SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

WINNAARS van de PRIJS van de S.C.R.


2017: vzw LEVEND ARCHIEF

Het stadsarchief van Brugge is een rijk historisch archief. De documenten van de stedelijke administratie vormen er de ruggegraat van en is zo goed als volledig bewaard gebleven vanaf 1280. Ter ondersteuning van dit belangrijk stadsarchief werd in 1993 de vzw Levend Archief opgericht. Deze vriendenkring heeft tot voornaaste doel de activiteiten van het Stadsarchief bij een ruimer publiek bekend te maken en meer mensen te betrekken bij de werking.
Met de voorjaars- en najaarslezing, de drie zondagochtendcauserieën, het archiefbezoek en de archiefuitstap, met de nieuwsbrief "Archiefleven", de wetenschappelijke publicaties, de cursussen digitale archiefbronnen, Oud Schrift & Latijnse termen, de vijfjaarlijkse "Levend Archiefprijs" en een enthousiaste groep vrijwilligers drukt de vereniging sinds 1993 niet alleen haar stempel op het culturele leven te Brugge, maar ook op dat van het Brugse ommeland en heel West-Vlaanderen.
Binnen de vzw Levend Archief is een groep vrijwilligers actief onder de leiding van de hoofdarchivaris met de ontsluiting van diverse archiefbestanden, waaronder de registers van Zestendelen, de bevolkingsboeken, de burgelijke procesdossiers of de registers van de Klerken van de Vierschaar.
Vrijwilligers van de verenigingen zijn steeds actief op erfgoedevenementen zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag.
2016
Brugs Symfonisch orkest
ARTIS DULCEDO 

Het Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo is bijna 20 jaar actief en groeide van een klein vriendenensemble uit tot een volwaardig symfonisch orkest voor amateurmuzikanten. Brugge is steeds de uitvalsbasis geweest voor de groep. Elke zondagavond wordt er gemusiceerd. De muzikanten zijn merendeel Bruggelingen maar bevat ook uitgeweken Bruggelingen die van ver in West- en Oost-Vlaanderen en zelfs Zeeland wekelijks het orkest vervoegen.
Bruggeling Steven Decraene dirigeert nu bijna 20 jaar het orkest. Zijn ondertussen uitgebreide netwerk binnen de wereld van de klassieke muziek zorgt ervoor dat hij muziekkeuzes kan maken buiten de platgetreden paden én solisten (bv. Jef Neve, Marc Bouchkov, Michael Bezverkhny, …) of componisten van het hoogste niveau kan aantrekken om met het orkest te musiceren.
De programmakeuze van de werken voor het orkest is op zijn minst gedurfd. Zowel grote bekende werken van componisten als Haydn, Beethoven, Bartok als moeilijkere of verrassende werken van componisten als Stravinsky, Weill Ligeti stonden reeds op het programma. Programma’s brengen van hedendaagse jonge componisten (bv. Simon Thierrée, Sebastian Bradt, Kris De Baerdemaeker, Susan Clynes) is een bewuste keuze. Ook het muziektheater (Silbersee), de kindervoorstelling (Babar: een luisterverhaal – Noonday witch: een kijkverhaal vol muziek), en de voorstelling Peer Gynt (een muzikale fantasie in een hedendaags concept met volledig verkleed orkest, met dans, met vertelster), … werden als anders-dan-anders-concerten op touw gezet en zeer positief onthaald.
Het orkest heeft zich steeds geëngageerd om klassieke muziek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Bruggelingen. Bewijs hiervan zijn o.a. de deelnames aan Iedereen Klassiek, twee concerten n.a.v. opening van het concertgebouw in 2002.
Ook Brugse verenigingen leerden Artis Dulcedo de afgelopen jaren kennen. Zo concerteerde Artis Dulcedo samen met het Brugse koor Cantores in het Concertgebouw. Toen de Gidsenkring 50 jaar bestond, vroeg ze Artis Dulcedo een concert te spelen (eveneens in het Concertgebouw) met muziek speciaal voor deze verjaardag gecomponeerd. Ook het Willemsfonds Brugge deed reeds meerdere malen een beroep op het orkest.
De uitstraling van het orkest reikt ondertussen veel verder dan Brugge, mede dankzij diverse samenwerkingen met Brugse of andere Vlaamse of internationale gezelschappen (koren of orkest). Deze musici komen dankzij de samenwerking in Brugge op bezoek en Artis Dulcedo wordt zo ambassadeur van Brugge op vlak van klassieke muziek in de steden van de projectpartners (o.a. Namen, Gent, Rijsel, Bratislava).
Per seizoen (een werkjaar bestaat uit twee seizoenen) worden telkens twee of drie concerten gespeeld, waarvan minstens altijd één in Brugge. De Stadsschouwburg is de favoriete speelplek van het orkest. Het orkest kent de locatie ondertussen zeer goed en speelt hier op zijn best.
Alhoewel alle muzikanten amateurmuzikanten (van 17 tot 80-jarigen!) zijn, krijgt het publiek steeds een afgewerkte productie te zien. Het enthousiasme van de muzikanten zorgt ervoor dat elk lid telkens zichzelf een trapje hoger op de muzikale ladder kan plaatsen.
Artis Dulcedo vult een leemte op het vlak van samen musiceren voor klassieke amateurmuzikanten in Brugge en omstreken. Het is geen evidentie voor een amateurorkest om elk seizoen twee of drie concerten te spelen, goede solisten aan te trekken en alles gefinancierd te krijgen. De organisatie van het orkest draait op een vrijwilligersploeg van 7 bestuursleden. Hun inzet zorgt ervoor dat ca 65 muzikanten elke zondag samen kunnen musiceren in Brugge. 

