SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarverslag 2015

JAARVERSLAG BUREAU S.C.R. van de periode maart 2014 / maart 2015

1. ERKENNING en SUBSIDIËRING van een vereniging
Tijdens het voorbije werkingsjaar 2014/2015 vroegen opnieuw meerdere verenigingen hun erkenning aan als sociaal-culturele vereniging met daaraan gekoppeld een jaarlijkse subsidiëring voor hun werking.

In afwachting van de goedkeuring van het nieuwe reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen werd voor het geven van het advies gehandeld volgens het huidige reglement. Dit betekent dat er bij de nieuw erkende verenigingen nog steeds zijn waarvoor een contractuele subsidiëring geadviseerd werd, omdat dit volgens het huidige reglement niet anders kan (bv. fotoverenigingen, koren, toneelverenigingen, …). Normaliter zullen deze nieuw erkende verenigingen met de invoering van het nieuwe reglement gesubsidieerd worden volgens het meer algemeen geldende puntensysteem.

Scrablevereniging DIE SCORE (taalvereniging)
gunstig advies met voorstel te subdsidiëren volgens het puntensysteem.
Het College erkende de vereniging en deze te subsidiëren vlgs p
untensysteem.

vzw CULTUURBIBLIOTHEEK (erfgoedbibliotheek)
gunstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren.
Het College besliste de aanvraag 
door te sturen naar de Erfgoedcel.

vzw De BATTERIE (kunsteducatieve organisatie)
ongunstig advies omdat het Bureau vaststelde dat de vzw Batterie een Vlaamse kunsteducatieve organisatie is, partner van Canon, cultuurcel van de Vlaamse Gemeenschap, en zich in Brugge, in opdracht van het netwerk vrijetijdsparticipatie van het OCMW, specifiek richt tot kinderen en jongeren, deels via buurtwerking, de Brugse groendienst, de jeugddienst en preventiedienst, maar hoofdzakelijk via Brugse basisscholen. Volgens Artikel 1a van het “Reglement voor de erkenning als culturele vereniging” is de vereniging hierdoor uitgesloten om erkend te worden.
Het College heeft nota genomen van het advies van het Bureau en de aanvraag doorgezonden naar de Erfgoedcel voor verdere behandeling.

vzw SPELING (sociaal-culturele vereniging met bijzondere aandacht voor kansengroepen)
Het Bureau werd eerder geconfronteerd met een 
aanvraag van de vzw Speling voor een projectsubsidie voor het theaterproject “Beel”, en krijgt nadien een aanvraag tot erkenning.
Uit de aanvraag blijkt dat de vereniging vzw Speling, opgericht op 7 februari 2013, “financiële middelen voor de structurele uitbouw van sociaalartistieke podiumkunsten voor kansengroepen” vraagt. Volgens nadere verduidelijkingen dient onder die kansengroepen te worden verstaan: mensen in armoede, mensen met psychiatrische stoornissen, mensen die met psychische problemen kampen, mensen met mentale of fysieke beperking.
De bespreking van het dossier werd sterk bepaald door de fundamentele vraag wat een culturele vereniging is. Zoals een onderscheid wordt gemaakt tussen onder meer cultuurverenigingen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sportverenigingen, verenigingen voor handel en nijverheid, verenigingen voor land-, tuin- en bosbouw, verenigingen voor personen met een lichamelijke of geestelijke beperking, moet er volgens het Bureau ook een afzonderlijke categorie van sociaal geïnspireerde verenigingen zijn, zoals in Brugge onder meer Comma (voor jongeren), Uzze Plekke (voor woningzoekenden), Wieder (voor kansarmen) actief zijn die sociale activiteiten ontwikkelen voor welbepaalde kansgroepen. Zoals een sportvereniging die een kooroptreden verzorgt geen culturele vereniging is, is ook een sociaal geïnspireerde vereniging geen culturele vereniging, omdat binnen haar activiteiten een theaterproject wordt uitgewerkt.
Negen leden tegenover 8 en één onthouding waren van mening dat de vzw Speling met haar werking behoort tot de categorie van verenigingen die zich richten tot de kansgroepen en daarom geen culturele vereniging is in de zuivere betekenis van het begrip cultuur. Het Bureau heeft dan ook het College voorgesteld de vereniging niet te erkennen als culturele vereniging, maar haar onder te brengen bij de sociale sector.
Aanvullend heeft het Bureau opgemerkt dat de vereniging nog geen enkel publiekelijk bewijs van culturele werking leverde en slechts op 3 oktober 2014 voor het eerst een publiek optreden zal verzorgen. Strikt genomen beantwoordt de vereniging hierdoor niet aan de derde voorwaarde van het reglement om erkend te worden.
Het College heeft hierop de Dienst Welzijn gevraagd naar een mogelijke erkenning en subsidiëring.

