstel van reglement dat door de Schepen in samenspraak met de Dienst gefilterd heeft uit de verschillende gesprekken en besprekingen met de Werkgroep.
Tijdens zijn bijeenkomst van 14 oktober heeft het Bureau het voorstel d.d. 20 september besproken. Naast enkele taalkundige opmerkingen werden de volgende zaken aangekaart:
- waarom moet de aanvrager zelf instaan voor het opvragen en afleveren van het uittreksel van het bevolkingsregister voor elk bestuurslid en waarom kan de dienst dit niet zelf doen bij hun collega’s;
- zal het subsidiebedrag dat zal voorzien worden voor de ondersteuning van de nieuwe groep van erkende amateurkunstenaars een nieuw bedrag of wordt het gerecupereerd uit het huidig bedrag dat voorzien is voor de verenigingen;
- waarom wordt er afgestapt van het toekennen van een basissubsidie van € 60 aan de verenigingen. Hierdoor zullen meerdere “kleine” verenigingen in de toekomst een aanzienlijk kleinere subsidie ontvangen in weerwil van het feit dat hun toekomstige werking geen substantiële wijziging zal ondergaan ten overstaan van hun huidige werking;
- de grootte van het bedrag dat zou toegekend worden aan een erkende individuele amateurkunstenaar als compensatie voor twee publieke tentoonstellingen (€ 150) en de verhouding van dit bedrag met dat wat op vandaag uitgekeerd wordt aan meerdere verenigingen die een groep van individuen samenbrengt en hierdoor ipso facto gemeenschapsvormend is.
Het Bureau stelde daarom voor om het bedrag voor de individuele kunstenaar terug te schroeven tot € 75 en de basissubsidie te behouden en van € 60 op te trekken naar € 75.
Op 17 oktober besprak de WG een ontwerp van de verschillende soorten van culturele activiteiten die in aanmerking zouden kunnen komen voor subsidiëring, en de waardering ervan.
Op 6 november heeft de WG het aangepast ontwerp van subsidieerbare activiteiten besproken, alsook de er aan gekoppelde waarderingspunten.
Tijdens zijn bijeenkomst van 2 december besliste het College van Burgemeester en Schepenen om dan toch geen subsidie toe te kennen aan amateurkunstenaars ter compensatie van een publieke tentoonstelling.
Op 27 januari 2014 is de WG tot de vaststelling gekomen over te weinig gegevens te beschikken om een waardevolle simulatie te kunnen maken. Deze dient opgemaakt te worden op basis van alle activiteiten die in het nieuw reglement opgenomen zijn. Die lijst van activiteiten en de waardering ervan wijkt te sterk af van de op vandaag doorgegeven en bij de DC gekende activiteiten. Daarom zal aan alle erkende verenigingen gevraagd worden hun activiteiten bekend te maken volgens de activiteitenlijst die in het nieuw reglement gesubsidieerd worden.

8. De INDIVIDUELE BRUGSE AMATEURKUNSTENAAR

De Dienst Cultuur richtte in de loop van 2012 via diverse kanalen een oproep naar de Brugse amateurkunstenaars. Dit resulteerde in een databank met 914 individuele kunstenaars en 189 groepen en verenigingen van muziekgroepjes, poëten, toneelverenigingen, …. 
De Dienst Cultuur schreef eind 2012 deze individuele kunstenaars aan met de vraag mee te werken aan een enquête waarin gepeild werd naar “wie de Brugse amateurkunstenaars zijn” en naar “wat zijn de noden van de amateurkunstenaar”.
De resultaten van de enquête werden door de Dienst Cultuur in het voorjaar van 2013 gebundeld in een rapport dat tijdens zijn bijeenkomst van 10 juni 2013 uitgebreid besproken werd door het Bureau van de S.C.R. met volgende feedback naar de Dienst:

8.1 Website van de Dienst Cultuur
Het Bureau stelt voor op de stedelijke website een afzonderlijk luik “Individuele kunstenaars” te integreren naast een luik specifiek voor de Brugse culturele verenigingen.

8.2 Financiële ondersteuning
Het Bureau is van mening dat voorafgaand aan het uitwerken van een subsidiëring van de individuele kunstenaar, erkenningsvoorwaarden moeten worden opgesteld en dat het beschikbare subsidiebedrag los moet staan van het bedrag dat momenteel voorzien is voor de culturele verenigingen.

8.3 Ruimte voor creatie en tentoonstelling
Er is een nood aan ruimtes voor zowel creaties als voor tentoonstellingen. Het Bureau pleit voor het opstellen van een lijst met de mogelijkheden die op vandaag bestaan. Het Bureau pleit tevens voor het afsluiten van overeenkomsten met privézalen.