Nico Blontrock

2015: Nico BLONTROCK

De winnaar van de Prijs van de Culturele Jaar die in 2015 werd toegekend voor het jaar 2014 is een persoon waar je niet kan naast kijken, zowel letterlijk als figuurlijk. Nico Blontrock is vooral gekend voor zijn dagelijks werk als journalist. Niet alleen bij Radio2 waar hij al jaren naeen 's morgens vroeg van zes tot negen op antenne is, maar ook als vaste medewerker aan het weekblad "De Streekkrant" waar hij tegenwoordig een tweewekelijkse column volschrijft en zijn wekelijkse rubriek "Knipoogjes" waarin hij niet nalaat op een schalkse wijze te wijzen op opmerkelijke feiten en toestanden.
Deze journalistieke basis werd allicht gelegd toen Nico de VBRO, de Vrije Brugse Omroep, als pionier mee heeft helpen uit de grond stampen en de mensen uit de regio Brugge onder het pseudoniem Eric Deboodt (met dt !) boeide met plaatselijke nieuwtjes.
Maar duivel-doet-al Nico is ook een meer dan bezige bij in het Kantcentrum. Op zijn initiatief werd het in malaise verkerende kantschooltje in de Jeruzalemstraat uit het moeras getrokken en is het nu opnieuw springlevend geworden. De vereniging telt inmiddels onder zijn impuls niet alleen een 500-tal cursisten van alle leeftijden en kunne (!), maar is ook de uitgever van een in vier talen opgesteld wereldwijd verspreid tijdschrift.
De voorliefde van Nico voor zijn Brugge is ongelimiteerd en vertaalt zich dan ook in het volpennen van boeken en brochures over zijn geliefde stad en zijn bewoners. De meervoudige reeks "Archiefbeelden" is daar een mooi voorbeeld van.
Geen Brugge zonder Brugs dialect en sinds enkele jaren is Nico dan ook de vaste moderator van het "Brugs Uurtje" waarbij de "Heemkundige Kring Maurits Van Coppenole" tijdens de winterperiode maandelijks een Bruggeling uitnodigd voor een terugblik op een gevuld leven.
Maar Nico is nog zo veel meer: lid van het "Comité van Initiatief" dat zorgt voor allerlei evenementen zoals de "Reifeesten", de "Sterrestoet" en "Vlaanderen Zingt", medewerker aan de jaarlijkse "Angora Kleinvee shows", aan "Kerstival St-Kruis", de "Brugse Tripeldagen", ... teveel en te moeilijk om het allemaal op te sommen. Je zou je afvragen: waar haalt die man al de tijd om het te doen.


2014: Kon. KAMER van RETORIKA
"GEZELLEN van de HEILIGE MICHIEL"

De Koninklijke Kamer van Retorika "De Gezellen van de Heilige Michiel" werd in 1956 gesticht als de "Kunst- en Ontspanningskring Retorika". In 1960 werd de vereniging erkend als rederijkerskamer en leeft zo verder als "Kamer van Retorika De Gezellen van de Heilige Michiel".