POSTZEGELCLUB De 7 TORENTJES (vereniging van postzegelverzamelaars)
gunstig advies met voorstel te subsidiëren volgens het puntensysteem.
Het College heeft de vereniging erkend en subsidiëren volgens het punten
systeem.

vzw ’t BRUGS VARIÉTÉTHEATER (toneel- en revuevereniging)
gunstig advies - voorstel de vereniging contractueel te subsidiëren als toneelvereniging
Het College heeft de vereniging erkend als toneelvereniging.

SCOLA FELICIUS CANTANDO (Gregoriaans koor)
gunstig advies met voorstel contractueel te subsidiëren als koor.
Het College heeft de vereniging erkend als koor

CULTUREEL CENTRUM voor OEKRAÏNE in BELGIË vzw (onderzoek naar de verscheidenheid tussen Belgen en Oekraïners)
ongunstig advies omdat de vereniging niet beantwoordt aan verschillende voorwaarden van het reglement.
Het College heeft de vereniging niet erkend.
  

2. PROJECTSUBSIDIE
Tijdens het voorbije werkingsjaar 2014/2015 dienden niet minder dan veertien verenigingen een aanvraag in voor het bekomen van een projectsubsidie. Hierna het overzicht van de aanvragers, de inhoud van het project, het advies van het Bureau en de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

KUNSTROUTE vzw: inrichten overzichtstentoonstelling “André De Meulemeester”
ongunstig advies maar met het voorstel de tentoonstellingszaal gratis ter beschikking te stellen.
Het College volgde het advies van het Bureau.

KUNSTROUTE vzwuitgeven van het boek “Hommage Mystère, André De Meulemeester, de Arend van Vlaanderen”
gunstig advies met voorstel 
€ 1.000 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 1.000 toe.

CULTUURPLATFORM SPELING vzw: opzetten en brengen van de productie “BEEL”, een toneelspel met vertolking door 14 acteurs en actrices uit Brugse kansgroepen
gunstig advies met voorstel 
€ 750 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 750 toe

FEDEKAM WEST: organiseren van “Brugge Swing Night”, een concert met bigband "Swing Time Society" en koor "The Bare Necessities" t.g.v. de jaarlijkse Taptoe
gunstig advies met voorstel 
€ 750 toe te kennen
Het College kende een subsidie van 
€ 750 toe

FEDKAM WEST: organiseren van een taptoe met twee mobiele beiaarden in het kader van het “Wereldcongres van de Beiaard”
ongunstig advies omdat het Bureau van mening is dat dit behoort tot de reguliere werking.
In tegenstelling tot het Bureau heeft h
et College geoordeeld dat het project “Beiaard” een eenmalig evenement is dat in het teken staat van de beiaard en op verzoek van de Vlaamse Beiaardvereniging ingeschakeld werd in het programma van “Taptoe”.
Het College motiveerde zijn stelling als volgt: omwille van het “Wereldcongres van de Beiaard” werd door Fedekam afgeweken van het reguliere Taptoeprogramma en stelde de organisator bovendien 150 gratis kaarten ter beschikking van de gastbeiaardiers van het congres.
Het College kende een subsidie van € 1.250 toe.

vzw SALICIONAL: organiseren van een uitzonderlijk orgelconcert met de “The Chamber Players” t.g.v. het 61ste Brugse Kathedraalfestival
gunstig advies met voorstel 
€ 500 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 500 toe

DAVIDSFONDS St-PIETERS: organisatie van een academische zitting en tentoonstelling over kunstschilder Rik Slabbinck
gunstig advies met voorstel € 1.000 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 1.000 toe.

RAZOR REEL vzw: organiseren van de 3de editie van “Dag van de jonge Filmmaker”
gunstig advies met voorstel om €
 250 toe te kennen (25% van het bedrag dat aan de eerste editie werd toegekend).
Het College kende een subsidie van 
€ 250 toe.

vzw ARSBROEK:  inrichten van een tentoonstelling over de samenleving in Assebroek onder de bezetting tijdens Wereldoorlog I
gunstig advies met voorstel 
€ 750 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 750 toe.

NAT. STRIJDERSBOND DUDZELE: organiseren van een 100 dagen durende tentoonstelling met 100 paaltjes met foto’s van 100 inwoners en 20 foto’s van gesneuvelde Dudzeelse inwoners
gunstig advies met voorstel 
€ 500 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 500 toe.

FEESTCOMITÉ KOOLKERKE: organiseren van de tentoonstelling “Cartoons en Humor tijdens de grote Oorlog”
gunstig advies met voorstel € 125 toe te kennen (25% van het bedrag dat aan een eerste soortgelijke tentoonstelling werd toegekend).
Het College kende een subsidie van € 125 toe.

NATUURPUNT BRUGGE: organiseren van een happening n.a.v. 20 jaar reservaatwerking Lissewege
ongunstig advies omdat het Bureau van mening is dat de happening behoort tot de reguliere werking.
Het College besliste geen projectsubsidie toe te kennen.

