SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Memorandum 2018

Voorstellen van de S.C.R. aan het nieuw verkozen College van Burgemeester & Schepenen, met actiepunten voor de komende beleidsperiode 2019/2025. 

Als democratisch verkozen adviesorgaan van de stedelijke overheid ziet de Stedelijke Culturele Raad het als zijn plicht om bij de start van een nieuwe legislatuur zijn intenties, voorstellen en verzuchtingen op het gebied van het stedelijk culturele beleid te bezorgen aan het nieuw samengesteld College van Burgemeester en Schepenen.

Het actieplan is gebaseerd op de verschillende tussenkomsten en vragen die tijdens de voorbije jaren op de maandelijkse bijeenkomsten van het Bureau aan de Schepen en/of Cultuurbeleidscoördinator werden gesteld. Meerdere van de in het document opgenomen punten werden eerder al aan het College voorgelegd.

Adviesraden en de S.C.R.

 • De S.C.R., vorig jaar al 25 jaar actief als adviesorgaan, verzoekt het College de raad opnieuw te bevestigen in zijn opdracht als officiële adviesraad op het gebied van de culturele materie, en dit in de meest uitgebreide betekenis.
 • Ten einde een afvaardiging te garanderen van verkozen mensen vraagt de S.C.R. om een afvaardiging te blijven hebben in het Beheersorgaan Openbare Bibliotheek Biekorf en het Beheersorgaan van het Cultuurcentrum.
 • De S.C.R. is van mening dat de stedelijke overheid niet langer een vertegenwoordiger van één specifieke vereniging, in casu Tapis Plein, dient aan te duiden in het adviesorgaan Gecoro, maar wel degelijk een afgevaardigde van de S.C.R. als vertegenwoordiger van het ruime culturele veld.

De S.C.R. stelt het College tevens voor om, zoals het initieel ook was, een afgevaardigde van de S.C.R. op te nemen in de Raad van Bestuur van de vzw Brugge Plus.

Communicatie

 Vandaag de dag gebeurt de communicatie hoofdzakelijk elektronisch. Het Stadsbestuur gaat er blijkbaar van uit dat iedere burger beschikt over internet of werkt met FB en Instagram. Niets is minder waar. Daarom het verzoek van de S.C.R. om de nodige schikkingen te treffen zodat inwoners die niet beschikken over internet, of er minder mee vertrouwd zijn, evenzeer geïnformeerd worden en in relatie kunnen treden met de stedelijke overheid. Om de “afstand” met de burger zo klein mogelijk te houden, moeten naast het Huis van de Bruggeling de plaatselijke gemeenteafdelingen maximaal open zijn.
  Klantvriendelijk zou het motto moeten zijn van elk openbaar bestuur. Om dit te zijn moet het stadsbestuur zijn stedelijke website in grote mate ten gronde aanpassen en opmaken vanuit het standpunt van de modale gebruiker. Dit betekent dat iemand die zoekende is naar informatie dit gemakkelijk moet vinden. Op vandaag is dit absoluut niet het geval.
  Zo is er geen uniformiteit bij de opmaak van gelijkaardige zoekintenties bij de verschillende stadsdiensten. Bij het opvragen van reglementen verschijnen vaak naast het geldende reglement ook de voorbije reglementen. Bij het zoeken naar tentoonstellingen bij de Brugse Musea krijg je niet de (soms zeer waardevolle) tentoonstellingen die georganiseerd worden door het Cultuurcentrum.

Cultuurkuren / “Stadsdag” Concertgebouw

Vanaf 2004 mocht de S.C.R. om de twee jaar beschikken over één van de 10 stadsdagen waarover het Stadsbestuur contractueel beschikt in het Concertgebouw. Deze “stadsdag” werd gebruikt voor de organisatie van Cultuurkuren, dag waarop de culturele verenigingen hun werking bekend konden maken aan de geïnteresseerden. Na vier edities werd dit evenement niet meer georganiseerd en kreeg de S.C.R. geen beschikking meer over het Concertgebouw.

De S.C.R. stelt het College voor om, in overleg met het nieuw verkozen Bureau, opnieuw één van de 10 stadsdagen toe te kennen aan de S.C.R. zodat opnieuw een vorm van Cultuurkuren zou kunnen worden georganiseerd.

