SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Jaarverslag 2016/2017

JAARVERSLAG BUREAU S.C.R.
periode maart 2016 / februari 2017

1.  ERKENNING en SUBSIDIËRING van een vereniging:
                                 Aanvragen - adviezen - beslissingen College

De Gemeenteraad van 23 november 2015 gaf goedkeuring aan het door het College van Burgemeester & Schepenen voorgelegd voorstel van nieuw reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verengingen, van Brugse sociaal-culturele verenigingen, van verenigingen die behoren tot de HaFaBra-groep, van amateurtoneelverenigingen en van de verenigingen met een contract.

Om erkend (en gesubsidieerd) te worden moeten ze een culturele en gemeenschapsvormende vrijetijdsbesteding als doel hebben.

Het onderscheid tussen de verschillende verenigingen is als volgt:
- een culturele vereniging is een groep mensen die vrijwillig en in gemeenschapsvorm cultuur beoefent;
- een sociaal-culturele vereniging heeft een gemeenschapsvormende en educatieve functie die gericht is op de persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing;
- de HaFaBra-groep omvat de harmonieën, de fanfares, brassbands en koperensembles;
- de amateurtoneelverenigingen zijn de verenigingen die met amateurtoneelspelers een toneelstuk opvoeren;
- de verenigingen met een contract zijn de verenigingen of organisaties die niet onder één van bovenstaande groepen vallen en die activiteiten organiseren zoals vastgelegd in een onderling met het College beschreven meerjarig contract.

De voorwaarden om erkend te worden als culturele verenigingen zijn:
- op het ogenblik van de aanvraag een werking van minstens één jaar te Brugge kunnen aantonen;
- op een consequente en niet-commerciële wijze een cultureel en/of gemeenschapsvormend doel nastreven;
- beschikken over een democratisch verkozen bestuur, bestaande uit minstens drie meerderjarige leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) waarvan minstens twee in Brugge wonen.
Indien het gaat om een feitelijke vereniging of een zelfstandige afdeling van een koepelvereniging moet de voorzitter of secretaris in Brugge wonen, indien het gaat om een vzw, moet de maatschappelijke zetel van de vereniging in Brugge gevestigd zijn.
Een afdeling van een koepelvereniging moet aantonen zelfstandig te zijn met een eigen bestuur, een autonome werking en een ledenbestand);
- het Nederlands moet als eerste taal gehanteerd worden bij publieke manifestaties.

Tijdens het jaar 2016 werden er geen aanvragen behandeld.
Begin 2017 kreeg het Bureau plots een opstoot met vijf te behandelen aanvragen voor erkenning.

2. PROJECTSUBSIDIES:
                           
Aanvragen - adviezen - beslissing College

Blijkbaar is het systeem van projectsubsidiëring meer dan ingeburgerd bij de Bruggeling en Brugse vereniging. Tijdens de voorbije periode maart 2016/februari 2017 werden niet minder dan 13 aanvragen voor een projectsubsidie ingediend: acht door een vereniging, al of niet een feitelijke vereniging of vzw, en vijf door één enkele persoon of door een groep privé personen.

Bij de aanvragen zaten enkele projecten die een vervolg waren op een al eerder ingediend project. Deze projecten kunnen maar voor de helft van het eerder toegekend bedrag gesubsidieerd worden.

Enkele aanvragen kregen geen gunstig advies. Het College volgde telkens de visie en het advies van het Bureau.

3. UITBETALING van SUBSIDIES

Tijdens het voorbije werkingsjaar heeft het Bureau van de S.C.R. gunstig gereageerd op het initiatief van het Stadsbestuur om, gebaseerd op eerdere gelijkaardige gevallen, de contractuele werkingssubsidie voor het jaar 2016 van het vocaal ensemble “Zingen is Zijn” en het koor “Schola Felicius Cantando” te halveren van € 600 naar € 300 omdat beide verenigingen tijdens het jaar 2016 slechts één in plaats van de twee voorziene publieke optredens heeft gebracht.