Oorspronkelijk waren naast het zingen de toneelactiviteiten de hoofdactiviteit van de vereniging. Talrijke toneelproducties werden opgevoerd, zowel in de gemeente Sint-Michiels als buiten de gemeente. Vanaf 1962 kwam de hoofdactiviteit verlegd naar het zingen. De Kamer kwam naar buiten als het "Brugs Mannenkoor". Na een terugval werden de jongste jaren de draad met het toneel opnieuw opgenomen. Aanvankelijk werden eenakters of wagenspelen opgevoerd ter gelegenheid van bijzondere gelegenheden, de jongste jaren worden opnieuw volavondproducties op poten gezet.

Doordat de mannen elkaar regelmatig ontmoetten tijdens de koorrepetities, voelden de echtgenotes de noodzaak aan om met een damesafdeling van start te gaan. Aldus geschiedde.

Maar ook de jongeren, kinderen van leden, manifesteerden zich. Zij namen het initiatief om in het spoor van hun moeder van start te gaan met een jongerenafdeling: "Den Draak" genaamd. Door de tijdsgeest en omstandigheden is echter een zekere moeheid in hun rangen geslopen en de activiteiten op een laag pitje gezet.

Sinds 2003 is er ook een afdeling kant aan het werk. In 2004 maakt de groep onder de noemer "Kant-Act" en onder leiding van Martine Bruggeman deel uit van de Kamer van Retorika. De leden ontwerpen er kant, nemen deel aan verschillende beurzen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland en verrassen telkens met hun frisse en vernieuwende kijk op het kantklossen.

De activiteiten van de Kamer vinden plaats in de "Chalet" achter het voormalig gemeentehuis van Sint-Michiels. Daar worden ook voordrachten ingericht, tentoonstellingen georganiseerd en uiteraard gefeest zoals ter gelegenheid van Sinterklaas en de "Patroonsdag" van de Kamer. Maar de leden trekken ook naar buiten voor gemeenschappelijke fiets- en wandeltochten. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging gaf de Kamer in eigen beheer een vlot geschreven en kleurrijk geïllustreerd boek uit met de geschiedenis van de vereniging.

Kortom, na meer dan 50 jaar bruisende culturele activiteit binnen en buiten Brugge is de Kamer van Retorika een waardige winnaar van de Prijs van de S.C.R. (bvv)


2013: ETIENNE MOMMERENCY

De toneelmicrobe heeft het leven van Etienne Mommerency sterk bepaald. Sinds de oprichtng van de toneelvereniging "Werkgroep '66" in St-Pieters-op-den-Dijk in 1966 is Etienne er spelend lid en gedurende tientallenjaren ook huisregisseur. Ook toneelverenigingen uit de Brugse regio deden en doen nog steeds graag een beroep op de kennis van Etienne voor het regisseren van een toneelwerk.
Naast toneel voelde Etienne zich sterk aangetrokken door het volkse karakter van stoeten. Zo was hij vanaf 1958 figurerend deelnemer van de Praalstoet van de Gouden Boom om later over te stappen in het organisatiecomité, als rechterhand van wijlen Frans Vromman, en uiteindelijk zelf de coördinator ervan te worden met als zwaarste taak het rekruteren van de verschillende soorten van deelnemers.
Het Brugs "Comité voor Initiatief" deed in het kader van het "Reiefeest" een beroep op Etienne voor het uitwerken en regisseren van volkse taferelen op de Vismarkt en op de Meebrug.
Daarnaast werd Etienne ook aangetrokken door verschillende gemeentebesturen of comités uit het ganse Vlaamse land voor het uitwerken en regisseren van stoeten.


2012:                                      UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

De Universiteit Derde Leeftijd Brugge (UDL) werd in 1977 opgericht en is een vereniging voor senioren en medioren die als doel heeft haar leden een brede algemene en sociaal-culturele vorming aan te bieden.  Om deze doelstelling te realiseren worden in eerste instantie een reeks voordrachten geprogrammeerd, gegeven door sprekers uit de universitaire, culturele, sociale, politieke of journalistieke wereld. 