Cultuurmarkt

Ter gelegenheid van “Autoloze Zondag” wordt eind september ook de “Cultuurmarkt” georganiseerd. Naast Kroenkelen, de braderie in de Langestraat, de kermis te Sint-Kruis en een resem evenementen van allerlei aard die op diverse pleinen, wijken en gebouwen georganiseerd worden, is er ook nog eens een cultuurmarkt in en rond de Sint-Jakobsstraat.

De S.C.R. is van mening dat een cultuurmarkt eerder een specifiek publiek aantrekt, maar meent tevens dat de Cultuurmarkt zo ruim mogelijk moet worden opengetrokken. Voor de S.C.R. betekent dit dat ook alle Brugse culturele verenigingen die hoofdzakelijk werken met vrijwilligers, hun plaats verdienen en moeten krijgen op deze markt en hierop tijdig moeten worden uitgenodigd.

De S.C.R. verzoekt het College daarom:

- de Cultuurmarkt afzonderlijk van “Autoloze Zondag” te organiseren;

- de Cultuurmarkt bij het begin van het culturele werkingsjaar te organiseren, bijvoorbeeld het eerste weekend van september;

- het Concertgebouw in te schakelen in de organisatie van Cultuurmarkt door op de verschillende verdiepingen standjes te plaatsen waar de deelnemende culturele verenigingen hun werking kunnen bekend maken en meteen ook het brede publiek kennis laten maken met het Concertgebouw als gebouw.

Erkennen van (culturele) verenigingen

De S.C.R. is voorstander van een vorm van uniformiteit in de reglementering voor het erkennen van verenigingen, of deze nu slaat op culturele verenigingen, op jeugdverenigingen, sportverenigingen, verenigingen voor senioren of voor andersvaliden.

De S.C.R. stelt daarom voor dat bepaalde minimumnormen moeten voorzien worden: bijvoorbeeld een bestuur bestaande uit minstens drie personen waarvan minstens twee te Brugge moeten wonen, een minimum aantal leden (bv. 10) waarvan minstens de helft te Brugge woonachtig moet zijn, tenzij een gemotiveerde afwijking kan getolereerd worden.

Bij vroegere aanvragen voor een erkenning als culturele vereniging werd de S.C.R. geconfronteerd met aanvragen van verenigingen die eerder een sociale dan een culturele werking hebben.
De S.C.R. verzoekt het College daarom om binnen de “Dienst Welzijn” de werking van de eerder sociale verenigingen op te nemen en deze te honoreren met een werkingssubsidie. Een concreet voorbeeld van dergelijke verenigingen is Samana, het vroegere Ziekenzorg CM.

‚ÄčLogistieke ondersteuning van de verenigingen

De S.C.R. stelt het College voor de nodige budgetten te voorzien voor de aankoop van het nodige bijkomende feestmaterieel dat als gevolg van een grote vraag regelmatig niet geleverd kan worden aan organiserende verenigingen, buurt- of wijkcomités;

De S.C.R. stelt het College voor om naast de aankoop van feestmaterieel overeenkomsten af te sluiten met buurgemeenten zoals Knokke-Heist en Oostkamp zodat bij nood aan feestmaterieel als dranghekken, stoelen, podia, …, die daar bekomen kunnen worden. Deze overeenkomsten kunnen uiteraard wederzijds zijn.

De S.C.R. verzoekt het College om voldoende tentoonstellingspanelen te voorzien in de stedelijke locaties die in aanmerking komen voor tentoonstellingen. Doordat de tentoonstellingspanelen van de Jan Garemijnzaal niet mogen “verhuizen”, vraagt de S.C.R. uitdrukkelijk om een voldoende aantal tentoonstellingspanelen te voorzien in de bovenzalen van het Belfort.

Lokalen voor verenigingen

Veel (culturele) verenigingen hebben te kampen met lokalennood. De zaalhuur voor gewone reguliere activiteiten is vaak zwaar belastend voor veel van de Brugse verenigingen. Een ondersteuning van uit het stadsbestuur dringt zich dan ook op.