4.  STRAATNAAMGEVING

Tijdens het voorbije werkjaar werd advies gevraagd voor twee nieuwe straatnamen:
-   Eugeen Van Steenkistestraat: nieuwe straat tussen de Baliestraat en de Julius Sabbestraat, met verwijzing naar het gemeenteraadslid dat ijverde voor de vernederlandsing van de Brugse administratie;
-   Irma Anthierensstraat: nieuwe zijstraat van de Veldstraat met verwijzing naar de eerste vrouwelijke schepen van Sint-Michiels.

Er was geen bezwaar.

Gebruikmakend van het initiatiefrecht hebben leden van het Bureau voorgesteld nieuwe straten te noemen naar volgende personen:
Immo Hopman, de Duitse kommandant die uit respect en liefde voor Brugge zou geweigerd hebben het bevel van A. Hitler uit te voeren om de stad te bombarderen.
Hoofdarchivaris Noël Geirnaert heeft als secretaris van de Commissie Toponymie laten weten dat de commissie al in 2011 beslist heeft een gelijkaardig voorstel te schrappen omwille van het gebrek aan echte verdienste;
- Dirk Vaerendonck, de musicus die niet alleen stichter/dirigent was van het West-Vlaams Orkest maar ook de dynamische kracht achter Jeugd & Muziek. Beroepsmatig was Vaerendonck actief in de havenwereld waar hij onder meer innovatie bracht in het containervervoer.

5.  ANDERE ADVIESVRAGEN

Tijdens het voorbije werkjaar werd ook nog advies gevraagd over:
- Verlenging van beheerscontracten periode 2017/2018/2019
Verschillende Brugse verenigingen of organisatoren worden gesubsidieerd volgens een contractuele overeenkomst. De contracten dekken een periode van drie jaar. In functie van de aard en de omvang van de organisatie worden de voorwaarden verlengd of aangepast.
De beheersovereenkomst 2017-2019 met de Brugse Belofte, Comité voor Initiatief, Exit, Fedekam, Kantcentrum, Salicional, Korrelatie, Klokkenspelvereniging, Festival van Vlaanderen Brugge, Vormingplus worden ongewijzigd verlengd.
De overeenkomst met de H. Bloedprocessie wordt jaarlijks bekeken omdat het een te complexe organisatie is waarbij ook Politie en Dienst Vergunning betrokken is.
De overeenkomst met “de Batterie” blijft beperkt tot 2017 omdat er onvoldoende kennis is over de toekomstperspectieven.
De overeenkomst met “de Werf” moet herbekeken worden ingevolge de fusie met “Oostende Vrijstaat”.
De overeenkomst met “Tapis Plein” moet herbekeken worden ingevolge de fusie met verschillende andere gelijkaardige centra.
De overeenkomst met “We Can Dance” wordt jaarlijks bekeken omdat het evenement van jaar tot jaar evolueert.
De overeenkomsten met “Eye Spy” en “Comedy Shows” is nog hangende omdat de vroegere contractuele subsidie niet werd opgevraagd en omdat er onvoldoende output is te Brugge.
De overeenkomsten met “Cactus Muziekcentrum”, “Jazz Brugge”, “Rembetika Anima Eterna”, “Symfonisch Orkest Vlaanderen” en “Kamerorkest” zijn hangende omwille van een gewijzigde beslissing over de subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap.

Het Bureau heeft een gunstig advies gegeven, maar heeft gevraagd rekening te houden met een logische indexaanpassing en de overeenkomst met “Razor Reel” inhoudelijk te willen aanpassen aan het gewijzigd aanbod van evenementen.

Voorstel van standaard beheersovereenkomst
Het College heeft een typecontract van beheersovereenkomst opgemaakt en heeft advies gevraagd over het voorstel.
Het Bureau heeft gunstig advies gegeven maar met de randbemerking niet te begrijpen waarom voorzien wordt dat het contract voor het Stadsbestuur ondertekend wordt door de voorzitter van de Gemeenteraad. Het Bureau is immers van mening dat het Stadsbestuur zich enkel officieel kan verbinden door de Burgemeester en de Stadssecretaris.