DAVIDSFONDS ST-KRUIS: organiseren van de uitvoering van “Mysterium Crusis” door het dameskoor “Graces & Voices”
gunstig advies met voorstel 
€ 750 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van 
€ 750 toe.

FEESTCOMITÉ KOOLKERKE: organiseren van een culturele avond met muzikaal optreden van Wouter Droesbeke en monoloog door Christel Verstraete
o
ngunstig advies omdat het Bureau van mening is dat de organisatie behoort tot de regulaire werking.
Het College besliste geen projectsubsidie toe te kennen.

RAZOR REEL vzw: organisatie van het fotografisch kunstproject “XPO ART 2014 - Between peace and war”
gunstig advies met voorstel 
€ 500 toe te kennen.
Het College kende een projectsubsidie van 
€ 500 toe.

vzw ‘t HUIZEKE: organiseren van een lenteconcert met “Arco Baleno”
ongunstig advies omdat het gaat om een benefietconcert.
Het College besliste geen projectsubsidie toe te kennen.

vzw SynART: organiseren van een multimediale voorstelling in het Concertgebouw
gunstig advies met voorstel 
€ 1.250 toe te kennen.
Het College kende een subsidie van € 1.250 toe.

VOZ Latina: inrichten van de fototentoonstelling “When two worlds come together”
ongunstig advies
Het College besliste geen subsidie toe te kennen.

THEATER XV: opzetten en opvoeren van de toneelproductie “The Gostwriter”
gunstig advies met voorstel 
€ 750 toe te kennen

SCOUTSHARMONIE SINT-LEO: organiseren van de “Ode aan de Last Post”, een evenement aan de vooravond van de 30.000ste Last Post
omdat het aanvraagdossier onduidelijk was, werden meer gegevens opgevraagd.

3. UITBETALING van SUBSIDIES    
Tijdens het voorbije werkingsjaar vroeg het Stadsbestuur advies te geven over het al of niet uitbetalen van een contractuele subsidie aan drie verenigingen.

3.1° Kon. Toneelgezelschap Reynaert
De toneelvereniging diende een aanvraag in voor de opvoering van de productie “Van je toegewijde zus Cécile” en van de productie “J@lozie” die op 14, 15, 21, 22, 28 en 29 maart 2014 opgevoerd werden in het Gemeenschapshuis van St-Kruis. Het Stadsbestuur vroeg advies over het uitbetalen van één of twee contractuele subsidies.
Het Bureau was van mening dat beide toneelstukken, die na elkaar opgevoerd worden, dienen beschouwd te worden als één toneelproductie bestaande uit twee delen. Het Bureau baseert zich hiervoor ondermeer op de term “dubbelproductie” die het gezelschap in zijn aankondigingen gebruikte.
Het Bureau stelde het College voor de subsidie te beperken tot € 1.020
Het College heeft op 5 juli beslist de opvoeringen te beschouwen als één productie en de subsidie inderdaad te beperken tot € 1.020.

3.2° vzw Biekorf West-Vlaams Archief
Ter gelegenheid van het analyseren van de huidige subsidiëring van de culturele verenigingen heeft de “Werkgroep Erkenning en Subsidiëring” tijdens zijn tussentijdse rapporteringen aan het Bureau en aan de Schepen voor sociaal-culturele verenigingen verschillende vaststellingen en suggesties naar voor gebracht.
Op basis van één van deze bemerkingen heeft het College tijdens zijn bijeenkomst van 14 juli 2014 beslist om de jaarlijkse contractuele subsidie van € 400 aan de vzw Biekorf West-Vlaams Archief voor het uitgeven van minimum drie cahiers per jaar, te schrappen en de vereniging voortaan jaarlijks via de Erfgoedcel te subsidiëren met € 4.000 voor de uitgave van het tijdschrift “Biekorf”.

3.3° KotéKoer vzw
Het College vroeg het Bureau advies te geven over het al of niet uitbetalen van een subsidie aan de vzw KotéKoer voor de opvoering van de productie “Beauty and the Beast” in de Kon. Stadsschouwburg op 12, 13 en 14 september 2014.
Aangezien het College de musicalvereniging op 19 april 2014 erkende als culturele vereniging en voor de subsidiëring catalogeerde als amateurtoneelvereniging, en aangezien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 24 van het subsidiereglement, heeft het Bureau een gunstig advies gegeven.
Het College heeft het advies gevolgd en een subsidie van € 1.020 toegekend.

4. WIJZIGING van CONTRACTUELE SUBSIDIES    
Tijdens het voorbije werkingsjaar vroeg het Stadsbestuur advies over de vraag van twee verenigingen die een aanpassing vroegen van hun contract.