Het aanbod omvat diverse domeinen zoals kunst, ethiek, filosofie, muziek, film, geschiedenis, actuele thema’s en maatschappelijke stromingen, positieve en geesteswetenschappen, economie, geneeskunde, technologische evoluties, bedrijfswereld, media, derde wereld, ...  Deze voordrachten vinden telkens plaats op een maandagmiddag gespreid van oktober tot einde maart.

Naast deze voordrachten is er een filmforum, begeleide lectuur in een denkatelier en worden ook meer uitgebreide vormingssessies, bedrijfsbezoeken, uitstappen, wandelingen en reizen georganiseerd.  UDL-Brugge besteedt ook veel aandacht aan het verre en nabije verleden, maar wil vooral permanent een venster openen op de wereld van nu en morgen. (bvv)

Stadsbeiaardier Frank Deleu

2011: Frank DELEU

Aangetrokken door de klanken van de beiaard van Menen waar hij op 23 augustus 1952 geboren werd en in de nabijheid van de Menen opgroeide, volgde Frank Deleu, na in 1975 te zijn afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent als licentiaat kunstgeschiedenis, specialisatie musicologie, de beiaardschool in Mechelen waar hij uitgeroepen werd als laureaat.  Nadien vervolmaakte hij zich nog door bijkomende lessen te volgen bij Eugeen Uten, toenmalig Brugs stadsbeiaardier.

Frank Deleu startte zijn loopbaan als beiaardier in zijn geboortestad Menen waar hij in 1979 benoemd werd tot stadsbeiaardier.  Vanaf 1984 werd Frank Deleu in Brugge adjunct-stadsbeiaardier van Aimé Lombaert.  Hij bleef dit tot 2008 wanneer hij benoemd werd tot stadsbeiaardier in opvolging van de overleden Lombaert.  In 2009 werd hij ook nog aangesteld als stadsbeiaardier van Damme.

Frank Deleu was ook verbonden aan de VRT, ondermeer als intendant van het "Filarmonisch Orkest & Koor" en als verantwoordelijke bij Klara voor "Klara continuo" (digitale klassieke radio).

Dat Frank Deleu bezeten is van de beiaard bewijzen zijn activiteiten en bestuursfunctie bij de Vlaamse Beiaardiervereniging en de Wereld Beiaard Federatie.

In 2010 leidde Frank Deleu de grondige vernieuwing van de Brugse beiaard.  Hierdoor bewees hij de man achter de schermen te zijn bij de voorbereidende besprekingen, het weghalen van de klokken, het gieten en terugplaatsen van de klokken.  Hij is tevens de musicus met rijke ideeën waarvan het luistervol openingsconcert met duo- en triospel, het "Groot Muziekdictee" en het kakafonieconcert het mooie bewijs zijn. (bvv)


2010: Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle

De Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle werd opgericht op 6 september 1958 en dankt zijn naam aan de volkskundige Maurits Van Coppenolle (1910-1955), één van de bezielers van de Brugse volkskunde.  De vereniging behoort sinds 1958 tot de stichtende leden van het West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, nu Heemkunde West-Vlaanderen.

Oorspronkelijk was het doelgebied de vroegere gemeente Sint-Andries, Varsenare, Jabbeke, Zerkegem, Snellegem en Stalhille.  Bij het ontstaan van Groot-Brugge in 1971 werd het werkingsgebied zijn deelgemeenten en de omliggende gemeenten Damme, Jabbeke en Zuienkerke.

Na enkele omzwervingen heeft de vereniging nu sedert 1976 een deel van “de Zorge”, het voormalig gemeentehuis van Sint-Kruis, als lokaal.

Lange tijd bleef de werking klassiek voor een heemkring: voordrachten, wandelingen en bezoeken aan tentoonstellingen.  Vanaf 1984 sloeg de kring een nieuwe richting in en werd er gewerkt met werkgroepen die actief zijn rond een bepaald thema:

Werkgroep Karel de Wolf, later gewijzigd in Werkgroep Brugs Dialect, met als doel het bestuderen en in stand houden van het Brugs dialect;

-  Werkgroep Heemkunde St-Kruis met als doel het bestuderen van de geschiedenis van St-Kruis en het verzamelen van documentatie over de gemeente;