6.  VRAGEN, OPMERKINGEN en SUGGESTIES aan de SCHEPEN

In principe zijn de Schepen voor sociaal-culturele verenigingen en de Cultuurbeleidscoördinator aanwezig op de maandelijkse bijeenkomst van het Bureau voor het aanhoren van vragen, opmerkingen of suggesties in verband met het culturele leven te Brugge. Hierna een overzicht van de vragen en suggesties die hen gesteld werden.

Carnaval en confetti
Om dagenlange aan de straatstenen klevende confetti tegen te gaan wordt de suggestie gegeven om de carnavalverenigingen bij regenweer geen confetti te laten gebruiken ter gelegenheid van de carnavalstoet.

Schilderen van godshuizen
Er wordt aangedrongen om bij het restaureren en herschilderen van gevels van godshuizen niet te vergeten ook de naam van de godshuizen opnieuw aan te brengen.

Week van de Amateurkunsten
Omdat de provinciale overheid vanaf 2017 geen bevoegdheid meer heeft op gebeid van cultuur, bestaat de kans dat de “Week van de Amateurkunsten” niet meer georganiseerd wordt. Er wordt dan ook aangedrongen opdat het Stadsbestuur de organisatie zou overnemen.
Tevens wordt gevraagd bij het gebruik van het voormalige politiegebouw in de Hauwerstraat, rekening te willen houden met enkele praktische onvolmaaktheden.

Verstoring van de H. Bloedprocessie
Om de verstoring van de H. Bloedprocessie door mensen die al terugkeren naar autobussen of station te voorkomen, werd voorgesteld om bewegwijzering te voorzien om via een alternatieve weg deze plaatsen te bereiken, en om, zoals bij het veldrijden, op uitgekozen plaatsen oversteekplaatsen te voorzien.

Museum van het accordeon
De suggestie werd gelanceerd om, in het verlengde van het muziekfestival Airbag en gebruik makend van een indrukwekkende unieke verzameling oude accordeons van een Brugse muzikant, een museum van het accordeon op te zetten. Deze zou kunnen ondergebracht worden in locaties die nu ongebruikt worden.

Contractuele subsidie Jazz vzw
Niettegenstaande de vzw Jazz omwille van de fusie tussen “De Werf” en “Vrijstaat O” het vierdaagse jazzfestival “Jazz Brugge” en “Belgian Jazz Meeting” niet inricht, wordt de contractuele subsidie van € 8.900 toch uitgekeerd, zij het voor de eendaagse labelnight.
De vraag werd gesteld waarom dit zo maar kan en waarom geen advies werd gevraagd voor de gewijzigde inhoud van het contract.

Communicatie t.g.v. O.M.D.
De onduidelijkheid op de website van “Open Monumentendag” over de noodzakelijke reservering werd aangeklaagd, alsook het gebrek aan, of onvolledige informatie in de plaatselijke kranten of weekbladen.

Brochure voor nieuwe Bruggelingen
Jaarlijks ontvangt het Stadsbestuur de nieuwe Bruggelingen in het Concertgebouw voor een introductieavond. Er werd overwogen om in de schoot van de S.C.R. een brochure op te stellen waarin de Brugse sociaal-culturele verenigingen zijn opgenomen volgens de categorie waartoe ze behoren.

Stichting “Brugge Foundation”
Er werd geïnformeerd naar de verhouding tussen het Stadsbestuur en de stichting “Brugge Foundation” en waar de stichting kan geplaatst worden binnen het bestuursorgaan van de Stad Brugge.
Dhr. Eric Van Hove van de Dienst Stedenbeleid heeft hierop het Bureau toelichtingen gegeven over de verhouding en de ondersteuningen.

Urb Egg-café en Pré-triënale aan de Gentpoort
Naast de vraag naar de resultaten van de evaluatie van de Urb Egg-café aan de Gentpoort tijdens de voorbije zomermaanden werd ook gewezen op de klachten van buurtbewoners over geluidshinder.