4.1° vzw Razor Reel
Naar aanleiding van de omschakeling van het “Razor Reel fantastic Film Festival” naar “Flanders Film Festival” vroeg de vzw Razor Reel het Stadsbestuur de jaarlijkse contractuele subsidie van € 2.200 te verhogen naar € 4.900.
Het Bureau was van mening was dat het een loutere naamsverandering betrof en de vereniging met de aanvraag een alternatief zoekt voor de in 2012 verkregen projectsubsidie voor het project “Dag van de Filmmaker”. Het Bureau heeft daarom het College geadviseerd de contractuele subsidie niet te verhogen en te behouden op € 2.200.
Het College heeft het advies gevolgd en een beheersovereenkomst afgesloten met Razor Reel voor een jaarlijkse subsidiëring van € 2.200.

4.2° Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers
De Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers (V.W.S.) ontvangt sinds 2008 jaarlijks € 400 voor het uitgeven van minimum drie literaire cahiers per jaar. Omdat de V.W.S. omwille van financiële redenen zijn werking dient om te gooien en voortaan nog enkel een jaarboek zal uitgeven, vroeg de vereniging het Stadsbestuur het contract te wijzigen in die zin dat de drie literaire cahiers vervangen worden door een jaarboek.
Rekening houdend dat het uitgeven van drie cahiers overeenstemt met + 150 bladzijden tekst en dat het jaarboek van de V.W.S. omzeggens dit aantal bladzijden haalt, heeft het Bureau het College geadviseerd de huidige contractuele voorwaarde van “minimum drie cahiers per jaar” te vervangen door “een jaarboek met minimum 150 bladzijden tekst” en het subsidiebedrag te behouden op € 400 per jaar.

5. STRAATNAAMGEVING
Tijdens het voorbije werkjaar werd er blijkbaar geen enkele nieuwe straatnaam voorgelegd aan de Gemeenteraad en vroeg het College dus ook geen advies.

Het Bureau heeft wel zelf enkele namen voor nieuwe straten of pleintjes voorgesteld:
1° Rik Slabbinck, Brugs kunstschilder en oud-bewoner van Sint-Pieters voor een straat in de nieuwste verkaveling langs de Oostendse Steenweg;

2° Louis Delacenserie, Brugs architect;

3° Tijdens de inhuldiging van de inkom van het Cultuurcentrum en de Centrale Bibliotheek Biekorf vroeg Schepen Pierins de aanwezigen een benaming te bedenken voor het vernieuwd binnenpleintje. Het Bureau heeft het College gevraagd de benamingen “de Raat” en “’t Schrijvertje” in overweging te nemen.
De Hoofdarchivaris, secretaris van de “Stedelijke Adviescommissie voor Toponymie en Straatnamen”, liet weten dat er geen naam dient te worden gegeven aan het binnenpleintje omdat er geen huisnummers zijn.
Het Bureau heeft daarop gereageerd dat er, bij wijze van voorbeeld, op de Unesco-rotonde en het Kantwerksterplein ook geen huisnummers zijn en deze pleinen wel degelijk een naam hebben gekregen.
De Hoofdarchivaris heeft achteraf laten weten dat de pleintjes een naam kunnen krijgen en dat dit kan gebeuren door de hoofden van de diensten die daar gevestigd zijn (bibliotheek en Cultuurcentrum).
Het Bureau heeft beide functionarissen verzocht in onderling overleg het nodige initiatief te nemen.

5.4 Anna Jeanne Lowyck, Brugse verzetsvrouw die tijdens WOI werkte voor de Franse inlichtingendienst.

6. ANDERE ADVIESVRAGEN van het COLLEGE
Naast de klassieke adviesvragen over aanvragen om erkend en gesubsidieerd te worden als culturele vereniging en aanvragen om een projectsubsidie te verkrijgen, kreeg het Bureau ook nog de volgende specifieke vragen om advies:

6.1° REGLEMENT voor ONDERSTEUNING van JUBILERENDE VERENIGINGEN
Het Stadsbestuur stelde een nieuw reglement op voor de ondersteuning van jubilerende verenigingen. In het nieuwe reglement, dat op 1 januari 2016 van toepassing zou worden, wordt de discrepantie in subsidiëring tussen verschillende soorten verenigingen weggewerkt, wordt het ontleenbaar materieel van de Dienst Cultuur uitgebreid naar materieel van andere stadsdiensten, wordt er een aandenken gecreëerd en worden de diverse jubileamomenten eenvormiger (25 jaar).
Het Bureau heeft tijdens de bespreking van het ontwerp van dit nieuwe reglement enkele bemerkingen geformuleerd. Zo werd opgemerkt dat voor het indienen van de aanvraag verenigingen die hun jubileum tijdens de eerste maanden van het jaar organiseren, benadeeld zijn ten overstaan van verenigingen die tijdens de rest van het jaar presteren. 