 • De S.C.R. verzoekt het College  om stedelijke gebouwen en locaties zo veel als mogelijk en tegen een aanvaardbare huurprijs ter beschikking te stellen als vergaderruimte, repetitieruimte, plaats voor lezingen, voordrachten, kleine evenementen, tentoonstellings-ruimte voor plaatselijke kunstenaars, ….
 • In dat verband denkt de S.C.R. onder meer aan de vergaderzaal van het politiehuis aan de L. Coiseaukaai met bijkomend zijn ruime parkeermogelijkheid.
 • De S.C.R. stelt het College voor om een geactualiseerde lijst op te stellen van de leegstaande stedelijke lokalen of gebouwen die in aanmerking kunnen komen om (al of niet permanent) ter beschikking gesteld te worden van de Brugse verenigingen en kunstenaars.
 • Op basis van deze geactualiseerde lijst dient het College een nota op te maken met de plannen voor de toekomstige bestemming van deze lokalen.
 • De De S.C.R. vraagt het Stadsbestuur tevens om geregeld een geactualiseerde inventaris op te stellen van privé gebouwen die verkrotten door leegstand en op basis van de inventaris met de eigenaar(s) te gaan onderhandelen met het oog op aanvaardbare oplossingen.
 • De S.C.R. denkt hierbij concreet aan het vrijkomende deel van het complex Howest in de Sint-Jorisstraat.
 • De S.C.R. vraagt het College gesprekken te voeren met verantwoordelijke personen en/of instanties van de verschillende Brugse onderwijsinstellingen, zowel privé als openbare, over de mogelijkheid om bepaalde delen van het gebouw tijdens de niet gebruikte avonduren en weekends ter beschikking te stellen van Brugse verenigingen en/of organisatoren.
 • Om enigszins te verhelpen aan de lokalennood stelt de S.C.R. het College voor een informatief document op te stellen waarin een overzicht wordt gegeven van de mogelijkheden die bestaan om als Brugse vereniging te kunnen genieten van de ondersteuningsvormen bij het investeren in eigen lokalen.

Partituren

Het Stedelijk Conservatorium beschikt over heel wat partituren, waaronder enkele historisch belangrijke. De conservatie van deze documenten laat veel te wensen over. Daarom vraagt de S.C.R. aan het Stadsbestuur om de nodige initiatieven te nemen om de documenten maximaal te inventariseren en degelijk te conserveren.

Subsidiëring van (culturele) verenigingen

 • Het bedrag dat in het stedelijk budget voorzien is voor de jaarlijkse werkingssubsidie van de culturele verenigingen die ondersteund worden volgens het puntensysteem, is tijdens de voorbije tien jaar nog niet geïndexeerd. De S.C.R. dringt er bij het College andermaal op aan om het budget voor deze jaarlijkse werkingssubsidie van de verenigingen minstens om de drie jaar te indexeren.
 • De S.C.R. vraagt tevens aandacht voor de wanverhouding bij de contractuele subsidiëringen. Zo ontvangt een koor jaarlijks 600 euro subsidie mits het brengen van twee concerten. Daartegenover ontvangt een toneelvereniging 1.020 euro voor het brengen van één productie. Een substantiële verhoging van de contractsubsidie van de Brugse koren dringt zich op en daarom vraagt de S.C.R. andermaal voor een nivellering van de contractuele subsidies van de uitvoerende verenigingen.
 • De S.C.R. vraagt de stedelijke overheid ook begrip op te brengen voor het feit dat er binnen de verenigingen nog steeds verantwoordelijken zijn die ofwel niet beschikken over internet, ofwel niet bedreven zijn in het elektronisch aanvragen van subsidies. Aanvraagdocumenten op papier moeten dus mogelijk blijven

Reglementen in relatie met verenigingen

 • Een vereniging die wenst erkend te worden en die het desbetreffende reglement wenst te raadplegen, komt bij het opzoeken op de stedelijke website, van een kale reis terug.
  Bij het intikken van “erkennen van een vereniging” in de zoekfunctie verschijnen enkel een resem verwijzingen naar vroegere verslagen van de S.C.R. waar aangevraagde erkenningen werden besproken en geadviseerd. Van een reglement is geen spoor.
 • De S.C.R. stelt daarom het College voor om alle reglementen die betrekking hebben op de Brugse verenigingen, zoals de aanvraag om erkend te worden en de aanvragen tot het bekomen van verschillende soorten subsidies, zoveel als mogelijk te uniformeren en onder te brengen in een afzonderlijke rubriek.

Verenigingsgegevens

 • De S.C.R. vraagt om de gegevens van alle verenigingen jaarlijks op te vragen via de aanvraag tot subsidiëring en die geactualiseerde informatie effectief op te nemen op alle media waar dit toepasselijk is.
 • De S.C.R. drukt de wens uit dat gelijkaardige informatie zoals de lijst van de verschillende soorten verenigingen (cultuur, jeugd, senioren, sport, …) op een éénduidige wijze opgenomen worden binnen de structuur van de webstek van het Stadsbestuur (Brugge - Vrije Tijd - Verenigingsleven. Bij de rubriek “Jeugdverenigingen” zijn geen verenigingen opgenomen, bij de rubriek “Culturele verenigingen” is via de link “lijst” geen lijst te vinden, maar wel een verwijzing via een afzonderlijke knop, bij de rubriek “Sportverenigingen” is een rechtstreeks overzicht via de soort sportbeoefening).