Urban Trail
Er werd (andermaal) gevraagd om bij volgende edities van de Urban Trail de nodige aandacht te besteden aan de geluidshinder die de randanimatie veroorzaakt. Soms is dit belastend voor de buren van bepaalde pleintjes waar gedurende meerdere uren eenzelfde soort ritmische muziek wordt gespeeld.

De S.C.R. en Cultuurmarkt 2016
Het Bureau heeft de bemerking gemaakt dat de verhuizing van Cultuurmarkt 2016 van de Markt naar diverse locaties in de Sint-Jakobstraat niet ideaal was voor de geïnteresseerde bezoekers.

Quid bestemming Poortersloge
Met het vrijkomen van de Poortersloge wordt aangedrongen om een zinvolle bestemming te geven aan dit gebouw met zijn meerdere kleine ruimtes.
Een lid heeft via “De Toekomst van Brugge” gepleit voor het openleggen van de Kraanrei die nu ondergronds naast de Poortersloge ligt en in de kelderverdieping een maritiem museum onder te brengen.

Respect voor de arduinen zitbanken van Francis Bekemans
Tijdens de ingrijpende werken aan het Stationsplein werden meerdere zitbanken van het 3D werk “de 7 Windstreken” van Francis Bekemans beschadigd. Er werd gevraagd om de zitbanken op meer beveiligde plaatsen op te stellen tijdens de resterende duur van de werkzaamheden.

Infosessie voor het gebruik van fuifzalen
Net zoals een infosessie werd gegeven voor gebruikers van stadszalen, wordt een infosessie gevraagd voor gebruikers van fuifzalen.

Publiciteit voor tijdelijke tentoonstellingen
Er werd aangedrongen om de nodige aandacht te schenken aan gedegen publiciteit in het buitenland voor tijdelijke tentoonstellingen met internationale allure.

Cultuurtickets
Omdat uit steekproeven gebleken is dat de prijs voor een cultuurticket sinds 2005 ongeveer 30% duurder geworden is, wordt gepleit om het bestaan van “Uitpas” van “Cultuurnet Vlaanderen” en het bestaan van het kansentarief van deze pas meer in de verf te zetten, meer in het bijzonder bij de minder begoede inwoners.

Tentoonstellen van originele kunstwerken
In het kader van de plannen van “Toerisme Vlaanderen” om in 2018 expo’s te organiseren rondom Breugel en Van Eyck, wordt gevraagd of de Brugse musea zullen deelnemen aan dit initiatief met originele meesterwerken van beide Vlaamse kunstenaars.

Brugge en vieringen rondom Thomas More
Met verwondering werd vastgesteld dat er in Brugge, in tegenstelling tot Leuven, niets georganiseerd werd rondom Thomas More die nochtans op verschillende manieren binding had met Brugge.

Leerlingen aanzetten muziekonderwijs te volgen
Er werd aangedrongen om bij de Brugse schoolbesturen medewerking te vragen om hun leerlingen aan te zetten muziekonderwijs te volgen aan het stedelijk conservatorium.

Internationaal museum
In het spoor van dr. W. De Groote werd gepleit voor het aantrekken van een afdeling van een gerenommeerd Europees kunstenmuseum naar Brugge.

Gouden Boomstoet 2017
Er werd meerdere keren geïnformeerd naar de evolutie van de organisatie van de Gouden Boomstoet 2017.

Reiefeesten
Er werd geïnformeerd naar het al of verder zetten van de Reiefeesten.

Atelier voor Brugse kunstenaars
Door de bestemmingswijziging van de site van het voormalige Kadaster beschikken een groep Brugse kunstenaars niet langer over een atelier. Er werd gepleit voor een spoedig alternatief voor deze kunstenaars.

Onderzoekcentrum voor de Vlaamse Primitieven
Naast het regelmatig organiseren van tijdelijke tentoonstellingen van internationale allure, is het wellicht aangewezen om, in samenwerking met universitaire instellingen, doctoraatstudenten de mogelijkheid te bieden om in een studiecentrum permanent onderzoek te verrichten naar de plaats van de Vlaamse Primitieven te Brugge.