-  Werkgroep Culturele Reizen met als doel het ontdekken van vreemde streken;

-  Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland met als doel het geven van voordrachten over archeologie, het organiseren van determinatieavonden, het bezoeken van archeologische sites en het samenkomen mat gelijkaardige verenigingen;

-  Werkgroep Bewoning St-Andries met al doel het bestuderen van de geschiedenis van de gemeente, het digitaal bijhouden van een kroniek over de gemeente en foto’s van de belangrijkste grafstenen van het kerkhof;

-  Werkgroep Kokkerellen met als doel het in ere houden van Brugse gerechten en specialiteiten en het bestuderen van oude West-Vlaamse eetculturen, wellevendheidregels, oude en vergeten recepten en groenten, geneesmiddelen uit de natuur, …

   De vereniging geeft naast het tijdschrift “Het Brugs Ommeland” ook publicaties uit. (bvv)

Organist Ignace Michiels in de St-Salvatorkathedraal

2009: Ignace MICHIELS

Ignace Michiels is laureaat aan het Lemmensinstituut te Leuven en vervolmaakte zich o.a. in Parijs en in de Verenigde Staten.  Thans is hij docent orgel aan het Brugs conservatorium en de Hogeschool Gent.  Verder is hij gastdocent aan diverse masterclasses en dirigeerde hij 15 jaar lang het Brugs Oratoriumkoor Cantores.

In 1991 werd Ignace Michiels titularisorganist van de St-Salvatorkathedraal waar hij zelf talrijke kathedraalconcerten gaf maar ook organiseerde en hiervoor internationaal gekende organisten naar Brugge uitnodigde.

Niet alleen te Brugge leverde hij muzikale topprestaties.  Hij bespeelde befaamde orgels in kathedralen en concertzalen, en dit in zowat alle landen van Europa maar ook in de Verenigde Staten en in Latijns Amerika. (bvv)

Andere genomineerden waren: kalligraaf Brody NEUENSCHWANDER en Wim DAUWE, voorzitter van toneelkring Werkgroep '66.

Dansgroep Aglaja

2008: Danstheater AGLAJA

Het Dantheater Aglaja creëert voor jonge mensen een voedingsbodem waar hun artistieke eigenschappen kunnen openbloeien, hun mogelijkheden ontwikkelen en zij de vreugde van de dans beleven in het bewegen.

Deze kunstvorm wordt, wellicht enig in de wereld, expressief gebracht door een 50-tal jongens en meisjes studenten met het tekenen en verbeelden van werkjes uit de lichtklassieke muzieklitheratuur met vlaggen, wimpels en sluiers.

Tijdens de voorbije jaren trad het Danstheater Aglaja niet allen op in eigen stad en in de regio van Brugge, maar ook in het ganse Vlaamse land.  Memorabel zijn de veelvuldige zomertournees in Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Slovakije.

De dansgroep staat onder leiding van Jan Dewulf en heeft zijn ontstaan in de schoot van het Sint-Fransiscus-Xaverius Instituut (SFX). (bvv)

De andere genomineerden waren: kunstcriticus Jaak FONTIER en organist Ignace MICHIELS.

Directeur CC Sonia Debal

2007: Sonia DEBAL

Gedurende 15 jaar heeft Sonia Debal als cultuurfunctionaris-directeur van het Cultuurcentrum Brugge dit centrum uitgebouwd tot één van de leidinggevende cultuurcentra in Vlaanderen.

Sonia Debal heeft gedurende die 15 jaar het programma bestendig uitgebouwd met het aantrekken van gerenomeerde figuren, gezelschappen en groepen uit het Vlaamse, Belgische en internationale wereld van kunstenaars en kunstgroepen.

Als programator dans heeft Sonia Debal daarenboven het aspect dans leren te ontdekken in bredere vormen dan louter klassiek ballet.  Zij is in die sector dan ook één van de "leading ladies" op gebied van dans in Vlaanderen.

Dit alles werd gerealiseerd in een wankel evenwicht tussen aanvaardbare uitkoopsommen en modaal betaalbare toegangsprijzen. (bvv)

De andere genomineerden waren: recensent Jaak FONTIER en musicus-organist Ignace MICHIELS.