6.2° HERAANLEG STATIONSPLEIN en PLAATS van de KUNSTWERKEN
Het Bureau heeft vorig werkjaar verzocht de nodige schikkingen te treffen zodat bij het heraanleggen van het Stationsplein rekening wordt gehouden met het behoud van de arduinen armstoelen en de gedenkplaten voor de weggevoerden van WO II.
De Dienst Bouwvergunning heeft kennis gegeven van het nieuw aangelegde plein, inbegrepen de nieuwe plaats voor de kunstwerken. De gedenkplaten zouden links van de hoofdingang van het station aangebracht worden. De arduinen stoelen “De zeven windstreken” hebben nog geen definitieve bestemming, maar zouden met de goedkeuring van de kunstenaar aan de achterzijde van het station in een nieuw aan te leggen groenpartij geïncorporeerd worden.
Het Bureau bracht geen bezwaar uit tegen beide voorstellen.

7. VOORSTELLEN van het BUREAU op EIGEN INITIATIEF

Beschikbare stadszalen voor verenigingen
Het Bureau pleit voor een lijst van stadszalen die door verenigingen kunnen gehuurd worden. Het overzicht zou niet alleen de capaciteit van de zaal, maar ook de toekomstige beschikbaarheid moeten aangeven en de zaal zou elektronisch moeten kunnen gereserveerd worden.

Week van de Amateurkunsten
Het Bureau heeft verschillende suggesties geformuleerd in verband met de publiciteit en de organisatie van de kunstenbeurs in de zaal Daverlo naar aanleiding van de “Week van de Amateurkunsten”.

Bestemming “Oud Sint-Jan”
Er wordt gesuggereerd om de site Oud Sint-Jan om te bouwen tot een “Europees studiecentrum voor de Vlaamse Primitieve Kunst”.

Bestemming stelplaatsen “De Lijn”
Er wordt gesuggereerd om te onderzoeken of er een culturele bestemming kan gegeven worden aan de lege stelplaatsen van De Lijn in Assebroek. Deze gebouwen zijn eigendom van De Lijn die er wellicht een woonproject zal ontwikkelen.

Dienst Vergunningen en Evenementencoördinator
Om de bureaucratische afhandeling door de Dienst Vergunningen vlotter te laten verlopen, pleit het Bureau voor het aanstellen van een evenementencoördinator die voldoende beslagen is op het gebied van het organiseren van evenementen.

Reglement voor Projectsubsidie
Op vandaag stelt het Bureau in zijn advies aan het College een bepaald bedrag voor als ondersteuning voor een aanvaard project.
Het Bureau suggereert of het niet aangewezen zou zijn om in een nieuw aangepast reglement vooreerst te voorzien in een principiële toekenning van een subsidie met daaraan gekoppeld een maximum bedrag onder voorbehoud van een mogelijke latere aanpassing op basis van de inhoudelijke waarde en culturele uitstraling van het project, alsook van een kostenafrekening.

Aanpassing Reglement voor Aanplakzuilen
Omdat de Brugse verenigingen op vandaag omzeggens geen mogelijkheid meer krijgen om hun affiches voor activiteiten aan te plakken op de voor verenigingen voorziene publieke aanplakzuilen, vraagt het Bureau een aanpassing van het politiereglement in die zin dat de zuilen enkel nog zouden voorbehouden blijven voor affiches voor evenementen die in Brugge plaats vinden.

Behoud van de benaming “Klinkers”
Het Bureau stelde de vraag waarom de naam van het evenement “Klinkers” o zo nodig diende gewijzigd te worden in het ongekende Engelstalige “Moods”. Met deze naamswijziging wordt geen enkele Engelstalige bezoeker bijkomend aangetrokken. Het Bureau heeft gevraagd het evenement verder te organiseren onder de vroegere, vertrouwde en ingeburgerde benaming “Klinkers”, waarmee duidelijk verwezen wordt naar de klinkende klanken en de Brugse bestrating.

8. VRAGEN, OPMERKINGEN en SUGGESTIES aan de SCHEPEN
In principe zijn de Schepen voor sociaal-culturele verenigingen en de Cultuurbeleidscoördinator aanwezig op de maandelijkse bijeenkomst van het Bureau voor het aanhoren van vragen, opmerkingen of suggesties in verband met het culturele leven te Brugge. Hierna een overzicht van de vragen en suggesties.

Parkeerruimte voor fietsen aan de J. Ryelandtzaal
Er werd aandacht gevraagd voor de beperkte ruimte voor het stallen van fietsen.

Beheersovereenkomsten met culturele verenigingen en/of organisatoren
Het Bureau heeft zijn verwondering uitgedrukt over het feit dat het College goedkeuring vroeg aan de Gemeenteraad voor meerdere beheersovereenkomsten met culturele verenigingen of organisatoren zonder vooraf advies te vragen aan de S.C.R.

Opera en operette te Brugge
Het Bureau betreurt dat het Concertgebouw niet langer opera of operettes programmeert ter vervanging van de producties die vroeger gebracht werden in de Kon. Stadsschouwburg.

