SOCIAAL-CULTURELE RAAD

Adviesorgaan van het Brugs Stadsbestuur

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Algemene Vergadering

de afgevaardigden

De Algemene Vergadering van de S.C.R. is de verzameling van de + 350 gekende sociaal-culturele verenigingen die in Brugge hun zetel hebben en er hoofdzakelijk actief zijn. De Algemene Vergadering kiest om de zes jaar, aansluitend op de gemeenteraadsverkiezing, het Bureau.

Voorzitter Jan Bonneure
Secretaris Boudewijn Van Vlaenderen

De Algemene Vergadering komt jaarlijks in de loop van het voorjaar zoals statutair voorzien bijeen.

Na de verwelkoming door de Voorzitter geeft de secretaris van het Bureau van SCR verslag van de werking van het voorbije jaar.

Er wordt ondermeer overzicht gegeven van, en toelichtingen verstrekt bij de adviezen die tijdens het voorbije jaar op vraag van het College van Burgemeester & Schepenen werden uitgebracht.

Tevens worden de voorstellen belicht die op eigen initatief aan het College werden gesuggereerd.

Het integraal jaarverslag 2009 en van 2011/2012 kan geraadpleegd worden op de webstek van de Stad Brugge.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt traditioneel de winnaar van de Aanmoedigingsprijs en van de Prijs van de SCR bekend gemaakt en overhandigd.