8.4 Activiteiten Dienst Cultuur
Het Bureau stelt de Dienst Cultuur voor om naast de reeds bestaande initiatieven ook nog activiteiten te organiseren zoals een meerdaagse tentoonstelling in de Garemijnzaal, optredens voor dans- en muziekgroepen en koren in het Concertgebouw (in het kader van de voor het Stadbestuur beschikbare stadsdagen) en literaire avond in de Gotische zaal van het Stadshuis. Het Bureau suggereert eveneens om een stadsdichter aan te stellen.

8.5    Communicatie
Het Bureau vraagt dat regelmatig in Brugge Inspraak en Exit aandacht zou besteed worden aan Brugse amateurkunstenaars.

9. De WEBSITE van de STAD BRUGGE

Het Bureau heeft de nieuwe webstek van de Stad Brugge kritisch bekeken en geëvalueerd, zowel op het gebied van uitzicht en gebruiksvriendelijkheid. Het Bureau deed dit hoofdzakelijk op het gebied van cultuur en wat daarmee gerelateerd is.
Het Bureau gaf op diverse vlakken de volgende adviezen:

Bij de startpagina van de Stad.
Bij het aanklikken van een hoofdrubriek op de huispagina zou een korte inhoud van de desbetreffende rubriek moeten verschijnen.

Het is wenselijk de rubriek “Vrije Tijd” te vervangen door “Vrije Tijd & Cultuur”.
Bij de rubriek “Vrije Tijd”:
Invoeren van een gebruiksvriendelijke structuur met een concrete terminologie zodat de gebruiker binnen de kortste keren zijn doel kan bereiken. Dit kan structureel geschieden per doelgroep of per groep activiteiten. 

Bij de rubriek “Cultuur”
Het is aangeraden een concrete structuur te gebruiken, ofwel op basis van groepen van activiteiten (toneel, dans, film, verenigingsleven, cursussen…), ofwel/en (liefst “en”) doelgroepen (senioren, jeugd, kinderen…).
De invoering van een zoekmachine met een kalender, zodat de zoekende consument binnen de kortste keren zijn doel bereikt, is een absolute vereiste.
De creatie van links naar andere informatiebronnen en websteks zoals de Dienst Cultuur, Uit in Brugge, Facebook…, maar ook naar de gespecialiseerde pers (Exit), is noodzakelijk.
De inhoud van elke rubriek moet nauwkeurig worden nagetrokken. Zo zijn heel wat dagactiviteiten ondergebracht bij “Avondje uit”.
De webstek zou moeten uitgaan van de noden van de gebruiker en niet vanuit de structuur van de diensten zelf.

De S.C.R. op de website van de Stad Brugge.
De samenstelling van het Bureau van de S.C.R. dient samen met een bondige beschrijving van zijn taken vermeld te worden onder de rubriek Cultuur.
De verslagen van de S.C.R. moeten er ook kunnen geraadpleegd worden.
Het Bureau heeft het Stadsbestuur gevraagd ook te denken aan de Bruggeling die niet beschikt over internet en heeft daarom verzocht de klassieke communicatie niet uit het oog te verliezen.

10. TIJDSCHRIFT “BRUGGE INSPRAAK”

Het Bureau evalueerde het tijdschrift “Brugge Inspraak” na de vernieuwing. Naast de verheugende vaststelling dat gemiddeld 30% van de uitgave van september en oktober gewijd is aan cultuur, betreurt het Bureau dat de niet-professionele sector die de cultuurparticipatie moet waarmaken, weinig aan bod komt. Het Bureau heeft het Stadsbestuur daarom gevraagd een ruimer forum te geven aan deze sector door bijvoorbeeld in elk nummer een niet-professionele actor voor te stellen. Verder zou in elk nummer ook ruimte te voorzien voor een evenementenkalender.

11. VOORSTELLEN van het BUREAU op EIGEN INITIATIEF

1° De Brugse amateurkunstenaars
Zie punt 8 van dit rapport 

2° Website van de Stad Brugg
Zie punt 9 van dit rapport 

3° Elektronische aankondiging van activiteiten van culturele verenigingen
Naar aanleiding van het beëindigen van het contract voor de elektronische lichtkranten op verschillende invalswegen, heeft het Bureau de Dienst voor Cultuur gevraagd de gekende culturele verenigingen op de hoogte te brengen dat hun activiteiten voortaan kunnen aangekondigd worden via de maandelijkse elektronische nieuwsbrief van de dienst.