Indexering
Het Bureau betreurt de beslissing van het College om tijdens deze legislatuur niets te indexeren. Strikt genomen betekent dit dat de subsidiëring voor culturele verenigingen en organisatoren in waarde verminderen.
Daartegenover heeft het Bureau vastgesteld dat de zitpenningen van de gemeenteraadsleden wel opgetrokken werden.

Raadplegen van adviesraden
Het Bureau heeft meerdere keren zijn ongenoegen geuit over het niet raadplegen van de S.C.R. door het College van Burgemeester en Schepenen over punten die nochtans tot de culturele materie behoren.
Zo heeft het Bureau gevraagd waarom geen advies nodig was voor beheersovereenkomsten die op 25 maart 2014 werden afgesloten met 21 culturele verenigingen of organisatoren. Op 24 juni 2014 idem dito voor een beheersovereenkomst met Cactus Muziekcentrum vzw voor de organisatie van het “Cactusfestival” en op 3 maart 2015 met diezelfde Cactus Muziekcentrum vzw voor de organisatie van “Moods” en met Stricto Tempo vzw voor de organisatie van “Benenwerk” in 2015 en 2016.
Er werd evenmin advies gevraagd voor een nieuwe beheersovereenkomst met de vzw De Batterie (afgesloten op 24 juni 2014).
Daarentegen werd wel advies gevraagd voor de uitbetaling van bepaalde contractuele subsidies (zie punt 3. Van dit jaarverslag) en wijzigingen aan de overeenkomsten met Razor Reel vzw en de Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers.

Duplexconcerten
Omdat de luisteraars van de Duplexconcerten soms gestoord worden door muziek van op het terras van een nabijgelegen drankgelegenheid, wordt gevraagd naar een oplossing voor dit probleem.

Reiefeesten - Gouden Boomstoet
Aangezien het Comité voor Initiatief heeft laten weten de Reiefeesten niet meer te organiseren, werd de vraag gesteld of het Stadsbestuur dit evenement zo maar zal prijsgeven. Aansluitend werd ook gepolst naar de verdere bestaanskansen van de Gouden Boomstoet.

Invulling site kunstwerk Toyo Ito
Het Bureau heeft gevraagd naar de intenties van het Stadbestuur voor het invullen van de ruimte waar het kunstwerk van Toyo Ito stond en nu bedekt is met keien.

Subsidiëring natuurverenigingen
De vraag werd gesteld op welke wijze de natuurverenigingen in de toekomst zullen gesubsidieerd worden in het geval ze van de culturele sector overgeheveld worden naar de natuursector.

Cultuurmarkt 2014
Gekoppeld aan “Autoloze Zondag” organiseerde het Stadsbestuur op zondag 14 september voor het eerst een “Cultuurmarkt”. Deze laagdrempelige “markt” bleef beperkt tot de professionele actoren. Het Bureau heeft gevraagd of de “markt” ook kan opengetrokken worden naar de niet-professionele culturele wereld.

Curator Triënnale voor hedendaagse kunst
Als curator voor de “Triënnale voor hedendaagse kunst” in 2015 werden twee personeelsleden van het Cultuurcentrum aangesteld. Er werd gevraagd waarom het Stadsbestuur niet geopteerd heeft voor een expert met internationale weerklank.

Verkoopprijs boeken tentoonstelling
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “14-18 Oorlog in Beeld - Brugge in Oorlog” werden drie boeken uitgegeven: “Bolwerk Brugge” van historica Sophie De Schaepdrijver (€ 24,50), “Album 14-18” van kunstfotograaf Carl De Keyzer en schrijver David Van Reybrouck (€ 39,95) en “The First World War Now” (€ 39,95).
Er werd gevraagd waarom Musea Brugge plots en nog ruim drie maanden vóór het einde van de tentoonstelling de drie boeken aangeboden heeft voor de prijs van twee (3 kopen = 2 betalen of € 79,90 i.p.v. € 104,40). Deze actie betekent een miskoop voor de mensen die de boeken al aanschaften.

Insijpelen van water in lokaal De Zorghe
Er werd melding gemaakt dat er water insijpelt in het lokaal De Zorge met daaraan gekoppeld het verzoek voor een spoedige herstelling ten einde de aldaar opgeslagen archieven te vrijwaren van waterschade.

Nieuw logo stadsdiensten
Het Bureau heeft verrast vastgesteld dat de verenigingen plots verplicht worden gebruik te moeten maken van een nieuw stadslogo waarbij het onderschrift “Werelderfgoed” geschrapt werd.

Vervanging van topfuncties
Naar aanleiding van wisselingen van diverse topfuncties, ondermeer in het Cultuurcentrum en de Stedelijke Musea, heeft het Bureau gevraagd naar het definitieve karakter van de wisselingen en hoe de functies moeten gezien worden in het totale concept van hervorming van de stedelijke administratie en de leiding ervan.