Musicus Roger Deruwe

2006: Roger DERUWE

De 80-jarige musicus Roger Deruwe is bijzonder verdienstelijk geweest op muzikaal vlak.  Hij was 25 jaar muziekpedagoof aan de St-Andreasnormaalschool waar hij vele generaties kleuterleidsters en onderwijzeressen enthousiasme bijgebracht voor de muziek, en via hen duizenden jonge Bruggelingen de waarde van deze vorm van cultuur leerde kennen.

Roger Deruwe was niet alleen gedurende 30 jaar de gewaardeerde dirigent van het Renaat Veremanskoor, hij was ook 30 jaar kathedraalorganist ven St-Salvators waar hij evenveel jaren organisator was van de Kathedraalconcerten.  In die periode concerteerde hij ook tientallen keren in binnen- en buitenland, van Parijs tot Wenen.

Roger Deruwe is daarnaast nog altijd, en dit gedurende reeds meer dan 35 jaar, de artistieke leider van de Scola Gregorianna Brugenisis (in 2004 genomineerd voor de Prijs SCR).(hg)

De andere genomineerden waren: jeugdauteur Johan BALLEGEER en kunstessayist en recensent Jaak FONTIER.

logo Kunst voor Kinderen

2005: Kunst voor Kinderen

De vereniging "Kunst voor Kinderen" is een culturele vereniging voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud en heeft als doel kinderen op een aangename en leerrijke manier kennis te laten maken met kunst in al haar vormen.

De vereniging werd in 1994 opgericht naar aanleiding van de grote Memlingtentoonstelling en de tentoonstelling van Modigliani in Oud St-Jan.

Tijdens de activiteiten, die kunnen bestaan uit het bezoeken van Brugse kunstenaars, stedelijke musea, bijzondere tentoonstellingen, kerken, straten en pleinen (soms met behulp van een fotozoektocht), of archeologische sites gebeurt de kennismaking met de kunst steeds op een speelse en creatieve wijze waardoor de begeleiders de kinderen kunst laten aanvoelen en waarderen.  Deze manier waarop kinderen in contact worden gebracht met kunst en kunstbeleving is een unieke basis voor hun verdere clturele ontwikkeling. (bvv)

De andere genomineerden waren: musicus Roger DERUWE en stadsbeiaardier Aimé LOMBAERT.


2004: Robrecht Dewitte

Robrecht Dewitte (° 25 mei 1933) is de geestelijke vader van het Festival van Vlaanderen te Brugge.  Beroepsmatig was Robrecht Dewitte leraar, geagregeerde middelbaar onderwijs en titularis van de 3de Grieks-Latijnse in het Sint-Lodewijkscollege tot 1988.

Robrecht Dewitte was zeer muzikaal geëngageerd en was zo ondermeer:

  • lid van het knapenkoor van de kathedraal onder leiding van kanunnik P. François;
  • vanaf 1956 lid en tot 1999 bestuurslid van het Brugs Oratoriumkoor Cantores;
  • medeoprichter in 1962 van de vzw Muziekfestival Brugge dat in 1964 toetrad tot het Festival van Vlaanderen;
  • vanaf 1962 tot 1967 secretaris van het Festival van Vlaanderen Brugge;
  • vanaf 1968 artistiek en zakelijk directeur van het Festival van Vlaanderen Brugge;
  • gedurende 20 jaar penningmeester van de Samenwerkingsvereniging Festival van Vlaanderen;
  • van 1992 tot 1998 voorzitter van de adviescommissie Muziek bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
  • in 1998 toegetreden als lid van de nieuwe adviescommissie Muziek, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met mandaat tot 2003.

Robrecht Dewitte is houder van verschillende Britse, Nederlandse, Franse en Belgische onderscheidingen en ontving uit handen van Burgemeester Frank Van Acker de grote stadsmedaille van de Stad Brugge.(bvv)

De andere genomineerden waren: de jongerenvereniging KUNST voor KINDEREN en het a-capellakoor SCOLA GREGORIANA BRUGENSIS.


2003: Jaak A. Rau

Bouwkundig en stedebouwkundig tekenaar Jaak A. Rau (° 30 mei 1933), werkzaam bij de Groep Planning en nadien in het Brugs Stadsarchief, was jarenlang een gedreven verzamelaar van foto's, vooral over de geschiedenis van Brugge.