4° Straatnamen
Ter gelegenheid van de bespreking van nieuwe straatnamen, meer in het bijzonder de schrijfwijze van de Rodenonnenstraat (of Rode Nonnenstraat), heeft het Bureau het College gevraagd de schrijfwijze van de straatnamen te uniformeren. Er werd immers vastgesteld dat de officiële lijst met straatnamen samengestelde straatnamen bevat die zowel volledig gesplitst zijn (zoals Bachten Beukenbos en Blauwe Poort), als aaneengeschreven (zoals Blauwhuisstraat, Blauwkasteelweg, Blauwezaalhoek, Wittemolenstraat, Zilversparrenstraat, Zwarteleertouwerstraat), maar ook die met een verbindingsteken geschreven worden (zoals  Blauwe-Torenstraat, Blinde-Ezelstraat, Brugse-Mettenstraat, Brugs-Kerkhofstraat, Gulden-Vleislaan, West-Gistelhof). 

5° Zomer- en winterevenementen
Het Bureau evalueerde geregeld de verschillende culturele evenementen die door de het Stadsbestuur (Dienst Cultuur), Brugge Plus en/of privé instanties georganiseerd werden voor het brede publiek. Dit gebeurde ondermeer voor Cirque Plus, Klinkers en Klinkers Intiem, Film in het Astridpark, Klinkende Kroegen, Benenwerk, Lissewege Lichtfeest, Reiefeest, Uitwijken, September Jazz, Harmonieconcert, Autoloze Zondag en Kroenkelen, Kookeet, Wintervonken, ….

6° Laagdrempelige toegankelijkheid
Ten einde minder kapitaalkrachtige inwoners ook te laten deelnemen aan culturele activiteiten en evenementen, pleit het Bureau voor het ter beschikking stellen van gratis of in prijs gereduceerde toegangskaarten.
Naast professionele culturele actoren zoals Cultuurcentrum, Concertgebouw, De Werf, enz., kunnen ook amateurtoneelgezelschappen of koren hieraan hun medewerking geven.

7° Gereduceerd museumtarief
Het Bureau pleit voor een gereduceerd museumtarief voor verenigingen die een bijzonder eenmalige evenement inrichten. Dit zou eveneens moeten gelden voor cursisten die in het kader van een cursus de Brugse musea bezoeken.

12. VRAGEN, OPMERKINGEN en SUGGESTIES aan de SCHEPEN

In principe is de Schepen voor sociaal-culturele verenigingen en de Cultuurbeleidscoördinator maandelijks aanwezig op de bijeenkomst van het Bureau voor het aanhoren van vragen, opmerkingen of suggesties in verband met het culturele leven te Brugge. In de mate van het mogelijke geeft de Schepen en/of de Cultuurbeleidscoördinator onmiddellijk de nodige toelichtingen. Indien dit niet kan, wordt nota genomen van de vraag of suggestie en wordt achteraf antwoord gegeven. Indien nodig komt de Schepen tussen bij de bevoegde collega of dienst om te voldoen aan de door het Bureau gemaakte opmerking.
Vaak terugkerend probleem bij de vraagstellingen is dat de materies Cultuur en Toerisme sinds 1 januari niet meer onder de bevoegdheid vallen van de Schepen, maar beheerd worden door de Burgemeester.

Opdeling van de bevoegdheid Cultuur
Het Bureau heeft zijn bedenkingen geuit bij de opdeling van de bevoegdheid Cultuur over verschillende beleidsverantwoordelijken.

Leesbaarheid van toelichtingbordjes
Bij tentoonstelling worden kleine bordjes of plaatjes aangebracht in de nabijheid van de tentoongestelde werken met enige toelichting voor de bezoeker. Vaak zijn deze plaatjes moeilijk leesbaar als gevolg van een zwakke belichting of omdat ze niet op ooghoogte zijn aangebracht. Het Bureau heeft gevraagd dat hiermee zou rekening worden gehouden.

Gerichte publiciteit
Het Bureau heeft gevraagd om bij de organisatie van tentoonstellingen een gerichte publiciteit naar bepaalde groepen van kunstliefhebbers niet uit het oog te verliezen.

Renovatie lokaal De Zorghe
De Schepen wordt gewezen op de nodige en eerder voorziene renovatie van de gemeenschappelijke delen binnen in het lokaal De Zorghe te St-Kruis. Zo is er nood aan schilderweken, vervanging van het meubilair van de gewezen trouwzaal en vernieuwing van tapijt in de gang.

Teksten in openbare ruimtes
Aansluitend op het punt “Cultuur moet prominent aanwezig zijn in het straatbeeld” in het nieuw beleidsprogramma stelde het Bureau voor om teksten van prominente Brugse dichters, zoals Guido Gezelle en Hugo Claus, aan te brengen op pleinen of gebouwen.