Aanwezigheid van de Schepen voor Cultuur
Het Bureau heeft vastgesteld dat de voor cultuur bevoegde schepen zich op vernissages van tentoonstellingen vaak liet vervangen.

Faciliteiten Bogardenkapel
Het Bureau heeft de schepen er attent op gemaakt dat er geen kleerhangers ter beschikking zijn voor de bezoekers van de Bogardenkapel wat bij een vernissage en regenweer haast noodzakelijk is.

Projecten Handmade
Het Bureau heeft bij de Schepen geïnformeerd naar de grotere projecten die naast de veel kleinere initiatieven op stapel staan.

Heraanleg Zand
Het Bureau heeft bij de Schepen geïnformeerd of er nog een kans bestaat op inspraak bij de opmaak van de heraanleg van het Zand.

9. NIEUW REGLEMENT “Erkenning & Subsidiëring verenigingen”

Voorgeschiedenis
Het Bureau stelde tijdens zijn bijeenkomst van 14 februari 2011 voor om het reglement voor de erkenning van Brugse sociaal-culturele verenigingen te verfijnen.
Gebaseerd op de resultaten van een door de Dienst Cultuur gemaakte studie maakte de Dienst daarop op 6 mei 2011 zijn standpunt hieromtrent bekend. Volgens het Bureau was deze studie echter uitgevoerd op basis van een verkeerd uitgangspunt waardoor het resultaat niet relevant was.
Ter gelegenheid van de Gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 heeft het uittredend Bureau deze zaak aangekaart in zijn Memorandum.
De Dienst Cultuur heeft op 19 november 2012 een “ambitienota” opgesteld voor de nieuwe beleidsploeg. Naast de visie over de toekomstige werking van de S.C.R. als adviesorgaan, was er ook een passage gewijd aan de erkenning en subsidiëring van de culturele verenigingen, de toekenning van projectsubsidies, de logistieke ondersteuning van verenigingen en de ondersteuning van jubilerende verenigingen.

Aanpak problematiek
Tijdens de jaren 2013 en 2014 werd door een Werkgroep aandacht besteed aan het opstellen van een nieuw reglement dat enerzijds de erkenning van culturele verenigingen en anderzijds de subsidiëring van de erkende verenigingen regelde. Opmerkelijk daarbij was dat het College verwachtte dat tegen uiterlijk 15 juli 2013 een nieuw reglement zou zijn opgesteld.
Tijdens het najaar van 2013 werden de principiële punten van het ontwerp van nieuw reglement besproken. Zo werd na analyse de idee van de Dienst om de basissubsidie te schrappen en enkel te subsidiëren op basis van de opgegeven activiteiten, afgevoerd. Er werd ook een overeenkomst gevonden om de op vandaag contractueel gesubsidieerde verenigingen (fotoverenigingen, koren, toneelverenigingen, …) in de toekomst over te schakelen naar het puntensysteem en te subsidiëren op basis van al hun activiteiten.

Individuele kunstenaars
De Dienst Cultuur had in het aan het College voorgelegde ontwerp van reglement voorzien dat, naast de culturele verenigingen ook individuele kunstenaars zouden kunnen erkend worden en gesubsidieerd worden met een toelage van € 150 ter compensatie van een publieke tentoonstelling.
Het Bureau heeft deze idee steeds bestreden en de diverse problemen hieromtrent verwerkt in een negatief advies.
Het College heeft in zijn bijeenkomst van 2 december 2013 de visie van het Bureau gevolgd en beslist geen subsidie toe te kennen aan amateurkunstenaars ter compensatie van een publieke tentoonstelling.

Waarderingssimulatie
Ten einde een zo klaar mogelijk zicht te krijgen op de impact van een ontwerp van nieuw reglement werden de verenigingen die op vandaag contractueel gesubsidieerd worden en die in de toekomst volgens het puntensysteem gesubsidieerd zullen worden, aan te schrijven met de vraag een overzicht te geven van hun activiteiten. Op basis van de reacties werd een simulatie opgemaakt waarin alle ingerichte activiteiten vertaald werden in punten.
Nadat een eerste simulatie werd opgesteld op basis van de verkregen informatie, kwam de Werkgroep begin 2014 tot de vaststelling over te weinig gegevens te beschikken om een waardevolle simulatie te kunnen maken. In het ontwerp van nieuw reglement zijn immers activiteiten opgenomen en gewaardeerd die op heden niet gekend zijn bij de Dienst Cultuur. Om voldoende waardevol te zijn, moet de simulatie immers opgemaakt zijn op basis van alle activiteiten die in het nieuwe reglement opgenomen zijn. Daarom werd beslist om alle erkende verenigingen te vragen al hun activiteiten bekend te maken volgens de activiteitenlijst die in het nieuwe reglement gesubsidieerd worden.
De ontvangen informatie werd in het najaar van 2014 verwerkt in een nieuwe simulatie. Op basis van het verkregen resultaat werden meerdere malen nieuwe aanpassingen aangebracht aan de waardering van verschillende activiteiten zodanig dat een nivellering van de subsidies voor de verschillende verenigingen verkregen werd.
De “Waardering van de activiteiten”, het laatste (en belangrijkste) onderdeel van het voorstel van nieuw reglement voor de erkenning en subsidiëring van culturele verenigingen, ligt momenteel in handen van de Schepen en de administratie.