Met zijn rijk fotomateriaal, begeleid met zijn vlotte en goed gedocumenteerde teksten, publiceerde Rau een hele reeks geïllustreerde boeken over Brugge:

- Brugge in oude prentkaarten (1977);

- De Brugse randgemeenten in oude prenkaarten (1980);

- Het Brugge van toen (1980);

- Brugge.  De memoires van een stad (1984);

- De Brugse parochies (drie delen 1987, 1988 en 1989);

- Brugse stadsgezichten voor 19de en 20-eeuwse kunstenaars (1996);

- Een eeuw Brugge (2 delen 2001 en 2002).(fb)

De andere genomineerden waren: acteur Oswald MAES en VVV LISSEWEGE.

't Brugs Woordenboek

2002: Brugs Woordenboek

Brugge kende gedurende de voorbije jaren meerdere initiatieven om tot een Brugs woordenboek te komen.  Apotheker Karel de Wolf, hoofdman van de West-Vlaamse Folkloristen, liep met het idee rond en startte in 1940 met het verzamelen van duizenden Brugse woorden en uitdrukkingen op apotheekpoederbriefjes.  Priester Antoon Viane zette de opdracht verder, maar de tijden waren er niet naar.  Verzamelaar Achiel Van Acker gaf enkele artikels en uitdrukkingen in boekvorm uit, maar het werd geen woordenboek.  Albert Van de Voorde publiceerde als "Siessewat" in zijn column "Brugse Krabbels" in het Brugsch Handelsblad een verzameling van zinnen en uitdrukkingen.  Apotheker Gerard Franchoo stapte in de voetsporen van Karel De Wolf maar het bleef bij het noteren van uitdrukkingen in schriftjes.  De eerste echt gedrukte woordenlijst kwam van Jozef Blauwet met twee bescheiden boekjes 'Ip z'n Brugs".  Van de hand van dr William De Groote verschenen drie boekjes met thematische verzamelingen van woorden en uitdrukkingen.  Maar steeds geen woordenboek.

Op 13 oktober 1985 werd in de schoot van de "Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle" de werkgroep "Brugs dialect en Volkskunde" opgericht.  Naast het inrichten van een gezellige babel in het Brugs met bekende Bruggelingen, algauw het "Brugs Uurtje" genoemd, verzamelde de werkgroep Brugse woorden en uidrukkingen.  Dit leidde tot de uitgave van het boek "'n Dreupel t'eengoare" dat in amper enkele weken was uitverkocht.

In 1993 werd door een ploeg vrijwilligers gestart met het samenbrengen van de gegevens om een woordenboek samen te stellen.  Vanaf 1995 tot in 2001 werd elke zondag en doncerdagmorgen in het lokaal "De Zorge" samengekomen en een alfabetisch gerangschikte Idioticum opgesteld.(evc)

De andere genomineerden voor de Prijs waren: Jean DECORT, voorzitter van het Komitee voor Initiatief en toneelactrice Rita LOMMÉE.

literair duizendpoot Jan Van der Hoeven

2001: Jan van der Hoeven

De Brugse dichter Jan van der Hoeven werd geboren in 1929, werd historicus en was gedurende zijn ganse loopbaan leraar geschiedenis.

Daarnaast ontwikkelde Jan van der Hoeven, die een tijdlang bij Cercle Brugge voetbalde, een boeiende loopbaan als dichter.  Hij debuteerde in 1957, de tijd van de experimentele poëzie en van de zogenaamde "Vijftigers", maar bleef een heel eigen persoonlijkheid die een diepe relatie kreeg met het woord.  Spelen met het woord werd zijn voornaamste poëtisch kenmerk, ook met het lichte, luchtige woord.  Naast ernstige poëzie schreef hij ook humoristische en altijd zeer klankrijke verzen.

van der Hoeven schreef ook cabaretteksten en toneel, vertaalde literair werk en had een levenslange belangstelling voor de progressieve beeldende kunst.

