SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Opdracht & Werking

De Sociaal-culturele Raad heeft als taak het College van Burgemeester & Schepenen te adviseren in de dossiers die in relatie staan met cultuur.  Het Bureau kan echter ook op eigen intiatief voorstellen voorleggen aan het College.

Om practische redenen heeft de Algemene Vergadering deze taak gedelegeerd naar het Bureau, bestaande uit 25 verkozen leden.  Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de S.C.R. brengt het Bureau verslag uit van zijn werking.  Met de goedkeuring van het jaarverslag bekrachtigt de Algemene Vergadering van de S.C.R. automatisch de uitgebrachte adviezen en de aan het College voorgelegde voorstellen.

Het Bureau komt maandelijks bijeen op de 2de maandag van de maand om zijn agenda af te werken met daarbij ondermeer het geven van advies aan het College.