Werking waterfontein
Om, afgezien van de toekomstige inplanting, schade te voorkomen aan de fontein van Stefaan Depuydt en Livia Canestraro wordt er op gewezen dat het gebruik van stadswater kalkaanslag kan veroorzaken aan de beelden. Een systeem met gebruik van opgevangen regenwater is meer aangewezen.

Invloed van het nieuw parkeerplan op het toerisme
Er werd gevraagd om de invloed van het nieuw parkeerplan op het bezoekersgedrag nauwgezet te volgen en desnoods het parkeerplan aan te passen in functie van de resultaten.

Gevolgen van het nieuw parkeerplan voor het vrijwilligerswerk
Er worden bedenkingen gemaakt bij het ongemak van het nieuw parkeerplan bij de vrijwilligers die nu parkeergeld zullen moeten betalen om onbezoldigd vrijwilligerswerk te verrichten ofwel drastisch hun werkuren zullen moeten terugschroeven omdat er maximum 4 uren kan geparkeerd worden in de rand.

Verhouding Cultuurtoerisme - Evenemententoerisme
Er werd geïnformeerd naar de mate van verschuiving van cultuurtoerisme naar evenemententoerisme en naar de wijze van ondersteuning van het cultuurtoerisme.

Bestemming kerk Sint-Franciscus van Assisië
Omdat er geen eredienst meer is in de Sint-Franciscus van Assisiëkerk op het Dampoortkwartier, werd de suggestie gelanceerd om de voormalige kerk om te bouwen tot een OC voor het Dampoortkwartier en de wijk St-Jozef, temeer de karkasconstructie van het gebouw zich uitstekend hiertoe zou lenen.

Kunstwerk aan de ingang van het Concertgebouw
Er werd geïnformeerd naar de toekomstige bestemming van het rondvormig kunstwerk dat voor de ingang van het Concertgebouw lag en dat door de ingrijpende werken aan het Zand uitgebroken werd.

7.  CULTUURMARKT 2016

Op zondag 18 september, autoloze zondag, organiseerde het Stadsbestuur de derde editie van Cultuurmarkt. Opzet is dat de deelnemende partijen zoals in een beurs de bezoekers of passanten informatie geven aan over hun werking.
Na de eerste editie maakte het Bureau de bemerking dat de Cultuurmarkt slechts was voorbehouden aan de professionele sector en de meer dan 300 culturele amateurverenigingen geen kans kregen zich kenbaar te maken.

Het Bureau kreeg gehoor en werd naast de stedelijke actoren (zoals het Cultuurcentrum, de Erfgoedcel, de stedelijke Musea, het Conservatorium, …) en de cultuurhuizen en -organisaties (zoals Concertgebouw, De Republiek, De Werf, MaFestival, Muziekcentrum Cactus, verschillende professionele muziekensembles zoals Anima Eterna, het Kamerorkest en Symfonieorkest Vlaanderen), ook uitgenodigd voor de tweede editie.
In tegenstelling tot de eerste twee edities, die plaats vonden op de Markt, werden de informatiestanden die deelnamen aan de editie 2016 verspreid neergepoot over verschillende binnen- en buitenlocatie in en rondom de Sint-Jakobsstraat. De S.C.R. stond met een stand in de stedelijke bibliotheek De Biekorf. Aan de hand van beelden en informatie die ter beschikking werd gesteld door culturele verenigingen werd een videomontage samengesteld die bestendig werd afgespeeld. Daarnaast bedeelde de aanwezige Bureauleden folders die door verenigingen ter beschikking werden gesteld.

8.  NIEUW REGLEMENT
“Erkenning & Subsidiëring van verenigingen” en “Ondersteuning van culturele projecten”

Op dinsdag 23 november 2015 gaf de Gemeenteraad goedkeuring aan beide door het College voorgelegde nieuwe reglementen.
Intussen is een jaar verlopen en werd het Bureau bij het behandelen van aanvragen van Brugse verenigingen om erkend (en gesubsidieerd) te worden, wel eens geconfronteerd met problemen om een advies uit te brengen.
Ook bij het behandelen van aanvragen om een projectsubsidie te verkrijgen, was het voor het Bureau nu en dan moeilijk om het project te kunnen beoordelen op zijn inhoudelijke waarde.
Omdat voorzien is dat het een nieuw reglement na één jaar in werking geëvalueerd kan worden, heeft het Bureau gesuggereerd om, in overleg met de Dienst Cultuurbeleid, de in de loop van het voorbije jaar vastgestelde onvolmaaktheden bij te schaven en het reglement aldus aan te passen.