Hij was één van de medestichters van het "Onafhankelijk Cultureel Forum Raaklijn".(fb)

De andere genomineerden voor de Prijs waren: het oratoriumkoor CANTORES en stichter-dirigent Paul HANOULLE van het muziekensemble "ONS DORADO"


2000: Jeugd & Muziek Brugge

De 50-jarige "jonge" vereniging Jeugd & Muziek Brugge biedt kinderen en jongeren hoofdzakelijk kwaliteitsmuziek aan.  Vroeger waren de concerten quasi alleen geörienteerd op leerlingen uit het middelbaar onderwijs, de jongste jaren wordt de focus ook gericht op concerten voor kinderen.  De concerten hebben daarenboven steeds een toegevoegde educatieve waarde.  Een belangrijke poot tegenwoordig zijn concerten in scholen, zo ondermeer het Kon. Atheneum, het St-Lodewijkscollege en de Abdijschool van Zevenkerke.(bvv)

De andere genomineerden voor de Prijs waren: tijdschrift BRUGGE die SCONE en musicus Piet DOMBRECHT.

kaft Biekorf 1980

1999: Tijdschrift Biekorf

Sedert 1890, het stichtingsjaar, verschijnt het Tijdschrift BIEKORF nog steeds te Brugge waar de zetel gevestigd is.  Biekorf is niet alleen het oudste nog steeds in Brugge verschijnend tijdschrift, het heeft ook bij een vast en trouw publiek belang als historisch-cultureel en literair medium.

Het doel van het tijdschrift, waarvan priester-dichter Guido Gezelle jarenlang één van de 10 vaste redacteurs was, is volgens de "voorboodschap" in het allereerste nummer: "kunst en wetenschap, taalkunde, dicht en spraakveerdigheid des volks".

Talrijke Brugse schrijvers hebben aan het blad meegewerkt, ondermeer Karel de Wolf en Antoon Viaene die decenia lang de leiding van het tijdschrift op zich heeft genomen.(fb)

De andere genomineerden waren: Kon. Aloude HOOFDCAMERE vd RHETORYCKEN vd HEYLICHEN GHEEST en dhr Jaak A. RAU.


1998: Renaat Veremanskoor

Het Brugs a-capellokoor Renaat Veremans werd in 1948 opgericht en stond vanaf de stichting onder leiding van de Vlaamse componist Renaat Veremans die tijdens die periode directeur was van het Brugs conservatorium.

Het koor werd na het vertrek van Veremans tot 1986 geleid door organist Roger Deruwe en nadien door Bart Demylle.  Kort na de uitreiking van de Prijs S.C.R. heeft het koor een naamswijziging ondergaan in Musis Sacrum.(bvv)

De andere genomineerden waren: Martine BRUGGEMAN en de vzw VRIENDEN van de MUSEA.

BOG Company

1997: Ballet Olivia Geerolf Company

Het Ballet Olivia Geerolf werd in 1970 opgericht door choreografe Olivia Geerolf en is intussen uitgegroeid tot een niet weg te denken cultureel ambassadeur van Vlaanderen.  De meeste dansers en danseressen van het gezelschap werden gevormd in het Opleidingscentrum "Brugse Balletschool" dat werkt onder leiding van Olivia Geerolf.

Het repertoire van de vereniging is zeer gevarieerd en bevat het volleidge choreografiche werk, gaande van klassiek ballet tot modern dance en hedendaag, in de meest verschillende stijlen.

Met optredens in gans Europa en het Verre Oosten is deze dansgroep een ware ambassadeur voor Brugge.(bvv)

De andere genomineerden voor de Prijs van de S.C.R. waren: choreografe Olivia GEEROLF, het koor SCOLA GREGORIANA en de Stichting STRATEMON.

 

1996:  Collegium Instrumentale Brugense

De eerste Prijs van de S.C.R. werd toegekend het Collegium Instrumentale Brugense.  Dhr Patrick Peire, stichter-dirigent, mocht de prijs ontvangen uit handen van toenmalig Vlaams Minister voor Cultuur Luc Martens.

Het Collegium Instrumentale Brugense werd in 1970 opgericht als voortzetting van het Ter Duinen-ensemble bestaande uit een 20-tal koorleden met bijzondere belangstelling voor barokke muziek, zoals bv koorwerk van J.S. Bach.  Nadien werd het ensemble uitgebreid tot 20 muzikanten en 30 koorleden.(bvv)

Collegium Instrumentale Brugense

De andere genomineerden voor deze 1ste Prijs van de S.C.R. waren: het gemengd concertkoor BRYGHIA CANTAT, stadsbeiaardier Aimé LOMBAERT en hoofdconservator Valentin VERMEERSCH.