Huidige situatie
Het Bureau heeft tijdens zijn bijeenkomst van 8 december 2014 goedkeuring gegeven aan het ontwerp van reglement dat in samenspraak met de Dienst Cultuur werd uitgewerkt. Rest nu nog het invullen van het artikel waarin de activiteiten gewaardeerd worden met een aantal punten. Hier zitten nog enkele knelpunten om tot een evenwichtige subsidiëring van alle culturele verenigingen te komen.

10. STATUTEN van de S.C.R.

Historiek
Met het Decreet van 24 juli 1991 betreffende de organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid kregen de Gemeentebesturen de opdracht om tegen uiterlijk 31 december 1992 één of meer raden voor cultuurbeleid erkend en opgericht te hebben. De Gemeenteraad van Brugge erkende tijdens zijn bijeenkomst van 24 november 1992 de Stedelijke Culturele Raad (S.C.R.) als adviesorgaan, verantwoordelijk voor de volgende acht domeinen: bescherming en luister van de taal - aanmoediging van de vorming van navorsers - schone kunsten - cultureel patrimonium, musea en andere cultureel wetenschappelijke instellingen met uitzondering van monumenten en landschappen - bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten - lokale radio, TV en hulp aan de geschreven pers - permanente vorming en culturele animatie - vrijetijdsbesteding - toerisme.
De S.C.R. kwam voor het eerst bijeen op 7 december 1992 en gaf tijdens deze bijeenkomst goedkeuring aan het ontwerp van statuten.
In de loop van de daaropvolgende jaren werden de statuten slechts enkele keren minimaal aangepast.
1° Ten einde discussie te vermijden specificeerde de Algemene Vergadering S.C.R. van 15 april 1996 de samenstelling van de Algemene Vergadering en van het Bureau.

2° Als gevolg van het Decreet van 20 september 1998 werd in 2000 voorzien in een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in het Bureau van de S.C.R. De Gemeenteraad van 22 januari 2001 bekrachtigde het ontwerp dat door het Bureau en het College in consensus opgesteld werd.
3° Op 23 december 2005 werd een nieuw Decreet uitgevaardigd. Hieruit volgde vooreerst dat de “Sociaal-Culturele Raad” (noodzakelijk nieuwe benaming voor de S.C.R.) en het nieuw gecreëerde “Cultuurforum” (spreekbuis voor de professionele sector), samen de koepelraad “Stedelijke Culturele Raad” (!) vormden. Daarnaast was het niet langer noodzakelijk dat in het Bureau:
- een vertegenwoordiger voor elk van de acht culturele materies vertegenwoordigd is;
- een afgevaardigde van de Jeugdraad, Seniorenraad, Sportraad of andere adviesraad opgenomen wordt.
De aangepaste Statuten werden door de Gemeenteraad van 24 november 2008 goedgekeurd.

Jongste evolutie
Op 6 juli 2012 vaardigde de Vlaamse overheid een nieuw “Decreet Lokaal Cultuurbeleid” uit. Het Decreet wordt door de Schepen (zie Exit nr. 234 van juni 2014) en de Dienst Cultuur op 13 mei 2014 aangegrepen om meerdere bepalingen van de huidige Statuten in vraag te stellen en radicale aanpassingen voor te stellen. Deze voorstellen werden op 26 augustus in een officieel voorstel van nieuwe Statuten ter beschikking gesteld van het Bureau.
Een werkgroep, bestaande uit voorzitter Jan Bonneure, secretaris Boudewijn Van Vlaenderen, penningmeester Dirk Deckers en de Bureauleden Bernadette Becue en Herman Ghyoot, kreeg de opdracht het voorstel te analyseren. De Werkgroep heeft waar nodig met de nodige argumenten antwoord gegeven op de door de stedelijke overheid geformuleerde bemerkingen en aanpassingen. De Werkgroep heeft daarop een alternatief opgesteld waarbij, rekening houdend met de bepalingen van het nieuwe Decreet, de nieuwe bepalingen van de Statuten zo beperkt mogelijk worden gehouden en met daarbij een document “Werkingsregels” dat de praktische zaken regelt.
Beide documenten, het voorstel van Statuten en van Werkingsregels, werden op 16 januari 2015 ter beschikking gesteld van de Schepen en haar administratie voor verder onderzoek.