9.  25-JARIG BESTAAN van de S.C.R.

Nadat op 15 september 1992 alle Brugse culturele verenigingen via een circulaire naar de gekende verenigingen en een persartikel uitgenodigd werden zich binnen de gestelde termijn (uiterlijk 15 oktober 1992) kandidaat te stellen om lid te worden van de stedelijke “Culturele Raad”, reageerden 115 verenigingen positief op de oproep. Hun afgevaardigden kwamen op 9 november 1992 bijeen in de theaterzaal Biekorf. 26 Personen uit verscheidene verenigingen verklaarden bereid te zijn om de aard van werking van de raad uit te werken.
Hierop besliste de Brugse Gemeenteraad op 24 november 1992 de stedelijke Culturele Raad als opgericht en werd de raad erkend als Raad voor Cultuurbeleid.

De 26 personen kwamen als een soort voorloper van het huidig Bureau voor het eerst bijeen op 7 december 1992 onder leiding van toenmalig Schepen Hugo Stevens.
Eind 2017 bestaat de Stedelijke Culturele Raad dus 25 jaar. Het Bureau heeft de beslissing genomen om dit feit te vieren tijdens het weekend van vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december 2017
Op vandaag staat al vast dat tijdens het feestweekend, dat georganiseerd wordt in de twee bovenzalen van de Hallen, een academische zitting zal plaats vinden, gekoppeld aan korte optredens van meerdere musici en verenigingen die tijdens de voorbije jaren gelauwerd werden met de “Prijs van de S.C.R.” of van de “Aanmoedigingsprijs”. Tijdens het ganse weekend zal ook vrij een gemeenschappelijke tentoonstelling kunnen bezocht worden van de kunstenaars die ooit een kunstwerk leverden dat aan de winnaars van de “Prijs van de S.C.R.” geschonken werd.

 10. PRIJS van de SOCIAAL-CULTURELE RAAD 2016

  Sinds 1995 kent de S.C.R. jaarlijks de “Prijs van de S.C.R.” toe.Omdat de eerste vijf edities van de “Prijs van de S.C.R.” telkens gewonnen werden door een vereniging en om zowel personen als verenigingen een eerlijke kans te gunnen om de Prijs te kunnen winnen, wordt de Prijs nu afwisselend toegekend aan een vereniging en een persoon. Voor het kalenderjaar 2016 is de “Prijs van de S.C.R.” voorbehouden aan een verdienstelijke persoon omwille van zijn jarenlange inzet voor de cultuur, ofwel voor een opmerkelijke culturele prestatie tijdens de voorbije jaren 2015 of 2016.
De voorbije winnaars zijn:
1996:  “Collegium Instrumentale Brugense
1997:  “Balletgroep Olivia Geerolf
1998:  “Renaat Veremanskoor
1999:  “Tijdschrift Biekorf
2000:  “Jeugd en Muziek
2001:  letterkundige Jan van der Hoeven
2002:  Werkgroep “’t Brugs Woordenboek
2003:  fotoverzamelaar Jaak Rau
2004:festivaldirecteur Robrecht Dewitte
2005:  “Kunst voor Kinderen 
2006:  musicus Roger Deruwe
2007:  CC-directeur Sonja Debal
2008:  dansgroep “Aglaja
2009:  organist 
Ignace Michiels
2010:  stadsbeiaardier Frank Deleu
2011:  “Universiteit Derde Leeftijd”
2012:  regisseur Etienne Mommerency
2013:  Kamer van Retorika “De Gezellenvan de Heilige Michiel”
2014: journalist Nico Blontrock
Winnaar Prijs S.C.R. 2015: Brugs symfonisch orkest ARTIS DULCEDO.