Museaal beleid

 • Met de “transfer” van cultuurfunctionaris Michel Dewilde van het Cultuurcentrum naar de Stedelijke Musea gaf het Stadsbestuur aan op een nieuwe wijze belangstelling te hebben voor hedendaagse kunst. De S.C.R. vraagt in dat verband echter om binnen de huidige inspanningen voor deze kunstrichting, ook de nodige aandacht te geven aan hedendaagse kunstenaars uit de Brugse regio.
 • Om zowel de Bruggelingen, de dagtoeristen als de verblijftoeristen betere bezoekmogelijkheden te bieden, pleit de S.C.R. voor het invoeren van klantvriendelijkere openingsuren in de musea. Concreet stelt de culturele raad voor om het openingsuur te verlaten met 30 minuten van 9.30u naar 10u en het sluitingsuur met 60 minuten van 17u naar 18u.
 • Eerder heeft de S.C.R. voorgesteld om nocturnes in te voeren in de stedelijke musea. Hieraan werd recent een gevolg gegeven. De S.C.R. is verheugd dat dit voorstel gevolgd werd, maar vraagt dat de maandelijkse nocturne steeds zou gelden voor de drie centraal gelegen locaties: Arentshuis, Groeninge en Memling. De andere locaties die voor nocturnes in aanmerking komen, zouden telkens om beurt in aparte groepen kunnen worden geopend, bijvoorbeeld het Museum voor Volkskunde samen met het Gezellemuseum en het museum van O.L. Vrouw ter Potterie, en bijvoorbeeld het Stadhuis samen met Brugse Vrije.
 • Het voormalig passantenhuis van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en het Magdalenahospice aan de Nieuwe Gentweg werden door het Stadsbestuur verworven om ze te renoveren en functioneel aan te passen in het vooruitzicht er grootse tijdelijke tentoonstellingen te organiseren.
 • Anderzijds was (en is?) er de mogelijkheid om een deelsite van het Sint-Andreasinstituut aan de Garenmarkt te verwerven. Het lijkt voor de S.C.R. aangewezen om deze aan het Groeningemuseum palende site toch nog te verwerven. Deze zou dan naast de nieuwe tentoonstellingsruimte in de aanpalende Nieuwe Gentweg kunnen aangewend worden als locatie waar op een educatief verantwoorde wijze kennis kan gemaakt worden met de rijke geschiedenis van Brugge en omstreken, zoals de kuststreek.
 • De S.C.R. herhaalt zijn vroeger voorstel voor het oprichten van een volwaardig maritiem museum te Zeebrugge.

Kant

 • Brugge en kant zijn sinds mensenheugenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. De vele kantwinkels zijn daarvan het meest zichtbare gevolg. De S.C.R. pleit er opnieuw voor om, zoals vroeger, naast het Kantcentrum een permanente kanttentoonstelling te voorzien in een centrale locatie. Dit zou kunnen gebeuren in het Arentshuis, maar ook in nieuw gecreëerde lokalen bij uitbreiding van het Groeningemuseum in het complex van het Sint-Andreasinstituut.
 • Daarnaast vraagt de S.C.R. kant als onderdeel van het Brugs historisch erfgoed verder ter harte te nemen door onder meer de verdere inventarisatie en conservatie van de kantcollectie en de ondersteuning van initiatieven die het kantgebeuren activeren.
 • De S.C.R. hoopt dat hierdoor bij een eventueel nieuw wereldcongres te Brugge meer ondersteuning zal geboden worden dan aan het kantcongres dat tijdens de voorbije zomer 2018 georganiseerd werd.

Kunstenonderwijs

 • Op vandaag biedt het Stadsbestuur deeltijds kunstenonderwijs aan, zowel beeldende kunst, als muzikaal culturele vorming, woordkunst en drama, en dans. De S.C.R. vraagt het Stadsbestuur om te onderzoeken of de afdelingen muziek en dans niet kunnen uitgebreid worden tot voltijdse afdelingen. Meteen zou Brugge als provinciehoofdstad innoverend zijn op het gebied van kunstenonderwijs.
 • Hoewel enkele kunstdisciplines zoals modeontwerp en animatie nog in een embryonale fase zitten, is de S.C.R. verheugd dat binnen de groep beeldende kunst nu ook hedendaagse technieken worden aangewend, zoals 3Dprinting. De S.C.R. dringt er echter op aan dat dit niet ten koste mag gaan van de diverse traditionele kunstvormen!
 • Met aandrang vraagt de S.C.R. het College om bijzondere aandacht te besteden aan de omstandigheden waarin de danslessen worden gegeven. Dansen op een betonvloer is allesbehalve aan te bevelen en momenteel is de akoestiek ondermaats.