Zitplaatsen t.g.v. beiaardconcerten
Er werd aan de Schepen gevraagd om ter gelegenheid van de beiaardconcerten meer banken en/of stoelen op de binnenplaats van de Hallen ter beschikking te stellen van de luisteraars. Bijkomend werd gevraagd om een aanwijsbord te plaatsen op de Markt met verwijzing naar de binnenkoer als luisterplek voor de avondconcerten.
De Schepen heeft beloofd de suggesties voor te brengen ter gelegenheid van de organisatiebespreking van het Beiaardseizoen 2014.

Zaal Heirmanklok in Boudewijnpark
De vraag werd gesteld of het Stadsbestuur enige actie kan ondernemen om de niet meer gebruikte zaal van de Heirmanklok in het Boudewijnpark, ter beschikking te stellen van verenigingen die op zoek zijn naar een zaal.
De Schepen laat weten dat in het contract met de concessiehouder niets opgenomen werd over een eventueel verhuren van een niet-gebruikte zaal en dat de concessiehouder hiertoe niet kan verplicht worden.

Gebruiksvoorwaarden Daverlozaal
Volgens de gebruiksvoorwaarden van de nieuwe cultuurzaal Daverlo krijgen de toneelverenigingen de zaal enkel ter beschikking voor de opvoering, de opbouw en de afbraak van het decor. Er wordt gevraagd om de voorwaarden enigszins aan te passen zodat de spelers en technici ook kunnen wennen aan de ruimte waarin ze spelen zonder de zaal daarom langdurig te gebruiken voor repetities.
De Schepen, in samenspraak met de Dienst Cultuur die van mening is dat het niet de bedoeling kan zijn dat de zaal wekenlang bezet wordt door één vereniging, zal de suggestie meenemen naar de evaluatie van de gebruikersvoorwaarden.

Cultuurmarkt Antwerpen
De opmerking werd gemaakt dat de Stad Brugge op 25 augustus 2013 niet aanwezig was op Cultuurmarkt Antwerpen. Dit stond in schril contrast met stedelijke instanties van steden als Gent, Knokke-Heist, Koksijde, Leuven, Turnhout en cultuuractoren als Anima Eterna, Concertgebouw Brugge, Kunstcentrum De Werf, Theater Malpertuis.
Volgens het Stadsbestuur mag Cultuurmarkt Antwerpen beschouwd worden als een Antwerpse aangelegenheid en is de meerwaarde op basis van een kosten/ batenanalyse niet positief voor Brugge.

Lege stelplaatsen De Lijn
Er wordt gesuggereerd om te laten onderzoeken of er een culturele bestemming kan gegeven worden aan de lege stelplaatsen van De Lijn op Assebroek. Deze gebouwen zijn eigendom van De Lijn die er wellicht een woonproject zal ontwikkelen.

Paviljoen Toyo Ito
Naar aanleiding van de ontmanteling en verwijdering van het paviljoen van Toyo Ito op de Brug wordt de vraag gesteld naar de eventuele nieuwe bestemming en/of inplanting van het paviljoen.
Daar er nog geen bestemming gekend is, werd enkel nota genomen van de vraag.

Computergebruik leeszaal Bibliotheek
De Schepen werd op de hoogte gebracht dat de computer voor het raadplegen van kranten en tijdschriften in de leeszaal van de bibliotheek Biekorf traag werkt. Er werd gevraagd of er in de vervanging kan worden voorzien.

10. AFVAARDIGINGEN in andere RADEN - RAPPORTERINGEN

De Sociaal-culturele Raad heeft afgevaardigden in de stedelijke instanties Brugge Plus, Raad van Bestuur Cultuurcentrum en Beheersorgaan van de Bibliotheek. De raden van deze instanties worden na de installatie van de nieuwe Gemeenteraad eveneens opnieuw samengesteld.
Door diverse aanpassingen aan de statuten van deze verschillende instanties werd de afvaardiging van de S.C.R. in de respectievelijke raden afgeslankt. Het aantal leden in de Raad van Bestuur van het Cultuurcentrum is zo afgebouwd van 11 naar 8 en in het Beheersorgaan van de Bibliotheek van 2 naar 1. Over een afgevaardigde in de Algemene Vergadering van Brugge Plus is er door de omvorming van vzw naar een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechterlijke vorm nog onzekerheid.
Afgevaardigden in de Raad van bestuur Cultuurcentrum: Bernadette Becue, Jan Bonneure, Leo Derynck, Olivia Geerolf, Herman Ghyoot, Boudewijn Van Vlaenderen, Chris Vileyn en Tony Willems.
Afgevaardigde in het Beheerscentrum van de Bibliotheek: Bernadette Becue.
Na elke bijeenkomst van deze instanties gaf een afgevaardigde van de S.C.R. verslag over wat ter sprake kwam op de bijeenkomst.