Onroerend erfgoed

 • De S.C.R. herhaalt zijn voorstel om aan de voornaamste monumenten een minimaal infobordje in plexiglas aan te brengen waarop essentiële informatie wordt gegeven.
 • Het is moeilijk te begrijpen dat aan de ingang van het Belfort wel een plexiplaat kan hangen met verwijzing naar de toiletten binnen in het complex, maar dat een infobordje met enige summiere informatie over het belfort en de hallen niet kan.
 • De S.C.R. stelt voor om op cruciale plaatsen esthetisch verantwoorde wegwijzers aan te brengen die leiden naar de bijzonderste bezienswaardigheden van de stad, niet in het minst naar het informatiepunt voor de toeristen op het Zand.Een mooi voorbeeld van deze met sculpturen versierde publieke bewegwijzering is te zien in Mechelen.
 • De S.C.R. verzoekt het Stadsbestuur om met aandrang de vzw Brugge Foundation aan te zetten om de Sint-Godelievesite in de Boeveriestraat zo ruim mogelijk open te stellen voor het brede publiek, in eerste instantie voor culturele activiteiten.
 • Met de regelmaat van een klok werd de voorbije jaren een einde gesteld aan de oorspronkelijke bestemming van kerken en kloosters. Telkens rees er discussie over de toekomstige bestemming. Fundamenteel daarbij is de essentiële intentie van de nieuwe eigenaar: puur financieel gewin.
 • De S.C.R. vraagt het College om bij dergelijke toekomstige bestemmingswijzigingen minimale sociale normen op te leggen die de nieuwe eigenaar moet respecteren.

Toeristische acties

Op vandaag bestaat er al een (jaar)overeenkomst met cultuurfonds Davidsfonds waarbij de leden kunnen genieten van een gereduceerd tarief t.g.v. een bezoek aan de Brugse musea.

 • De S.C.R. stelt voor om gelijkaardige overeenkomsten af te sluiten met nog andere belangrijke culturele of sociale koepelorganisaties, zoals Femma, KWB, VIVA-SVV, V.T.B./V.A.B., TW, …. Dit zou verder ook kunnen voor abonnees van belangrijke tijdschriften (bv. Knack, Trends, Plus Magazine, Pasar, …).
 • De S.C.R. is van mening dat in dat verband niet mag nagelaten worden overeenkomsten af te sluiten met congresorganisatoren om bezoeken aan Brugse Musea aan gereduceerd tarief, in te schakelen in het congresprogramma.
 • De S.C.R. stelt verder voor om soortgelijke overeenkomsten ook uit te werken en af te sluiten met cultuuractoren die grote evenementen wensen te organiseren in Brugge. Bezoekers van muziekfestivals, zoals bijvoorbeeld Cactusfestival of van betalende onderdelen van muziekfestivals zoals bij Moods (Klinkers), of van grote evenementen zoals het IJssculptuurfestival, zouden dan op vertoon van hun lidkaart kunnen genieten van een verminderd tarief (bv. € 10 i.p.v. € 12 of € 8 i.p.v. € 10). Uiteraard zal dit door de beleidsverantwoordelijken van de diensten Toerisme en Lokale Handel en Economie in onderling overleg met de organisatoren moeten uitgewerkt worden in compensatie voor bijvoorbeeld logistieke en promotionele ondersteuning.

 

De S.C.R. is ervan overtuigd dat de leden van het nieuw College van Burgemeester & Schepenen niet alleen kennis zullen nemen van de hierboven opgesomde suggesties en voorstellen, maar er ook rekening mee zullen houden bij het opstellen van de beleidsnota voor de komende jaren.

De S.C.R. is tevens zo vrij om deze lijst met actiepunten te bezorgen aan alle gemeenteraadsleden van de nieuw samengestelde Gemeenteraad. Zij kunnen het document tijdens de komende jaren gebruiken als handleiding om het beleid van het Stadsbestuur bij te sturen waar nodig.